欢迎来到人人文库网! | 帮助中心 人人文库renrendoc.com美如初恋!
人人文库网
首页 人人文库网 > 资源分类 > DOC文档下载

2011年中考语文分类复习:文言虚词汇总.doc.doc

  • 资源大小:198.00KB        全文页数:5页
  • 资源格式: DOC        下载权限:游客/注册会员/VIP会员    下载费用:5
游客快捷下载 游客一键下载
会员登录下载
下载资源需要5

邮箱/手机号:
您支付成功后,系统会自动为您创建此邮箱/手机号的账号,密码跟您输入的邮箱/手机号一致,以方便您下次登录下载和查看订单。注:支付完成后需要自己下载文件,并不会自动发送文件哦!

支付方式: 微信支付    支付宝   
验证码:   换一换

友情提示
2、本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰   

2011年中考语文分类复习:文言虚词汇总.doc.doc

2011中考语文分类复习文言虚词汇总之代词问之客曰(代词,代这件事)//登轼而望之(齐军)//公与之乘(曹刿)//愿借子杀之(他,指代“北方侮臣者”)KCOM他(们)、她(们)、它(们)又数刀毙之狼//渔人甚异之桃花源记//令辱之(指代吴广)//杀之以应陈涉(指代当地长吏)//又数刀毙之(狼)这、这种、这些不可久居,乃记之而去小石潭记//人皆有之(这种思想)//吾既以言之王矣(它,指代这件事)//子墨子闻之代词,指代造云梯攻宋这件事助词的于厅事之(的)东北角。口技//此则岳阳楼之大观也岳阳楼记//水陆草木之花//城北徐公,齐国之美丽者也//忠之属也(的)//如使人之所欲莫甚于生(无义)//行道之人(的)//臣之弟子禽滑厘//为楚造云梯之械的//吾知子之所以距我之所以的方法)//于厅事之(的)东北角。口技动词去、往辍耕之垄上//又间令吴广之次所旁丛祠中陈涉世家//送孟浩然之广陵不译、无义(助词)期年之后(时间词后面,不译)//公将鼓之(语气助词,无意义)//怅恨旧之(无义)//何罪之有(无义)//臣以王吏之攻宋(无义)//大兄何见事之晚乎孙权劝学//久之,目似瞑,意暇甚。狼倒装标志宋何罪之有公输//何陋之有取消句子独立性而不知太守之乐其乐也醉翁亭记//无丝竹之乱耳。//予独爱莲之出淤泥而不染//晶晶然如镜之新开满井游记//吾妻之美我者//臣以王吏之攻宋也不译音节助词大兄何见事之晚乎孙权劝学//公将鼓之曹刿论战//久之,目似瞑,意暇甚。狼为给、替为人谋而不忠乎(论语)//公输盘为楚造云梯之械。//公输盘为我为云梯向、对为天下唱陈涉世家为了、为着向为身死而不受鱼我所欲也因为、由于项为之强(童趣)被舌一吐而二虫尽为所吞(童趣)//贤能为之用隆中对//仅有“敌船”为火所焚//茅屋为秋风所破//贤能为之用(被)//士卒多为用者//山峦为睛雪所洗表反问或感叹的语气词,“呢”夫子何命焉为(公输)做动词好为梁父吟(唱)//为坛而盟(筑)//酿泉为酒(酿造)//以弱为强者(变成)//为坻,为屿,为堪,为岩。(成为)//孤岂欲卿治经为博士邪(成为)是天下为公//中轩敞者为舱//中峨冠而多髯者为东坡//谓为信然(是)//俱为一体//为天下富//此为何若人//为与此同类(是)心理活动或异二者之为雕刻能以径寸之木,为宫室、器皿、人物核舟记制造公输盘为我为云梯(公输)//吾从北方闻子为梯作为以丛草为林(童趣)//武陵人以捕鱼为业//全石以为底//可以为援而不可图也(作为)//子墨子解带为城,以牒为械(作为)做、今为宫室之美为之(做,接受)//为忠善者而1、表并列关系呼尔而与之(鱼我所欲也)//窥镜而自视//舍生而取义者也//泉香而酒冽(醉翁亭记)(表并列)2、表转折关系学而不思则罔(论语)//由是则生而有所不用也鱼我所欲也//宋无罪而攻之(表转折)3、表顺接(承接)关系,译而且,接着舌一吐而二虫尽为所吞(童趣)//择其善者而从之论语//邹忌修八尺有余,而形貌昳丽//蹴尔而与之//行十日十夜而至于郢(表顺接)4、表修饰关系忽有庞然大物拔山倒树而来(童趣)5、表因果关系四时之景不同,而乐亦无穷(醉翁亭记)//忌不自信,而复问其妾曰其1、它(他、她),它(他、她)们父利其然(伤仲永)//食之不能尽其材(代词,代千里马)//亲旧知其如此(代词,代五柳先生)//或遇其叱咄(代词,代先达)2、它(他、她)的、它(他、她)们的必细察其纹理,(童趣)//其西南诸峰醉翁亭记//稍稍宾客其父口技//策之不以其道//下视其辙(齐军的)//公问其故(战胜的)//卜者知其意(代词,他们的)3、那、那里、其中的神游其中(童趣)//不能指其一端口技4、大概其恕乎(论语)//其真不知马也。马说5、表期望、命令或祈使语气,译为“可要\\一定”安陵君其许寡人(唐雎不辱使命)6、这其诗以养父母//其言兹若人之俦乎(代词,这)//令辱之,以激怒其众(代词,那些)7、难道其真无马邪(马说)以因为此独以跛之故(塞翁失马)//不以物喜,不以己悲岳阳楼记//以中有足乐者//以其境过清//扶苏以数谏故(因为)//徒以有先生也(介词,因为)//先帝不以臣卑鄙(因为)//先帝不以臣卑鄙(因为)凭借以弱为强者(隆中对)//以此夸能//以此自终//何以战(靠)域民不以封疆之界(依靠)//以天下之所顺(凭借)//而安陵以五十里之地存者(介词,凭)用徐喷以烟(童趣)//寡人以五百里之地易安陵唐雎不辱使命//以军中多务//以衾拥覆//祭以尉首(用)//寡人欲以五百里之地易安陵(介词,用)//以牒为械(用)用来杀之以应陈涉(用来)//将以攻宋(用来)把以丛草为林(童趣)//故临崩寄臣以大事也出师表//因以为号焉//全石以为底//以是人多以书假余//必以分人(把)//今诚以吾众诈自称(把)//以君为长者(介词,把)//故临崩寄臣以大事也(把)//故临崩寄臣以大事(把)认为自以为大有所益//不以疾也//愚以为宫中之事(认为)//臣以王吏之攻宋固以怪之矣(通“已”,已经)//受命以来(连词,表时间)以致以塞忠谏之路(以致)//其诗以养父母,收族为意作为//咨臣以当世之事(拿)成为卒之为众人而自既望以至十八日为最盛//卷石底以出(而)//俯身倾耳以请来家贫,无致书以观//以光先帝遗德(来,表目的)//以塞忠谏之路也(以致,表结果)按照根据小大之狱,虽不能察,必以情(曹刿论战)//策之不以其道然这样(代词)岁寒,然后知松柏之后凋也论语//虽然,公输盘为我造云梯。公输的样子怡然自得(童趣)//杂然相许愚公移山但是(连词)然,胡不已乎(公输)//然则北通巫峡。岳阳楼//然,胡不已乎//然臣弟子禽滑厘等三百人(但是)作词尾表的样子颓然乎其间者//望之蔚然而深秀者//满目萧然动词是,对吴广以为然(陈涉世家)于在迁客骚人,多会于此岳阳楼记//于厅事之东北角口技//祗辱于奴隶人之手//能谤讥于市朝//其一犬坐于前//忘身于外者(在)//荆国有余于地而不足于民(在)到皆朝于齐//安陵君因使唐雎使于秦(到)//三顾臣于草庐之中(到)从受地于先王唐雎不辱使命//冷光之乍出于匣也//受地于先王(从)//起于鲁(从)比所欲有甚于生者鱼我所欲也//贤于材人远也伤仲永给欲报之于陛下也出师表对万钟于我何加焉鱼我所欲也//不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵//客之美我者,欲有求于我也//未尝不叹息痛恨于桓、灵也(对)比皆以美于徐公向假借于藏书之家//胡不见我于王(向)因为生于忧患,死于安乐。被不求闻达于诸侯出师表乃才由是先主遂诣亮,凡三往,乃见隆中对你、你的家祭无忘告乃翁示儿于是、就、这才、却、反而、才、只是、就是乃重修岳阳楼。竟然、竟乃大惊//乃不知有汉桃花源记者的人东西、事情肉食者谋之曹刿论战//二者不可得兼的东西。//所识穷乏者得我与的人的原因吾妻之美我者邹忌讽齐王纳谏是;是因为马之千里者,一食或尽粟一石。马说个;样用在数词后二者不可得兼鱼我所欲也同”也”舍鱼而取熊掌者也(同”也”,强调语气)的地方其文理皆有可观者伤仲永夫成年男子此庸夫之怒唐雎不辱使命丈夫其夫呓语口技那;这予观夫巴陵胜状。岳阳楼记语气词,放在句首,表将发议论。不译。夫战,勇气也。曹刿论战夫鹓雏发于南海惠子相梁并并且并自为其名伤仲永都黄发垂髫并怡然自乐桃花源记焉啊语气词可远观而不可亵玩焉始一反焉又何间焉(呢)怎么湖中焉得更有此人哪里且焉置土石在那里无陇断焉//惧有伏焉(在此)从这里不复出焉从向尝趋百里外从乡之先达执经叩问跟从隶而从者则则凡可以得生者何不用也那么)//由是则生而有不用也(就)//万钟则不辩礼义而受之(却)然然而不胜者(这样)//然臣子之弟子禽滑厘等三百人(然而)//吴广以为然(正确)//然足下卜之鬼乎(但是)乃陈胜、吴广乃谋曰(于是)//当立者乃公子扶苏(是)//乃入据陈(才)安1、怎么(安求其能千里也)2、养(衣食所安)3、怎么安得广厦千万间4、哪里安知鱼之乐也夫1、那(予观夫巴陵胜状)2、F,句首发语词(夫环而攻之/且夫人之学)3、丈夫(夫齁声起)4、成年男子的通称,人(荷担者三夫)更1、重新(即更刮目相待)2、进而(醉则更相枕以卧)3、互相(更相庆)4、再、又(更上一层楼)5、更加(举杯销愁愁更愁)可1、大约(高可二黍许/潭中鱼可百许头)2、可以(珠可历历数也)类1、类似(绝类弥勒)2、同类(不与培塿为类/臣以王吏之攻宋为与此同类)且1、将近(年且九十愚公移山)2、况且(且焉置土石愚公移山)请1、请允许,敬辞(请献十金)2、请求(曹刿请见)3、请教(俟其欣悦,则又请焉)少SHǍO1、一会儿(少时)2、稍微(意少舒3、不多(饮少辄醉)4、SHO,年轻(陈涉少时)遂1、完成(已遂述数行)2、就、于是(遂逐其师)3、因而(恐遂汩没)所1、地方(吴广之次所旁丛祠中军队驻扎的地方)2、“所”与“何”组成偏正词组,“哪里”“什么”(不知有何所畏忌)所以1、用什么方法(吾知所以距子矣)2、用这些来(所以动心忍性)3、原因(此先汉所以兴隆也)4、用来之意此臣所以报先帝而忠陛下之职分也//所以动心忍性谓1、说(谓为信然)2、对(谓先主曰)3、是(太守谓谁)4、认为(予谓莲)5、商量(舍人相谓曰)6、叫做(此之谓失其本心)7、命名(太守自谓也)因1、于是、就(因屏人曰//安陵君因使唐雎使于秦)2、凭借(高祖因之以成帝业)3、根据、依照(罔不因势象形)4、因此(因以为号焉)与1、通“欤”疑问语气词,相当于“吗”(所识穷乏者得我与)2、给(蹴尔而与之)自1、自己(并自为其名)2、自、从(自是指物作诗立就)3、从、由(自三峡七百里中)4、如果(自非亭午夜分不见曦月)乎1、语气词(一般用在句未)例,死国可乎//王侯将相宁有种乎//是亦不可以已乎2、介词(一般用在句中)例,在乎山水之间也//颓然乎其间者//然后知天下文章聚乎此也3、作词尾(一般用在形容词后)相当于“的样子”怡然自乐//翼然临于泉上虽1、即使。例,虽有千里之能//虽不能察//虽杀臣,不能绝也2、虽然。例,风力虽尚劲//虽然,公输盘为我为云梯或1、有的人如,今或闻无罪//或以为死//或以为亡;2、有时候。如一食或尽粟一石//或王命急宣;3、或许如,或异二者之为

注意事项

本文(2011年中考语文分类复习:文言虚词汇总.doc.doc)为本站会员(BCEAAEE88296385EDA2815A44814E61A)主动上传,人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网(发送邮件至[email protected]或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5