会员注册 | 登录 | 微信快捷登录 QQ登录 微博登录 | 帮助中心 人人文库renrendoc.com美如初恋!
站内搜索 百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

九九乘法--高校宿舍网解决方案w.doc九九乘法--高校宿舍网解决方案w.doc -- 5 元

宽屏显示 收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

实达锐捷网络高校宿舍网解决方案销售指南实达网络科技有限公司2003年3月敏锐把握应用趋势快捷满足客户需求实达网络科技有限公司第页共23页www.inet.com.cn2实达锐捷网络高校宿舍网解决方案目录一、高校宿舍网应用需求分析..................................................................................................................31.1网络安全需求...............................................................................................................................31.2用户接入控制需求.......................................................................................................................31.3计费需求.......................................................................................................................................41.4网络高性能需求...........................................................................................................................41.5网络管理需求...............................................................................................................................4二、方案拓扑图..........................................................................................................................................52.1高校宿舍网整体解决方案...........................................................................................................52.1.1高校宿舍网整体方案拓扑图............................................................................................52.1.2实达锐捷网络高校宿舍网整体解决方案特点................................................................62.2网络安全解决方案.......................................................................................................................72.2.1网络安全解决方案拓扑图................................................................................................72.2.2网络安全解决方案特点....................................................................................................82.3网络接入控制解决方案...............................................................................................................92.3.1接入控制解决方案拓扑图................................................................................................92.3.2接入控制解决方案特点....................................................................................................92.4网络计费解决方案.....................................................................................................................102.4.1网络计费解决方案拓扑图..............................................................................................102.4.2网络计费解决方案特点..................................................................................................102.5网络高性能解决方案.................................................................................................................112.5.1网络高性能解决方案拓扑图..........................................................................................112.5.2网络高性能解决方案特点..............................................................................................112.6网络管理解决方案.....................................................................................................................122.6.1网络管理解决方案拓扑图..............................................................................................122.6.2网络管理解决方案特点..................................................................................................13三、方案优势分析....................................................................................................................................143.1实达锐捷网络高校宿舍网整体解决方案优势分析.................................................................143.2与华为解决方案优势分析.........................................................................................................153.3与Cisco解决方案优势分析......................................................................................................153.4与港湾解决方案优势分析.........................................................................................................163.5与神码解决方案优势分析.........................................................................................................163.6与Dlink解决方案优势分析....................................................................................................16四、附录....................................................................................................................................................164.1各厂家交换机对802.1X的支持程度对比表...........................................................................164.2我们与竞争对手方案实现的功能对比表.................................................................................17解读...........................................................................................................................................................19敏锐把握应用趋势快捷满足客户需求实达网络科技有限公司第页共23页www.inet.com.cn3实达锐捷网络高校宿舍网解决方案一、高校宿舍网应用需求分析学生宿舍网应用特点用户数多,扩展速度快高等学校一般在校学生都比较多,且随着高校的扩招和合并,学生用户数会越来越大,一般都可能超过2万网络应用复杂,流量大学生主要使用网络进行FTP文件传输、在线音乐、在线影视、网络游戏等流量巨大的网络应用安全隐患大学生是一个易接受新事物、喜欢尝试探索、好成就好攻击的危险群体不易管理学生用户中经常发生IP地址盗用、IP地址冲突、帐号盗用、设置代理服务器等令网络管理及维护人员非常头疼的问题。学生宿舍网面临的问题用户数多,增长快应用复杂,流量大,如何保证网络的性能安全隐患大、不易管理,如何保证网络安全,如何保证不会滥用网络资源1.1网络安全需求非法站点访问过滤恶意攻击的实时处理非法言论的准确追踪记录访问日志提供完整审计1.2用户接入控制需求有效的对用户进行接入控制,保证只有申请开通的合法用户才可以使用网络能够对接入用户进行帐号与IP、MAC、端口等多元素绑定,以唯一确定用户身份同时准确定位在宿舍区对学生用户进行多元素复合绑定,但是用户的帐号应该可以在计算中心、图书馆等公用机房漫游使用。敏锐把握应用趋势快捷满足客户需求实达网络科技有限公司第页共23页www.inet.com.cn41.3计费需求系统支持包月、计时长、计流量、实时扣费以及卡业务计费功能支持灵活计费,比如设置优惠时段、包月限最大时长、包月限最高流量,支持时长卡、流量卡、包月卡等多种卡业务支持区分校内、国内、国际访问的流量计费防止学生架设代理服务器,避免一个帐号多人同时使用。1.4网络高性能需求认证计费效率高,对用户的认证和计费不会对网络性能造成瓶颈系统支持几万及以上用户同时在线并正常运行,用户不会感觉网络速度慢1.5网络管理需求需要方便的进行用户管理,包括开户、销户、资料修改和查询需要能对用户进行分级管理,认证计费系统需要支持远程登录的方式进行管理需要能够对网络设备进行集中的统一管理支持控制IP地址冲突,防止IP地址盗用、在一定程度上防止账号盗用
编号:201311181322081015    大小:465.00KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-18
  【编辑】
5
关 键 词:
专业文献 学术论文 精品文档 九九乘法
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:8次
网游小王子上传于2013-11-18

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

相关资源

相关搜索

专业文献   学术论文   精品文档   九九乘法  
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2015-2017 人人文库网网站版权所有
苏ICP备12009002号-5