会员注册 | 登录 | 微信快捷登录 QQ登录 微博登录 | 帮助中心 人人文库renrendoc.com美如初恋!
站内搜索 百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

甘肃省兰州一中2010-2011学年高一上学期期中考试语文试题.doc甘肃省兰州一中2010-2011学年高一上学期期中考试语文试题.doc -- 6 元

宽屏显示 收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

月考高考中学学习资料兰州一中201020111学期高一年级期中语文试题说明本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间120分钟。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。第Ⅰ卷(共28分)一、基础知识(20分,每小题2分)1.下列加点字注音完全正确的一项是A.百舸.(ɡě)譬.如(pì)租赁.lìn忸怩.niē不安B.彳亍.(chù)解剖.(pāo)喋.dié血冉冉..(rǎn)升起C.颓圮.(pǐ)叱咤.(chà)弄.堂(nònɡ)长歌当.dànɡ哭D.漫溯.(sù)鲰.(zōu)生桀骜.(ào)妄自菲.fěi薄2.下列各项中字形全部正确的一项是A.恶耗形骸黯然博闻强记B.踌躇长篙凄婉陨身不恤C.犒赏沦陷寥落图穷而匕首见D.文采挑衅屠戳人为刀俎,我为鱼肉3.下列各项中加点成语使用恰当的一项是A.这种首饰的款式非常新颖、时尚,一经推出,不少爱美的女士便慷慨解囊....抢购。B.他最终为自己的腐败堕落付出了代价等待他的将是狱中20年的峥嵘岁月....。C.老张今年65岁,短小精悍....,思维敏捷,干起活来一点也不比年轻人差。D.感同身受这个成语原用来代替别人表示感谢,但现实生活中人们多用来指感受就同亲身经历一样。词典改版时,编辑者随波逐流....,给它增添了新的语意。4.下列各项中没有语病的一项是A.我们要正确贯彻和深刻理解胡锦涛同志关于经济问题的重要讲话精神。B.神州二号飞船为全系统配置的正样飞船,可以说是载人飞船的最完整版本,各种技术状态与真正载人时基本一样。C.南北朝时期,由于北方民族的大融合和工商业的发展,为隋朝的统一创造了有利条件。D.和传统的书法艺术不同,现代书法艺术追求的是视觉性、艺术性,更注重以造型来抒发自己的感情和个性。月考高考中学学习资料5.下列文学常识表述不正确...的一项是A.新月派是中国20世纪二十年代成立的新诗流派,倡导并实践诗歌的三美理论,代表诗人有徐志摩、闻一多等。B.左传是我国第一部国别体史书。因为左传和公羊传、谷梁传都是解说春秋而作,故又称作春秋三传。C.梁实秋,中国散文家、文学评论家、翻译家。创作以散文小品著称,风格朴实隽永,有幽默感,以雅舍小品为代表作。D.巴金是我国现当代著名的文学家,创作的小说有爱情三部曲(雾雨电),激流三部曲(家春秋)等。6.下列表述不正确...的一项是A.报告文学是小说的一种,它的特点是既有新闻性又有文学性。B.论语在形式上,有的直录孔子及其弟子的言论,还有少量的夹叙夹议性的。C.新闻也叫消息,它以事实说话,篇幅较短,语言精练。一条新闻一般由标题、导语、主体、结尾四部分组成。D.大卫科波菲尔是英国作家查尔斯狄更斯的代表作,这部小说不少地方都取材于作者亲历的生活(但又并非生活实录)。7.下列加点词语解释有误的一项是A.拔剑,剑长,操.其室(握着)朝济.而夕设版焉(渡河)B.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉(赠送)焉用亡郑以陪.邻(增加)C.秦王惊,自引而起,绝.袖(断裂)秋毫不敢有所近.(接触)D.从郦山下,道.芷阳间行(取道)旦日不可不蚤自来谢.项王(感谢)8.下列各项中不都含有通假字的一项是A.今将军与臣有郤今老矣,无能为也已B.不者,若属皆且为所虏失其所与C.距关,毋内诸侯今日往而不反者,竖子也D.燕王诚振怖大王之威群臣惊愕,卒起不意,尽失其度9.下列加点字活用情况归类正确的一项是月考高考中学学习资料①沛公军.霸上②乃遂收盛樊於期之首,函.封之③项伯杀人,臣活.之④使使以闻.大王⑤夜.缒而出⑥范增数目.项王⑦秦武阳色变振恐,群臣怪.之⑧常以身翼.蔽沛公A.①④⑥/②/③/⑤⑦⑧B.①④⑥/②⑤/③⑧/⑦C.①⑥/②⑤⑧/③④/⑦D.①⑥/②③/④/⑤⑦⑧10.下列句子句式不同于其他三项的一项是A.私见张良,具告以事B.以其无理于晋C.而燕国见陵之耻除矣D.嘉为先言于秦王二、阅读下面的文言文,完成11~14题。(8分,每小题2分)楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰毋从俱死也。张良曰臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰为之奈何张良曰谁为大王为此计者曰鲰生说我曰距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。故听之。良曰料大王士卒足以当项王乎沛公默然,曰固不如也。且为之奈何张良曰请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。沛公曰君安与项伯有故张良曰秦时与臣游,项伯杀人,臣活之今事有急,故幸来告良。沛公曰孰与君少长良曰长于臣。沛公曰君为我呼入,吾得兄事之。张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民,封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎愿伯具言臣之不敢倍德也。项伯许诺,谓沛公曰旦日不可不蚤自来谢项王。沛公曰诺。于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰沛公不先破关中,公岂敢入乎今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。项王许诺。11.下列加点词语解释有误的一项是A.素善.留侯张良。善友善,交好。B.张良出,要.项伯。要要求。C.籍.吏民,封府库,而待将军。籍登记。D.备他盗之出入与非常..也。非常意外的变故。12.比较下列句子中加点词语的意义和用法,选出判断正确的一项月考高考中学学习资料①项伯乃夜驰之.沛公军。②愿伯具言臣之.不敢倍德也。③不如因.善遇之。④因.击沛公于坐,杀之。A.①②不同,③④也不同。B.①②相同,③④也相同。C.①②不同,③④相同。D.①②相同,③④不同。13.比较下列选项中的加点词语,选出与其他三项不同的一项A.孰与君.少长B.窃.为大王不取也。C.愿足下..更虑之。D.若亡郑而有益于君,敢以烦执事..。14.对文中画线句翻译无误的一项是A.亡去不义(我)逃离是不守信义的。B.君安与项伯有故你怎么与项伯有故事呢C.秦时与臣游秦朝的时候,他跟我一起游玩。D.日夜望将军至日夜看着将军的到来。第Ⅱ卷(共72分)三、请将下列句子翻译成现代汉语。(9分,每小题3分)15.阙秦以利晋,唯君图之。16.愿大王少假借之,使毕使于前。17.大行不顾细谨,大礼不辞小让。四、阅读下面这首诗,然后回答问题。(7分)我爱这土地艾青假如我是一只鸟,月考高考中学学习资料我也应该用嘶哑的喉咙歌唱这被暴风雨所打击着的土地,这永远汹涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风,和那来自林间的无比温柔的黎明然后我死了,连羽毛也腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含泪水因为我对这土地爱得深沉1938年11月17日18.请指出诗中所选取的意象。(4分)19.请概括本诗所表达的思想感情。(3分)五、补写出下列名篇名句中的空缺部分。(10分,每空1分,丢、错、倒、漏字均不得分。)20.恰同学少年,书生意气,。21.寻梦,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,。22.她静默地远了,远了,,走尽这雨巷。23.荆轲和而歌,为变徵之声,。又前而为歌曰,壮士一去兮不复还24.,流言,。六、阅读下面的文字,完成25~28题。(16分)江南雨巷董滇宁①有人说,江南的小巷是历史留给现实的入口。是啊雨后的江南小巷是心灵的圣地,心在红尘中沾满尘埃,不能辨识来去,不妨就让这江南雨巷的烟雨旧梦浸润你已疲惫的心灵②轻轻地走入小巷。暮春的细雨在两旁的瓦楞上跳跃,忽而又顽皮地跳到青石板的路上,和他们在青石板上的伙伴们嬉闹着、喧哗着。踩在青石板的路上,这一刻,随着细雨,滑入历史的最深处③撑着油纸伞,血管里冲涌着莫名的悲与喜,呼吸着空气里的清新,和岁月积淀下来的味道江南的盛世在烟雨中落下了帷幕,惟有这雨后的江南小巷,褪尽铅华,延展着世人的想象。月考高考中学学习资料④空气中浸透着静谧。幽远的小巷中,我的移动和杂着雨儿们的跳动,成全了小巷的生动。小巷的两边是安然矗立着的老屋子。一幢幢灰瓦白墙的老屋子,饱受了风雨的侵袭,彰显着一种沧桑积淀后的黯然。灰白色的墙面在斑驳间隐现时光的痕迹,青黑的瓦片耐不住寂寞,邀了几根闲草做伴。⑤几间铺子半敞着门面。铺内,几人横靠着帐台边的木柱,正在打盹忙碌着的小二,手脚极为麻利地端茶递水之间,仿佛都不会激起哪怕一丝尘屑的飞扬。大多数的屋子已是人去楼空,一把铁锁,锁住了一屋子的寂寞春秋。透过门扉间的夹缝,瞅见一口八角的古井,井沿上残留着几片风吹落的树叶眨眼间,似乎看见一个梳着两条小辫儿的蓝衣少女蹲在井边,手中拿着极粗的衣槌,露出一口极白的牙齿,对着这边轻轻地微笑一阵风吹过,扫落了井沿的树叶,也带走了姑娘的影像依然是个空落落的院落,一把生了锈的铁锁⑥雨停了。收起纸伞,听着檐下滴答的水声,由心底升腾起一种恍如隔世的落寞。风儿抚过脸颊,把雨的湿气驻留在我的眼窝。眼前的小巷变的迷蒙,心在此刻却显得犹为的澄净。⑦一些墨绿的青苔粘在墙角,吮吸着雨露,淡漠了这多情的江南,绵绵的愁绪。抬眼望去,一只燕子飞掠而去。是否是从王谢堂下飞出的那只可还能在这物是人非之外,辨识出你的故居吗⑧巷的尽头,是一座小石桥。扶栏上的雨滴落入水中,荡起一层层的涟漪。在繁华与颓废之间,吹箫女子的面庞有了几多的改变碧波还聚而来的,不是那提着油纸伞的栗色长发,却是那伤心桥下的惊鸿艳影。⑨沉浸在江南的幽幽梦幻里,抬头,眼前已是那车水马龙、人声鼎沸的街市。回望小巷,雨后的它显得更为平静与安宁。寥落的水泡,在小巷的那头冉冉升空街市这头袭来一阵强流,一瞬的光景,五彩的霓虹映亮整个天宇,嘈杂与躁动在这个世界中无限延伸小巷深处隐隐透出的阑珊灯火,闪动着清亮的光芒,也足以照亮夜归人的路一座小桥,两方天地,是两势对立下的无奈疏离,也是历史白描地书写下的自然并存是也罢,不是也罢,小巷犹在,而雨今年下,明年下,一千年以后,还会下。⑩走过雨巷,别无其他,清香盈鼻25.解释下列句子在文中的意思3分①江南的小巷是历史留给现实的入口。1分②雨后的江南小巷是心灵的圣地。2分26.第⑤段既有现实的描绘,又有对历史上江南小巷曾有过的情景的怀想。请说说作者写井边姑娘的影像似乎出现又消失的用意。6分27.江南雨巷的特点有哪些它给人什么感觉4分28.第⑨段与上文构成什么关系在文中起什么作用3分七、阅读下面的文字,根据要求作文。(30分)请以忘不了你为题,写一篇记叙文。要求①自主确定立意②体现记叙文特点③不少于700字④不得抄袭、套作。月考高考中学学习资料月考高考中学学习资料兰州一中201020111学期高一年级期中语文试题答题卡第Ⅰ卷选择题,共28分题号1234567答案题号891011121314答案第Ⅱ卷非选择题,共72分三.翻译语句9分15.3分16.3分17.3分四.诗歌鉴赏7分18.(4分)19.(3分)五.名句名篇默写。10分20.恰同学少年,书生意气,。21.寻梦,向青草更青处漫溯,满载一船星月考高考中学学习资料辉,。22.她静默地远了,远了,,走尽这雨巷。23.荆轲和而歌,为变徵之声,。又前而为歌曰,壮士一去兮不复还24.,流言,。六.现代文阅读16分25.1(1分)2(2分)26.(6分)27.(4分)28.(3分)七.作文30分
编号:201402151614050517    大小:310.50KB    格式:DOC    上传时间:2014-02-15
  【编辑】
6
关 键 词:
高考
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:10次
navirat上传于2014-02-15

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

相关资源

相关搜索

高考  
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2015-2017 人人文库网网站版权所有
苏ICP备12009002号-5