外文翻译---一种适应的有限元分析方法面向一个整体计算环境 英文.pdf外文翻译---一种适应的有限元分析方法面向一个整体计算环境 英文.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

AMETHODOLOGYFORADAPTIVEFINITEELEMENTANALYSISTOWARDSANINTEGRATEDCOMPUTATIONALENVIRONMENTGHPAULINO,IFMMENEZES,JBCAVALCANTENETO,LFMARTHAABSTRACTTHISWORKINTRODUCESAMETHODOLOGYFORSELFADAPTIVENUMERICALPROCEDURES,WHICHRELIESONTHEVARIOUSCOMPONENTSOFANINTEGRATED,OBJECTORIENTED,COMPUTATIONALENVIRONMENTINVOLVINGPRE,ANALYSIS,ANDPOSTPROCESSINGMODULESABASICPLATFORMFORNUMERICALEXPERIMENTSANDFURTHERDEVELOPMENTISPROVIDED,WHICHALLOWSIMPLEMENTATIONOFNEWELEMENTS/ERRORESTIMATORSANDSENSITIVITYANALYSISAGENERALIMPLEMENTATIONOFTHESUPERCONVERGENTPATCHRECOVERYSPRANDTHERECENTLYPROPOSEDRECOVERYBYEQUILIBRIUMINPATCHESREPISPRESENTEDBOTHSPRANDREPARECOMPAREDANDUSEDFORERRORESTIMATIONANDFORGUIDINGTHEADAPTIVEREMESHINGPROCESSMOREOVER,THESPRISEXTENDEDFORCALCULATINGSENSITIVITYQUANTITIESOFFIRSTANDHIGHERORDERSTHEMESHREGENERATIONPROCESSISACCOMPLISHEDBYMEANSOFMODERNMETHODSCOMBININGQUADTREEANDDELAUNAYTRIANGULATIONTECHNIQUESSURFACEMESHGENERATIONINARBITRARYDOMAINSISPERFORMEDAUTOMATICALLYIEWITHNOUSERINTERVENTIONDURINGTHESELFADAPTIVEANALYSISUSINGEITHERQUADRILATERALORTRIANGULARELEMENTSTHESEIDEASAREIMPLEMENTEDINTHEFINITEELEMENTSYSTEMTECHNOLOGYINADAPTIVITYFESTASOFTWARETHEEFFECTIVENESSANDVERSATILITYOFFESTAAREDEMONSTRATEDBYREPRESENTATIVENUMERICALEXAMPLESILLUSTRATINGTHEINTERCONNECTIONSAMONGFINITEELEMENTANALYSIS,RECOVERYPROCEDURES,ERRORESTIMATION/ADAPTIVITYANDAUTOMATICMESHGENERATIONKEYWORDSFINITEELEMENTANALYSIS,ERRORESTIMATION,ADAPTIVITY,HREFINEMENT,SENSITIVITY,SUPERCONVERGENTPATCHRECOVERYSPR,RECOVERYBYEQUILIBRIUMINPATCHESREP,OBJECTORIENTEDPROGRAMMINGOOP,INTERACTIVECOMPUTERGRAPHICS1INTRODUCTIONTHISWORKPRESENTSANINTEGRATEDOBJECTORIENTEDCOMPUTATIONALENVIRONMENTFORSELFADAPTIVEANALYSESOFGENERICTWODIMENSIONAL2DPROBLEMSTHISENVIRONMENTINCLUDESANALYSISPROCEDURESTOINSUREAGIVENLEVELOFACCURACYACCORDINGTOCERTAINCRITERIA,ANDALSOTHEPROCEDURESTOGENERATEANDMODIFYTHEFINITEELEMENTDISCRETIZATIONTHISCOMPUTATIONALSYSTEM,CALLEDFESTAFINITEELEMENTSYSTEMTECHNOLOGYINADAPTIVITY,INVOLVESFIVEMAINCOMPONENTSSEESHADEDBOXESINFIGURE1AGRAPHICALPREPROCESSOR,FORDEFININGTHEGEOMETRYOFTHEPROBLEM,THEINITIALFINITEELEMENTMESHTOGETHERWITHBOUNDARYCONDITIONS,ANDTHEMAINPARAMETERSUSEDINASELFADAPTIVEANALYSISHERETHEGEOMETRICALMODELISDISSOCIATEDFROMTHEFINITEELEMENTMODELAFINITEELEMENTMODULEFORSOLVINGTHECURRENTBOUNDARYVALUEPROBLEMTHECODEHASBEENDEVELOPEDSOTHATITISHIGHLYMODULAR,EXPANDABLE,ANDUSERFRIENDLYTHUS,ITCANBEPROPERLYMAINTAINEDANDCONTINUEDMOREOVER,OTHERUSERS/DEVELOPERSSHOULDBEABLETOMODIFYTHEBASICPROGRAMMINGSYSTEMTOFITTHEIRSPECIFICAPPLICATIONSANERRORESTIMATIONANDSENSITIVITYMODULEDISCRETIZATIONERRORSAREESTIMATEDACCORDINGTOAVAILABLERECOVERYPROCEDURES,EGZIENKIEWICZANDZHUZZ,SUPERCONVERGENTPATCHRECOVERYSPRANDRECOVERYBYEQUILIBRIUMINPATCHESREPSENSITIVITIESOFVARIOUSORDERS1ST,2NDORHIGHERARECALCULATEDBYMEANSOFAPROCEDUREANALOGOUSTOTHESPRTHEUSERCHOOSESTHEDESIREDERRORESTIMATORANDSENSITIVITYORDERAMESHREGENERATIONRATHERTHANMESHENRICHMENTPROCEDURE,BASEDONTHECOMBINATIONOFQUADTREEANDDELAUNAYTRIANGULATIONTECHNIQUESACCORDINGTOTHEMAGNITUDEOFTHEERROR,CALCULATEDINTHEPREVIOUSMODULE,ANEWFINITEELEMENTMESHISAUTOMATICALLYGENERATEDIEWITHNOUSERINTERVENTION,USINGEITHERTRIANGULARORQUADRILATERALELEMENTSHREFINEMENTCOMPUTATIONALMECHANICS231999361–388SPRINGERVERLAG1999361GHPAULINODEPARTMENTOFCIVILANDENVIRONMENTALENGINEERING,UNIVERSITYOFILLINOISATURBANACHAMPAIGN2209NEWMARKLABORATORY,205NORTHMATHEWSAVENUE,URBANA,IL618012352,USAIFMMENEZES,JBCAVALCANTENETO,LFMARTHATECGRAFCOMPUTERGRAPHICSTECHNOLOGYGROUP,PUCRIO,RIODEJANEIRO,RJ,22453900,BRAZILJBCAVALCANTENETO,LFMARTHADEPARTMENTOFCIVILENGINEERING,PUCRIO,RIODEJANEIRO,RJ,22453900,BRAZILCORRESPONDENCETOGHPAULINOGHPAULINOACKNOWLEDGESTHESUPPORTFROMTHEUNITEDSTATESNATIONALSCIENCEFOUNDATIONNSFUNDERGRANTNOCMS9713798IFMMENEZESACKNOWLEDGESTHEFINANCIALSUPPORTPROVIDEDBYTHEFAPERJ,WHICHISABRAZILIANAGENCYFORRESEARCHANDDEVELOPMENTINTHESTATEOFRIODEJANEIROGHPAULINOANDIFMMENEZESALSOACKNOWLEDGETHEDEPARTMENTOFCIVILANDENVIRONMENTALENGINEERINGATUCDAVISFORHOSPITALITYWHILEPARTOFTHISWORKWASPERFORMEDJBCAVALCANTENETOANDLFMARTHAACKNOWLEDGETHEFINANCIALSUPPORTPROVIDEDBYTHEBRAZILIANAGENCYCNPQTHEAUTHORSALSOTHANKANANONYMOUSREVIEWERFORPROVIDINGRELEVANTSUGGESTIONSTOTHISWORKFINALLY,APOSTPROCESSORMODULE,WHEREALLTHEANALYSISRESULTSEGDEFORMEDSHAPE,SENSITIVITYANDSTRESSCONTOURSCANBEVISUALIZEDESSENTIALLY,FESTAISACOMPUTATIONALLABORATORYWHICHOFFERSABASICPLATFORMFORNUMERICALANALYSISANDFURTHERDEVELOPMENT,EGIMPLEMENTATIONOFNEWERRORESTIMATORS,ELEMENTS,ORMATERIALMODELSCAVALCANTENETOETAL1998OBJECTORIENTEDPROGRAMMINGANDINTEGRATIONOFPRE,ANALYSIS,ANDPOSTPROCESSINGMODULESMAKEFESTAASOFTWAREWELLSUITEDFORBOTHPRACTICALENGINEERINGAPPLICATIONSANDFURTHERRESEARCHDEVELOPMENTTHEREMAINDEROFTHISPAPERISORGANIZEDASFOLLOWSAMOTIVATIONTOTHEWORKANDA‘‘BRIEF’’LITERATUREREVIEWAREPROVIDEDINSECT2AFTERWARDS,SECT3PRESENTSSOMETHEORETICALBACKGROUNDONSELFADAPTIVESIMULATIONSANDANOVERVIEWOFTHEGRAPHICALINTERFACEUSEDINTHEFESTASOFTWARESECTION4INTRODUCESTHEMATHEMATICALFORMULATIONOFTHESPRUSINGWEIGHTEDLEASTSQUARESYSTEMS,THEREP,ANDTHESENSITIVITYMETHODADISCUSSIONABOUTTHEAUTOMATICMESHGENERATIONTECHNIQUESUSEDINTHISWORKISGIVENINSECT5RELEVANTINFORMATIONREGARDINGTHEIMPLEMENTATIONOFFESTAISPRESENTEDINSECT6,ESPECIALLYASPECTSRELATEDTOTHESPRANDREPRECOVERIESINORDERTOASSESSTHEEFFECTIVENESSOFTHEPROPOSEDCOMPUTATIONALSYSTEM,REPRESENTATIVENUMERICALEXAMPLESAREGIVENINSECT7FINALLY,INSECT8,CONCLUSIONSAREINFERREDANDDIRECTIONSFORFUTURERESEARCHAREDISCUSSED2MOTIVATIONANDRELATEDWORKNORMALPRACTICETOSOLVEENGINEERINGPROBLEMSBYMEANSOFTHEFINITEELEMENTMETHODFEMORTHEBOUNDARYELEMENTMETHODBEMINVOLVESINCREASINGTHENUMBEROFDISCRETIZATIONPOINTSINTHECOMPUTATIONALDOMAINANDRESOLVINGTHERESULTINGSYSTEMOFEQUATIONSTOEXAMINETHERELATIVECHANGEINTHENUMERICALSOLUTIONINGENERAL,THISPROCEDUREISTIMECONSUMING,ITDEPENDSONTHEEXPERIENCEOFTHEANALYST,ANDITCANBEMISLEADINGIFTHESOLUTIONHASNOTENTEREDANASYMPTOTICRANGEIDEALLY,WITHAROBUSTANDRELIABLESELFADAPTIVESCHEME,ONEWOULDBEABLETOSPECIFYANINITIALDISCRETEMODELWHICHISSUFFICIENTTODESCRIBETHEGEOMETRY/TOPOLOGYOFTHEDOMAINANDTHEBOUNDARYCONDITIONSBCS,ANDTOSPECIFYADESIREDERRORTOLERANCE,ACCORDINGTOANAPPROPRIATECRITERIONTHEN,THESYSTEMWOULDAUTOMATICALLYREFINETHEMODELUNTILTHEERRORMEASUREFALLSBELOWTHEPRESCRIBEDTOLERANCETHEPROCESSSHOULDBEFULLYAUTOMATICANDWITHOUTANYUSERINTERVENTIONTHISISTHEMAINGOALWHICHMOTIVATEDTHEDEVELOPMENTOFFESTATHISAPPROACHINCREASESTHEOVERALLRELIABILITYOFTHEANALYSISPROCEDURESINCEITDOESNOTDEPENDONTHEEXPERIENCE,ORINEXPERIENCE,OFTHEANALYSTTHENEEDFORDEVELOPINGBETTERPREPROCESSINGTECHNIQUESFORTHEFEM,FORPERFORMINGAUTOMATEDANALYSIS,ANDFOROBTAININGSELFADAPTIVESOLUTIONSWHICHISBECOMINGATRENDFORCOMMERCIALFEMSOFTWAREHAVEDRIVENTHEDEVELOPMENTOFAUTOMATICMESHGENERATIONALGORITHMS,IEALGORITHMSWHICHARECAPABLEOFDISCRETIZINGANARBITRARYGEOMETRYINTOACONSISTENTFINITEELEMENTMESHWITHOUTANYUSERINTERVENTIONSEVERALALGORITHMSFOR2DGEOMETRIESHAVEBEENDEVELOPEDEGBAEHMANNETAL1987;BLACKERANDSTEPHENSON1991;ZHUETAL1991;POTYONDYETAL1995B;BOROUCHAKIANDFREY1998,ANDAPPROACHESFORTHREEDIMENSIONAL3DGEOMETRIESHAVEAPPEAREDMORERECENTLYEGCASSETAL1996;ESCOBARANDMONTENEGRO1996;BEALLETAL1997;LO1998THEPRESENTWORKFOCUSONAUTOMATIC2DMESHGENERATIONINCONNECTIONWITHADAPTIVESOLUTIONSEFFICIENTTECHNIQUESFORGENERATINGALLQUADRILATERALANDALLTRIANGULARMESHESARECONSIDEREDINDETAILALTHOUGHTHEALGORITHMSPRESENTEDHEREINCOULDBEEXTENDEDTOMIXEDMESHES,IEMESHESWITHBOTHTRIANGULARANDQUADRILATERALELEMENTSSEE,FOREXAMPLE,BOROUCHAKIANDFREY1998,THISTOPICISNOTWITHINTHESCOPEOFTHISWORKTHEREEXISTAVASTLITERATUREONERRORESTIMATIONANDADAPTIVITY,ANDTHEREADERISDIRECTEDTOTHEAPPROPRIATEREFERENCES1THEVOLUMESEDITEDBYBREBBIAANDALIABADI1993ANDBABUSˇKAETAL1986REVIEWADAPTIVETECHNIQUESFORTHEFEMANDTHEBEMTHEBOOKEDITEDBYLADEVEZEANDODEN1998PRESENTSACOMPILATIONOFPAPERSFROMTHEWORKSHOPOF‘‘NEWADVANCESINADAPTIVECOMPUTATIONALMECHANICS,’’HELDATCACHAN,FRANCE,17–19SEPTEMBER1997,WHICHDEALTWITHTHELATESTADVANCESINADAPTIVEMETHODSINMECHANICSANDTHEIRIMPACTONSOLVINGENGINEERINGPROBLEMSSEVERALISSUESOFJOURNALSHAVEALSOBEENDEDICATEDTOADAPTIVITY,EGVOLUME121996,NUMBER2OFENGINEERINGWITHCOMPUTERS,VOLUME151992,NUMBERS3/4OFADVANCESINENGINEERINGSOFTWARE,ANDVOLUME361991,NUMBER1OFTHEJOURNALOFCOMPUTATIONALANDAPPLIEDMATHEMATICSSURVEYSOFTHELITERATUREINFEMINCLUDEARTICLESBYNOORANDBABUSˇKA1987,ODENANDDEMKOVICZ1989,STROUBOULISANDHAQUE1992A,B,BABUSˇKAANDSURI1994,ANDAINSWORTHANDODEN1997MACKERLE1993,1994HASCOMPILEDALONGLISTOFREFERENCESONMESHGENERATION,REFINEMENT,ERRORANALYSISANDADAPTIVETECHNIQUESFORFEMANDBEMTHATWEREPUBLISHEDFROM1990TO1993THEZZ,SPR,REP,VISUALIZATIONPOSTPROCESSORFINALDISCRETIZATIONMESHREGENERATIONGRAPHICALPREPROCESSORGEOMETRY,TOPOLOGY,BCSFINITEELEMENTSOLVERCONVERGENCEFESTAITERATIVEMESHDESIGNCYCLENYERRORESTIMATORFIG1SIMPLIFIEDDIAGRAMOFTHEFESTAINTERACTIVEMESHING1THELISTOFPAPERSREFERREDHEREISJUSTASMALLSAMPLINGOFTHELITERATURE,CONSIDERINGARTICLESOFPARTICULARINTERESTTOTHEPRESENTWORK,ANDISNOTINTENDEDTOBEAREPRESENTATIVESURVEYOFTHELITERATUREINTHEFIELD362VOLUMEEDITEDBYBABUSˇKAETAL1983PRESENTSADAPTIVETECHNIQUESFORTHEFEMANDTHEFINITEDIFFERENCEMETHODFDMRELATIVELYRECENTTEXTBOOKSINTHEFEMEMPHASIZETHEFIELDOFADAPTIVESOLUTIONTECHNIQUESFOREXAMPLE,THEBOOKBYZIENKIEWICZANDTAYLOR1989INCLUDESACHAPTERON‘‘ERRORESTIMATIONANDADAPTIVITY’’CHAPTER14,WHICHISSUPPLEMENTEDBYTHEPAPERSBYZIENKIEWICZANDZHU1992A,B,1994MOREOVER,THEBOOKBYSZABOANDBABUSˇKA1991ISPRIMARILYDEDICATEDTOTHISSUBJECTTHEFIRSTPAPERSONADAPTIVEFINITEELEMENTSAPPEAREDINTHEEARLYSEVENTIESSINCETHEN,ANEXPLOSIVENUMBEROFPAPERSONTHESUBJECTHAVEBEENPUBLISHEDINTHETECHNICALLITERATUREBABUSˇKAANDRHEINBOLDT1978PRESENTEDAPIONEERINGPAPERABOUTERRORESTIMATESBYEVALUATINGTHERESIDUALSOFTHEAPPROXIMATESOLUTIONANDUSINGTHEMTOOBTAINLOCAL,MOREACCURATEANSWERSTHEYDEVELOPEDTHEMATHEMATICALBASISOFSELFADAPTIVETECHNIQUESWITHTHECONCEPTOFAPOSTERIORIERRORESTIMATES,ONECANDEVELOPASELFADAPTIVESTRATEGYFORTHEFEMSUCHTHATONLYCERTAINELEMENTSSHOULDBEREFINEDZIENKIEWICZETAL1982PRESENTEDAHIERARCHICALAPPROACHFORSELFADAPTIVEMETHODSINTHEEARLY1980S,COMPUTERGRAPHICSTECHNIQUESSTARTEDTOBEUSEDASSTANDARDTOOLSBYMESHGENERATIONPROGRAMSSHEPHARD1986PUBLISHEDAPAPERWHEREGEOMETRICMODELINGANDAUTOMATICMESHGENERATIONTECHNIQUESWEREUSEDINCONJUNCTIONWITHSELFADAPTIVEMETHODSZIENKIEWICZ
编号:201311171040535509    类型:共享资源    大小:899.92KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译---一种适应的有限元分析方法面向一个整体计算环境 英文.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-95509.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:41次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5