外文翻译---在逆向工程中对适合曲线的数据点云的预处理 英文版.pdf外文翻译---在逆向工程中对适合曲线的数据点云的预处理 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

INTJADVMANUFTECHNOL200016635–6422000SPRINGERVERLAGLONDONLIMITEDTHEPREPROCESSINGOFDATAPOINTSFORCURVEFITTINGINREVERSEENGINEERINGMINGCHIHHUANGANDCHINGCHIHTAIDEPARTMENTOFMECHANICALENGINEERING,TATUNGUNIVERSITY,TAIPEI,TAIWANREVERSEENGINEERINGHASBECOMEANIMPORTANTTOOLFORCADMODELCONSTRUCTIONFROMTHEDATAPOINTS,MEASUREDBYACOORDINATEMEASURINGMACHINECMM,OFANEXISTINGPARTAMAJORPROBLEMINREVERSEENGINEERINGISTHATTHEMEASUREDPOINTSHAVINGANIRREGULARFORMATANDUNEQUALDISTRIBUTIONAREDIFFICULTTOFITINTOABSPLINECURVEORSURFACETHEPAPERPRESENTSAMETHODFORPREPROCESSINGDATAPOINTSFORCURVEFITTINGINREVERSEENGINEERINGTHEPROPOSEDMETHODHASBEENDEVELOPEDTOPROCESSTHEMEASUREDDATAPOINTSBEFOREFITTINGINTOABSPLINEFORMTHEFORMATOFTHENEWDATAPOINTSREGENERATEDBYTHEPROPOSEDMETHODISSUITABLEFORTHEREQUIREMENTSFORFITTINGINTOASMOOTHBSPLINECURVEWITHAGOODSHAPETHEENTIREPROCEDUREOFTHISMETHODINVOLVESFILTERING,CURVATUREANALYSIS,SEGMENTATION,REGRESSING,ANDREGENERATINGSTEPSTHEMETHODISIMPLEMENTEDANDUSEDFORAPRACTICALAPPLICATIONINREVERSEENGINEERINGTHERESULTOFTHERECONSTRUCTIONPROVESTHEVIABILITYOFTHEPROPOSEDMETHODFORINTEGRATIONWITHCURRENTCOMMERCIALCADSYSTEMSKEYWORDSCURVEFITTING;PREPROCESSINGOFDATAPOINTS;REVERSEENGINEERING1INTRODUCTIONWITHTHEPROGRESSINTHEDEVELOPMENTOFCOMPUTERHARDWAREANDSOFTWARETECHNOLOGY,THECONCEPTOFCOMPUTERAIDEDTECHNOLOGYFORPRODUCTDEVELOPMENTHASBECOMEMOREWIDELYACCEPTEDBYINDUSTRYTHEGAPBETWEENDESIGNANDMANUFACTURINGISNOWBEINGGRADUALLYNARROWEDTHROUGHTHEDEVELOPMENTOFNEWCADTECHNOLOGYINANORMALAUTOMATEDMANUFACTURINGENVIRONMENT,THEOPERATIONSEQUENCEUSUALLYSTARTSFROMPRODUCTDESIGNVIAGEOMETRICMODELSCREATEDINCADSYSTEMS,ANDENDSWITHTHEGENERATIONOFMACHININGINSTRUCTIONSREQUIREDTOCONVERTRAWMATERIALINTOAFINISHEDPRODUCT,BASEDONTHEGEOMETRICMODELTOREALISETHEADVANTAGESOFMODERNCOMCORRESPONDENCEANDOFFPRINTREQUESTSTOMINGCHIHHUANG,DEPARTMENTOFMECHANICALENGINEERING,TATUNGUNIVERSITY,40CHUNGSHANNROAD,3RDSECTION,TAIPEI104,TAIWANEMAILMINDYKMGHERTTITEDUTWPUTERAIDEDTECHNOLOGYINTHEPRODUCTDEVELOPMENTANDMANUFACTURINGPROCESS,AGEOMETRICMODELOFTHEPARTTOBECREATEDINTHECADSYSTEMISREQUIREDHOWEVER,THEREARESOMESITUATIONSINPRODUCTDEVELOPMENTINWHICHAPHYSICALMODELORSAMPLEISPRODUCEDBEFORECREATINGTHECADMODEL1WHEREACLAYMODEL,FOREXAMPLE,INDESIGNINGAUTOMOBILEBODYPANELS,ISMADEBYTHEDESIGNERORARTISTBASEDONCONCEPTUALSKETCHESOFWHATTHEPANELSHOULDLOOKLIKE2WHEREASAMPLEEXISTSWITHOUTTHEORIGINALDRAWINGORDOCUMENTATIONDEFINITION3WHERETHECADMODELREPRESENTINGTHEPARTHASTOBEREVISEDOWINGTODESIGNCHANGEDURINGMANUFACTURINGINALLOFTHESESITUATIONS,THEPHYSICALMODELORSAMPLEMUSTBEREVERSEENGINEEREDTOCREATEORREFINETHECADMODELINCONTRASTTOTHISCONVENTIONALMANUFACTURINGSEQUENCE,REVERSEENGINEERINGTYPICALLYSTARTSWITHMEASURINGANEXISTINGPHYSICALOBJECTSOTHATACADMODELCANBEDEDUCEDINORDERTOEXPLOITTHEADVANTAGESOFCADTECHNOLOGIESTHEPROCESSOFREVERSEENGINEERINGCANUSUALLYBESUBDIVIDEDINTOTHREESTAGES,IEDATACAPTURE,DATASEGMENTATIONANDCADMODELLINGAND/ORUPDATING1,2APHYSICALMOCKUPORPROTOTYPEISFIRSTMEASUREDBYACOORDINATEMEASURINGMACHINEORALASERSCANNERTOACQUIRETHEGEOMETRICINFORMATIONINTHEFORMOF3DPOINTSTHEMEASUREDRESULTSARETHENSEGMENTEDINTOTOPOLOGICALREGIONSFORFURTHERPROCESSINGEACHREGIONREPRESENTSASINGLEGEOMETRICFEATURETHATCANBEREPRESENTEDMATHEMATICALLYBYASIMPLESURFACEINTHECASEOFMODELRECONSTRUCTIONCADMODELLINGRECONSTRUCTSTHESURFACEOFAREGIONANDCOMBINESTHESESURFACESINTOACOMPLETEMODELREPRESENTINGTHEMEASUREDPARTORPROTOTYPE3INPRACTICALMEASURINGCASES,HOWEVER,THEREAREMANYSITUATIONSWHERETHEGEOMETRICINFORMATIONOFAPHYSICALPROTOTYPEORSAMPLECANNOTBEMEASUREDCOMPLETELYANDACCURATELYTORECONSTRUCTAGOODCADMODELSOMEDATAPOINTSOFTHEMEASUREDSURFACEMAYBEIRREGULAR,HAVEMEASUREMENTERRORS,ORCANNOTBEACQUIREDASSHOWNINFIG1,THEMAINSURFACEOFMEASUREDOBJECTMAYHAVEFEATURESSUCHASHOLES,ISLANDS,ORROUGHNESSCAUSEDBYMANUFACTURINGINACCURACY,CONSEQUENTLYTHECMMPROBECANNOTCAPTURETHECOMPLETESETOFDATAPOINTSTORECONSTRUCTTHEENTIRESURFACE636MCHUANGANDCCTAIFIG1THEGENERALPROBLEMSINAPRACTICALMEASURINGCASEMEASUREMENTOFANEXISTINGOBJECTSURFACEINREVERSEENGINEERINGCANBEACHIEVEDBYUSINGEITHERCONTACTPROBINGORNONCONTACTSENSINGPROBINGTECHNIQUESWHATEVERTECHNIQUEISAPPLIED,THEREAREMANYPRACTICALPROBLEMSWITHACQUIRINGDATAPOINTS,FOREXAMPLES,NOISE,ANDINCOMPLETEDATAWITHOUTEXTENSIVEPROCESSINGTOADJUSTTHEDATAPOINTS,THESEPROBLEMSWILLCAUSETHECADMODELTOBERECONSTRUCTEDWITHANUNDESIREDSHAPEINORDERTOREBUILDTHECADMODELCORRECTLYANDSATISFACTORILY,THISPAPERPRESENTSAUSEFULANDEFFECTIVEMETHODTOPREPROCESSTHEDATAPOINTSFORCURVEFITTINGUSINGTHEPROPOSEDMETHOD,THEDATAPOINTSAREREGENERATEDINASPECIFIEDFORMAT,WHICHISSUITABLEFORFITTINGINTOACURVEREPRESENTEDINBSPLINEFORMWITHOUTTHEPROBLEMSPREVIOUSLYMENTIONEDAFTERFITTINGALLOFTHECURVES,THESURFACEMODELCANBECOMPLETEDBYCONNECTINGTHECURVES2THETHEORYOFBSPLINEMOSTOFTHESURFACEBASEDCADSYSTEMSEXPRESSSHAPESREQUIREDFORMODELLINGBYPARAMETRICEQUATIONS,SUCHASINBEZIERORBSPLINEFORMSTHEMOSTUSEDISTHEBSPLINEFORMBSPLINESARETHESTANDARDFORREPRESENTINGFREEFORMCURVESANDSURFACESINCURRENTCOMMERCIALCADSYSTEMSBSPLINECURVESANDBEZIERCURVESHAVEMANYADVANTAGESINCOMMON4CONTROLPOINTSINFLUENCETHECURVESHAPEINAPREDICTABLE,NATURALWAY,MAKINGTHEMGOODCANDIDATESFORUSEINANINTERACTIVEENVIRONMENTBOTHTYPESOFCURVEAREVARIATIONDIMINISHING,AXISINDEPENDENT,ANDMULTIVALUED,ANDBOTHEXHIBITTHECONVEXHULLPROPERTYHOWEVER,ITISTHELOCALCONTROLOFCURVESHAPEWHICHISPOSSIBLEWITHBSPLINESTHATGIVESTHETECHNIQUEANADVANTAGEOVERTHEBEZIERTECHNIQUE,ASDOESTHEABILITYTOADDCONTROLPOINTSWITHOUTINCREASINGTHEDEGREEOFTHECURVECONSIDERINGTHEREALWORLDAPPLICATIONSREQUIREMENT,THEBSPLINETECHNIQUEISUSEDTOREPRESENTCURVESANDSURFACESINTHISRESEARCHABSPLINECURVEISASETOFBASISFUNCTIONSWHICHCOMBINESTHEEFFECTSOFN1CONTROLPOINTSAPARAMETRICBSPLINECURVEISGIVENBYPUONI0PINI,KU0U11PICONTROLPOINTSN1NUMBEROFCONTROLPOINTSNI,KUTHEBSPLINEBASISFUNCTIONSUPARAMETERFORBSPLINECURVES,THEDEGREEOFTHESEPOLYNOMIALSISCONTROLLEDBYAPARAMETERKANDISUSUALLYINDEPENDENTOFTHENUMBEROFCONTROLPOINTS,ANDTHEBSPLINEBASISFUNCTIONSAREDEFINEDBYTHEFOLLOWINGEXPRESSIONNI,1UH1IFUIUUI10OTHERWISE2ANDNI,KUUUIUIKUINI,K1UUIK1UUIK1UI1NI1,K1U3WHEREKCONTROLSTHEDEGREEK1OFTHERESULTINGPOLYNOMIALSINUANDTHUSALSOCONTROLSTHECONTINUITYOFTHECURVEABSPLINESURFACEISDEFINEDINASIMILARWAYTOATENSORPRODUCTINABSPLINECURVEITISALSOPOSSIBLETODEFINEABSPLINESURFACEHAVINGDIFFERENTDEGREESINTHEUANDVDIRECTIONSSU,VONI0OMJ0PIJNI,PUNI,QV0U143CURVEFITTINGGIVENASETOFDATAPOINTSMEASUREDFROMEXISTINGOBJECT,CURVEFITTINGISREQUIREDTOPASSTHROUGHTHEDATAPOINTSTHELEASTSQUARESFITTINGTECHNIQUEISTHEMOSTUSEDALGORITHMWHICHAIMSATAPPROXIMATING,BASEDONANITERATIVEMETHOD,ASETOFDATAPOINTSTOFORMABSPLINE5–7GIVENASETOFDATAPOINTSQK,K0,1,2,,N,THATLIEONANUNKNOWNCURVEPFORCERTAINPARAMETERVALUESUK,K0,1,2,,N;ITISNECESSARYTODETERMINEANEXACTINTERPOLATIONORBESTFITTINGCURVE,PTOSOLVETHISPROBLEM,THEPARAMETERVALUESUKFOREACHOFTHEDATAPOINTSMUSTBEASSUMEDTHEKNOTVECTORANDTHEDEGREEOFTHECURVEAREALSODETERMINEDTHEDEGREEINPRACTICALAPPLICATIONSISGENERALLY3ORDER4THEPARAMETERVALUESCANBEDETERMINEDBYTHECHORDLENGTHMETHODQKPUKONI0PINI,PUKK0,1,,N5U00,UIOIJ1UQJQJ1UONJ1UQJQJ1U6GIVENTHEPARAMETERVALUES,AKNOTVECTORTHATREFLECTSTHEDISTRIBUTIONOFTHESEPARAMETERSHASTHEFOLLOWINGFORMU{0,0,,0,V1,V2,,VN,1,1,,1}P1P1VJ1POJP1IJUIJ1,2,,NP7PREPROCESSINGOFDATAPOINTSFORCURVEFITTING637FIG2CURVEFITTINGWITHUNEQUALDISTRIBUTIONOFDATAPOINTSITCANBEPROVEDTHATTHECOEFFICIENTMATRIXISTOTALLYPOSITIVEANDBANDEDWITHABANDWIDTHOFLESSTHANP,THEREFORE,THELINEARSYSTEMCANBESOLVEDSAFELYBYGAUSSIANELIMINATIONWITHOUTPIVOTINGNI,PUKUI,K0,,NEQUATION5CANBEWRITTENINAMATRIXFORMQNP8WHEREQISANM11MATRIX,NISANM1N1MATRIX,ANDPISANN11MATRIXSINCEMN,THISEQUATIONISOVERDETERMINEDTHESOLUTIONISPNTN1NTQ94THEREQUIREMENTFORFITTINGASETOFDATAINTOABSPLINECURVEINORDERTOPRODUCEABSPLINECURVEWITHA“GOODSHAPE”,SOMECHARACTERISTICSAREREQUIREDTOFITTHEDATAPOINTSETINTOACURVEPRESENTEDINBSPLINEFORMFIRST,THEDATAPOINTSMUSTBEINAWELLORDEREDSEQUENCEWHENAPPLYINGTHEPROGRAMTOFITASETOFDATAPOINTSINTOABSPLINECURVE,THEDATAPOINTSMUSTBEREADONEBYONEINASPECIFIEDORDERIFTHEDATAPOINTSARENOTINORDER,THISWILLCAUSEANUNDESIREDTWISTORANOUTOFCONTROLSHAPEOFTHEBSPLINECURVESECONDLY,ANEVENDISPERSIONOFTHEDATAPOINTSISBETTERFORCURVEFITTINGINTHEMEASURINGPROCEDURE,SOMEFACTORS,SUCHASTHEVIBRATIONOFTHEMACHINE,THENOISEINTHESYSTEM,ANDTHEROUGHNESSOFTHESURFACEOFTHEMEASUREDOBJECTWILLINFLUENCETHERESULTOFTHEMEASUREMENTALLOFTHESEPHENOMENAWILLCAUSELOCALSHAKESINTHECURVEWHICHPASSESTHROUGHTHEPROBLEMPOINTSTHEREFORE,ASMOOTHGRADATIONOFTHELOCATIONOFTHEDATAPOINTSISNECESSARYFORGENERATINGA“HIGHQUALITY”BSPLINECURVEHAVINGTHEDATAPOINTSEQUALLYDISTRIBUTEDISIMPORTANTFORIMPROVINGTHERESULTOFPARAMETERISATIONFORFITTINGABSPLINECURVEASTHEMATHEMATICALPRESENTATIONSHOWSINEQ9,THECONTROLPOINTSMATRIXPISDETERMINEDBYTHEBASISFUNCTIONSNANDDATAPOINTSQ,WHERETHEBASISFUNCTIONSNAREDETERMINEDBYTHEPARAMETERSUIWHICHARECORRESPONDTOTHEDISTRIBUTIONOFTHEDATAPOINTSIFTHEDATAPOINTSAREDISTRIBUTEDUNEQUALLY,THECONTROLPOINTSWILLALSOBEDISTRIBUTEDUNEQUALLYANDWILLCAUSEALACKOFSMOOTHNESSOFTHEFITTINGCURVEASMENTIONEDABOVE,INPRACTICALMEASURINGCASES,THEMAINSURFACEFIG3CURVEFITTINGWITHEQUALDISTRIBUTIONOFDATAPOINTSFIG4THEPROCEDUREOFDATAPOINTSPREPROCESSINGOFAPHYSICALSAMPLEOFTENHASSOMEFEATURESSUCHASHOLES,ISLANDS,ANDRADIUSFILLETS,WHICHPREVENTTHECMMPROBEFROMCAPTURINGDATAPOINTSWITHEQUALDISTRIBUTIONIFACURVEISREBUILTBYFITTINGDATAPOINTSWITHANUNEQUALDISTRIBUTION,ASSHOWNINFIG2,THEGENERATEDCURVEMAYDIFFERFROMTHEREALSHAPEOFTHEMEASUREDOBJECTFIGURE3ILLUSTRATESTHATASMOOTHERANDMOREACCURATERECONSTRUCTIONMAYBEOBTAINEDBYFITTINGANEQUALLYSPACEDSETOFDATAPOINTS5THEPREPROCESSINGOFDATAPOINTSTOACHIEVETHEREQUIREMENTSFORFITTINGASETOFDATAPOINTSINTOABSPLINECURVEASMENTIONEDABOVE,ITISVERYIMPORTANTANDNECESSARYTHATTHEDATAPOINTSMUSTBEPREPROCESSEDBEFORECURVEFITTINGINTHEFOLLOWINGDESCRIPTION,AUSEFULANDEFFECTIVEMETHODFORPREPROCESSINGTHEDATAPOINTSFORCURVEFITTINGISPRESENTEDTHECONCEPTOFTHISMETHODISTOREGRESSASETOFMEASURINGDATAPOINTSINTOANONPARAMETRICEQUATIONINIMPLICITOREXPLICITFORM,ANDTHISEQUATIONMUSTALSOSATISFYTHECONTINUITYOFTHECURVATUREFORAPLANECURVE,THEEXPLICITNONPARAMETRICEQUATIONTAKESTHEGENERALFORMYFXFIGURE4638MCHUANGANDCCTAIFIG5CURVATUREISCALCULATEDBYTHREEDISCRETEPOINTSONACIRCLEILLUSTRATESANOVERVIEWOFTHEPROCEDURETOPREPROCESSTHEDATAPOINTSFORREVERSEENGINEERINGDATAPOINTFILTERINGISTHEFIRSTSTEPINDISP
编号:201311171046365538    类型:共享资源    大小:211.00KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译---在逆向工程中对适合曲线的数据点云的预处理 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-95538.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:37次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5