外文翻译--利用静电增加对灰尘的沉积 英文版.PDF外文翻译--利用静电增加对灰尘的沉积 英文版.PDF

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

11CONCENTRATIONSOFHEAVYMETALAREATTHEIRLOWESTINTHEFIRSTCOLLECTORCHAMBERANDHIGHESTINTHELASTCHAMBERTHECONCENTRATIONOFCADMIUMINFLYASHUSEDASFERTILISERCANBEREDUCEDBYASMUCHAS70BYAPPLYINGELECTROSTATICPRECIPITATIONFRACTIONATIONTHEREMOVALOFOTHERHEAVYMETALSISNOTASEffiCIENTASTHATOFCADMIUMTHERESULTSSHOWTHATELECTROSTATICPRECIPITATIONISANADEQUATEMETHODINTHEASINCREASINGAMOUNTSOFBIOFUELSAREUSEDWOODANDPEATASHCANBESPREADONTOFORESTLANDSORARABLELANDASFERTILABLYLOWER,BEINGABOUT6IN1997MATERIALSINCREASETHEASHCONTAINEDCDCONCENTRATIONS,ANDTHENSCREENOUTTHECADMIUMCONTAININGMATERIALSENTSINASH,ONTHESOLUBILITYOFNUTRIENTSINTHEASHANDTHESOIL,ANDONSOILPROPERTIES,EGACIDITYANDNUTRIENTCONCENTRATIONSORAVAETAL,2004;SILFVERBERG,1996TABLE2SHOWSTHEHEAVYMETALCONCENTRATIONSOFFOURASHTYPESMANYSUBSTANCESCONTAINEDINASHAREINEXTREMELYPOORLYSOLUBLEFORMSASTHEHEAVYMETALSEGCADMIUM,CORRESPONDINGAUTHOREMAILADDRESSESHANNEORAVAMIKKELIAMKFIOHANNE,TIMONORDMANOULUFINTIMO,HANNUKUOPANPORTTIMIKKELIAMKFIKHANNUMINERALSENGINEERING192006ISERORASSOILIMPROVEMENTMATERIAL,ANDWITHTHEPURPOSEOFADDINGCALCIUMTOTHESOILTHEUSEOFASHHASBEENCONSTRAINEDBYFACTORSSUCHASITSDUSTCONTENTANDHEAVYMETALCONCENTRATIONS;THELATTERHAVINGINMANYCASESEXCEEDEDTHEMAXIMUMPERMITTEDLEVELSIMPOSEDINFINLANDONSOILIMPROVEMENTSUBSTANCESTABLE1IN2001,THEUTILISATIONRATEOFCOALASH84WASCONSIDERABLYHIGHERTHANTHATOFPEATANDMIXEDFUELASH43WOODFLYASHUTILISATIONRATESHAVEBEENCONSIDERSMALLAMOUNTSOFFLYASHAREUSEDASAFERTILISERBOTHINAGRICULTUREANDINFORESTRYGENERALLY,VARIOUSASHTYPESAREMORESUITABLEASASOILIMPROVEMENTMATERIALTHANFERTILISERSINAGRICULTUREBECAUSETHEAMOUNTSOFSOLUBLEPLANTNUTRIENTSINASHAREFAIRLYLOWPEATASHISUSEDMAINLYASAPHOSPHATEFERTILISERANDWOODASHINLIMINGOFMINERALSOILSANDASABASICANDSUPPORTFERTILISERINTHEGROWINGOFCEREALCROPSTHELIMINGANDFERTILISEREffECTSOFASHINTHESOILDEPENDONTHECONCENTRATIONSOFCALCIUMANDNUTRIFRACTIONATINGOFFLYASHTOBEUSEDASAFERTILISERORSOILAMENDMENTC2112006ELSEVIERLTDALLRIGHTSRESERVEDKEYWORDSELECTROSTATICSEPARATION;SIZING;CLASSIFICATION;FLUEDUSTS;RECYCLING1INTRODUCTIONHEATINGENERGYPLANTSANDPOWERPLANTSINFINLANDGENERATEAPPROX400,000TONNESOFASHOFBIOFUELORIGINPERYEARTHEAMOUNTSOFSUCHASHWILLINCREASEINTHEFUTURETHEEXTRACTIONOFHEAVYMETALSFROMFLYASHCOULDENABLEITSMOREEffiCIENTUTILISATIONCURRENTLY,ITAPPEARSTHATMANIPULATINGTHEPOWERPLANTFUELQUALITYISTHEONLYMETHODAVAILABLEFORTHISPURPOSETHISMEANSTHATWEMUSTKNOWTHECOMBUSTIBLEFUEL’SEXACTCONSISTENCY,ANDWHICHINCREASETHEUTILISATIONOFFLYASHORAVAHANNEA,,NORDMANTIMOAYTIRESEARCHCENTRE,MIKKELIPOLYTECHNIC,BUNIVERSITYOFOULU,POBOX4300,RECEIVED28APRIL2006;AVAILABLEONLINEABSTRACTTHEBASICIDEAINTHISSTUDYISTOLOOKINTOTHEPOSSIBILITIESOFREDUCINGTROSTATICPRECIPITATIONTHEUTILISATIONOFFLYASHASFERTILISERISHAMPEREDVARIABLEFLYASHFRACTIONATIONEXPERIMENTSWEREDONEUSINGELECTROSTATIC08926875/SEEFRONTMATTERC2112006ELSEVIERLTDALLRIGHTSRESERVEDDOI101016/JMINENG200607002WITHELECTROSTATICPRECIPITATIONB,KUOPANPORTTIHANNUAPOBOX181,FI50101MIKKELI,FINLANDFI90014OULUNYLIOPISTO,FINLANDACCEPTED7JULY2006SEPTEMBER2006THEHEAVYMETALCONCENTRATIONSOFFLYASHBYMEANSOFELECBYITSHIGHCONCENTRATIONSOFHEAVYMETALS,WHICHAREHIGHLYPRECIPITATORSATFOURPOWERPLANTSBASEDONTHERESULTS,THETHISARTICLEISALSOAVAILABLEONLINEATWWWELSEVIERCOM/LOCATE/MINENG1596–1602LEAD,NICKELINASHAREINVERYPOORLYSOLUBLEFORMS,ITCANTABLE2HEAVYMETALCONCENTRATIONSOFVARIOUSASHTYPESPALOLA,1998HEAVYMETALSMG/KGCOALASHPEATASHWOODASHBARKASHARSENICAS23–2002–20002–607–28CADMIUMCD001–250005–804–404–20CHROMECR36–740015–25015–25040–81COPPERCU30–300020–40015–30057–144MERCURYHG001–800001–1002–10012–04NICKELNI18–80015–20020–25036–52LEADPB31–18005–15015–100053–140ZINCZN14–13,00010–60015–10,0001100–5100TABLE1MAXIMUMPERMITTEDCONCENTRATIONSOFHEAVYMETALSINSOILIMPROVEMENTMATERIALSANDINFLYASHFROMPOWERPLANTAORAVA,2003ELEMENTPOWERPLANTAFLYASHMG/KGMAXIMUMPERMITTEDCONCENTRATIONMG/KGYEAR2002YEAR2001YEAR1999MERCURYHG25031–20CADMIUMCD2695056330ARSENICAS183419733550NICKELNI––100LEADPB56591065527150COPPERCU8672901178600ZINCZN189737697061500OHANNEETAL/MINERALSENGINEERINBEASSUMEDTHATASHFERTILISATIONWILLNOTRESULTINSIGNIFICANTHEAVYMETALIMPACTS,EGINWATERSYSTEMS,WITHINASHORTPERIODOFTIMEFOLLOWINGFERTILISATIONINTHELONGRUN,HARMFULHEAVYMETALSMAY,HOWEVER,BERELEASEDFROMASHINSOLUBLEFORMSANDBETHEREBYTRANSLOCATEDINTOTHEVEGETATIONNIEMINEN,2003THELIMINGEffECTOFASHLOWERSTHESOLUBILITYOFHEAVYMETALSINTHESOILASHMAYATFIRSTRAISETHECADMIUMCONCENTRATIONINTREESTANDS,BUTONCETREEGROWTHHASIMPROVEDTHECONCENTRATIONSOFTRACEELEMENTSANDHEAVYMETALSMAYFALLEVENBELOWTHEINITIALLEVELTHERISEINTHECDCONCENTRATIONINSOMEPLANTSPECIESCANLASTFORALONGTIMEMOILANEN,2003CADMIUMISCONSIDEREDTOBETHEMOSTHARMFULOFALLHEAVYMETALSBECAUSEITREMAINSINTHESOIL,ITBECOMESENRICHEDINFOODCHAINS,ANDITISTOXICTOORGANISMSELECTROSTATICPRECIPITATIONFIG1ISCURRENTLYTHEMOSTCOMMONMETHODUSEDINSEPARATINGTHESOLIDMATTERFROMPOWERPLANTFLUEGASESTHEADVANTAGESOFELECTROSTATICPRECIPITATIONINCLUDEHIGHCOLLECTIONEffiCIENCYASHIGHAS999ANDITSSUITABILITYFORDEALINGWITHPARTICLESOFDIffERENTSIZESEVENPARTICLESIZESBELOW1LMANDVARIABLEFLUEGASVOLUMESITSFURTHERADVANTAGESARELONGSERVICELIFE,GOODOPERATIONALRELIABILITY,ANDLOWOPERATINGANDMAINTENANCECOSTSWALSH,1997;IMMONEN,1987THEFUNCTIONINGOFTHEELECTROSTATICPRECIPITATORISSIGNIFICANTLYDEPENDENTONTHEPROPERTIESOFTHEFLYASHTOBECOLLECTEDTHEAMOUNTANDSIZEDISTRIBUTIONOFTHEPARTICLESTOBEREMOVEDHAVEASIGNIFICANTIMPACTONTHEFUNCTIONINGOFTHEELECTROSTATICPRECIPITATORALTHOUGHTHECOLLECTIONEffiCIENCYOFELECTROSTATICPRECIPITATORISMOREORLESSCONSTANTIRRESPECTIVEOFTHEPARTICLEMASS,THEEffECTIVEMIGRATIONVELOCITYISLOWERINTHECASEOFSMALLPARTICLESDUETOTHEDIffERENTCHARGINGPROPERTIESOFTHEPARTICLES,THECOLLECTIONEffiCIENCYOFTHEPARTICLESVARIESASAFUNCTIONOFPARTICLESIZETHEMOSTDIffiCULTPARTICLESIZEFROMTHEPOINTOFVIEWOFSEPARATIONIS02–05LMNYKANEN,1993;KOUVO,2003THECONCENTRATIONSOFHEAVYMETALINASHCANBEREDUCEDBYFRACTIONATIONOFTHEFINESTASHPARTICLESFROMFLUEGASESBYMEANSOFMULTICHAMBERELECTROSTATICPRECIPITATORSTHEFRACTIONATINGPROPERTIESOFTHEPRECIPITATORCANBEINFLUENCEDBYACTIONSSUCHASRESTRICTINGANDPULSATINGTHECURRENTOURRESEARCHRESULTSHAVESHOWNTHATHEAVYMETALSFIG1ALSTOMFINLANDOY’SELECTROSTATICPRECIPITATORJALOVAARAETAL,2003G1920061596–16021597ARECONCENTRATEDINFINEASHPARTICLESORAVAETAL,2004;ORAVA,2003ACCORDINGTOTHERESULTSOFTHUNANDKORHONEN1999,THE3FIELDELECTROSTATICPRECIPITATORWASSTOPPED,DEPENDINGONTHEOPERATINGCONDITIONS,84–95OFTHEOVERALLAMOUNTOFASHINTHEFIRSTFIELD,4–15INTHESECONDFIELD,ANDAPPROX1INTHELASTFIELDTHECADMIUMCONCENTRATIONOFASHCANBEREDUCEDATLEASTBY15–25BYMEANSOFFRACTIONATINGTHEASHUSINGELECTROSTATICPRECIPITATORSORAVAETAL,2004;THUNANDKORHONEN,1999DEPENDINGONTHEBOILERINQUESTION,ASHESFROMBARKFUELLEDANDWOODCHIPFUELLEDPOWERPLANTSGRATEBOILERSAREDIVIDEDINTOWEIGHTPERCENTAGECATEGORIESASFOLLOWSBOTTOMASH70–90,CYCLONEFLYASH10–30,ELECTROSTATICPRECIPITATORFLYASH2–8ANDDUSTEMISSIONS01–30AGARWALANDAGARWAL,1999INDUSTCOMBUSTIONANDFLUIDIZEDBEDCOMBUSTION,THESHAREOFFLYASHGENERATIONIS80–100ASMUCHAS75–90OFTHEHEAVYMETALSCDANDZNARECONTAINEDINTHEFINEPARTICLEFRACTIONOFTHEFLYASH,WHICHISSEPARATEDBYELECTROSTATICPRECIPITATORSDAHLETALFIG2SETSOUTTHEZINC,LEADANDCADMIUMCONTENTSMG/KGANDMINBOTTOMASH,CYCLONEASHANDELECTROSTATICPRECIPITATORFLYASHBASEDONTHEFIGURE,ASHCANTHUSBEREDUCEDTOBELOWTHEMAXIMUMPERMITTEDCONCENTRATIONS2MATERIALSANDMETHODSTHEFRACTIONATINGTRIALSWITHFLYASHWEREPERFORMEDATFOURPOWERPLANTSA,B,CANDDTHEELECTROSTATICPRECIPITATORSWEREOPERATEDATTHEPOWERPLANTSATDIffERENTVOLTAGELEVELSANDSAMPLESWERETAKENFROMTHEESP’SVARIOUSFIELDSALLTHESAMPLESTAKENFROMTHEELECTROSTATICPRECIPITATORSWERETAKENFROMTHEASHFEEDERSLOCATEDUNDERTHEELECTROSTATICPRECIPITATORSBEFORETHEASHWASFEDINTOTHESILOTHESAMPLESWEREANALYSEDFORTHEPRESENCEOFPB,CU,ZN,NI,ASANDCDUSINGTHEGRAPHITEMETHOD1598OHANNEETAL/MINERALSENGINEERING1920061596–1602ITMAYBESTATED,FOREXAMPLE,THATELECTROSTATICPRECIPITATORFLYASHHASAHIGHERCDCONTENTTHANCYCLONEASH,WHICHISPARTLYDUETOTHEFACTTHAT,COMPAREDTOCYCLONES,ELECTROSTATICPRECIPITATORSSEPARATESMALLERPARTICLESTHATCONTAINTHEMAJORITYOFHEAVYMETALSINTHISCASE,THEPORTIONOFTHEFLYASHTHATISSUITABLEFORUSEASAFERTILISER,INTERMSOFITSCONSISTENCY,REMAINSATTHECYCLONEOBERNBERGERANDBIEDERMANN,1997THEELECTROSTATICPRECIPITATORCANMOREEffECTIVELYFRACTIONATEFLYASHTHANTHETRADITIONALMETHODSWHENAMECHANICALCLASSIFIERCYCLONEISCONNECTEDBEFORETHEASHREACHESTHEPRECIPITATORFIG3SHOWSABASICLAYOUTDRAWINGOFAPOWERPLANTFIREDBYUSINGBIOFUELSANDWHICHISPROVIDEDWITHAMULTICYCLONEBEFORETHEELECTROSTATICPRECIPITATORASMUCHAS75–90OFTHEHEAVYMETALSCDANDZNCONTAINEDINFLYASHAREBOUNDTOTHEFINEFLYASHFRACTIONSEPARATEDBYTHEELECTROSTATICPRECIPITATORDAHLETAL,2002PROPERLYDESIGNEDANDADJUSTEDELECTROSTATICPRECIPITAFIG2HEAVYMETALCONCENTRATIONSANDTHEIRDIVISIONASBULKPERCENTAGEFIGURESINBOTTOMASH,CYCLONEFLYASHANDFILTERFLYASHAGARWALANDAGARWALTIONISINPRINCIPLE,CAPABLEOFSEPARATINGTHATFRACTIONOFTHEFLUEGASES,WHICHCONTAINSTHEGREATESTAMOUNTOFHEAVYMETALSBUTONLYAFRACTIONOFTHEOVERALLAMOUNTOFASHTHEHEAVYMETALCONCENTRATIONSINTHEMAINPARTOFTHEFIG3THEASHFRACTIONSPRODUCEDBYABIOFUELFIREDANDPARTICLESIZEDETERMINATIONWASDONEUSINGAMALVERNDEVICEPOWERPLANTAUSESPEAT,FORESTCHIPANDOILANDTHEBYPRODUCTSOFTHEMECHANICALWOODPROCESSINGINDUSTRYASITSFUELSTHEBOILERCAPACITYAVAILABLETOTHEPOWERPLANTIS150MWTHEFRACTIONATINGTRIALSWEREPERFORMEDWITHTHEPOWERPLANT’SCURRENT3FIELDELECTROSTATICPRECIPITATORPOWERPLANTBUSESTWOBOILERS,ONEAPYROFLOWCIRCULATINGFLUIDIZEDBEDBOILERCAPACITY55MWANDTHEOTHERAFLUIDIZEDBEDBOILERCAPACITY42MWTHETRIALSWERECARRIEDOUTUSINGTHEFLUIDIZEDBEDBOILERTHEPOWERPLANT’SPRINCIPALFUELISMILLEDPEATWITHWOODFUELS,SOOTANDALUMINIUMOXIDEMIXEDINWITHITTHEFLYASHFROMBOTHBOILERSISCONVEYEDVIA2FIELDELECTROSTATICPRECIPITATORSTOACOMMONASHSILOPOWERPLANTCISEQUIPPEDWITHTWOPOWERPLANTBOILERSBOILER1ISAFLUIDIZEDBEDBOILERWITHAFUELCAPACITYOF267MWBOILER2ISAPYROFLOWCIRCULATINGFLUIDIZEDBEDBOILERWITHAFUELCAPACITYOF315MWTHETESTSWEREPERFORMEDUSINGTHEPYROFLOWCIRCULATINGFLUIDIZEDBEDBOILERTHEFUELSUSEDATTHEPOWERPLANTWEREMAINLYMILLEDPEATANDVARIOUSWOODFUELSBOTHBOILERSAREEQUIPPEDWITH3FIELDELECTROSTATICPRECIPITATORSFROMWHICHTHEBOILERS’FLYASHISBLOWNPNEUMATICALLYTOACOMMONASHSILOTHEELECTRICALPOWERGENERATEDBYPOWERPLANTD’SFLUIDIZEDBEDBOILERPLANTIS77MWANDITSHEATINGCAPACITYIS246MWTHEFUELSUSEDINTHEFLUIDIZEDBEDBOILERAREPOWERPLANTAGARWALANDAGARWALMA
编号:201311171118105803    类型:共享资源    大小:297.40KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--利用静电增加对灰尘的沉积 英文版.PDF
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-95803.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:25次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5