外文翻译--用自由铬预先处理在 AZ91 D 镁合金上电镀 Ni-P层 英文版.pdf外文翻译--用自由铬预先处理在 AZ91 D 镁合金上电镀 Ni-P层 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

AJIANG,INREVISED27OWINGTOTHEIRUNIQUECHARACTERISTICSOFHIGHERSTRENGTHTOANDISTHOUGHTTOBETHESIMPLESTANDMOSTECONOMICMETHODTOFINISHSTEEL,ALUMINUM,COPPER,PLASTICSANDMANYOTHERNICKELHASEXHIBITEDMOREPOPULARITYDUETOITSEXCELLENTMETALSCANBEPLATEDTHEREARECURRENTLYTWOGENERALSOLUTIONSTOTREATINGMAGNESIUMPRIORTOPLATINGZINCIMMERSIONANDCONVERSIONTREATMENTINAFLUORIDECONTAININGBATH3ITISNOTEDTHATINMANYPREVIOUSREPORTSONTHEELECTROLESSPLATINGONSURFACECOATINGSTECHNOLOGY201MATERIALSANOTHERADVANTAGEOFTHEELECTROLESSDEPOSITIONWEIGHTRATIOANDAGOODDAMPINGCAPACITYHOWEVER,THEAPPLICATIONOFMAGNESIUMALLOYSHASBEENLIMITEDDUETOTHEUNDESIRABLEPROPERTIES,INCLUDINGPOORCORROSIONANDWEARRESISTANCETHECORROSIONOFMAGNESIUMALLOYSDEPENDSONTHEIRMETALLURGYANDENVIRONMENTALFACTORSTOIMPROVETHEPRACTICALUSAGEOFMAGNESIUMALLOYS,MANYRESEARCHERSHAVEATTEMPTEDTODEVELOPANTICORROSIVEANDHIGHWEARRESISTANCESTRATEGIES1–8ELECTROLESSDEPOSITIONISAVARIETYOFCHEMICALDEPOSITIONTECHNOLOGY,INVOLVINGTHEDEPOSITIONOFMETALSFROMSOLUTIONONTOSURFACESWITHOUTAPPLYINGANEXTERNALELECTRICVOLTAGE9PROPERTIESSUCHASHIGHHARDNESS,WEARANDCORROSIONRESISTANCEANDHASATTRACTEDEXTENSIVEINTERESTSFROMTHEACADEMEANDTHEINDUSTRY10–14HOWEVER,THEELECTROLESSPLATINGONMAGNESIUMALLOYS,HASMANYCHALLENGESINTHEPROCESSINGOFPLATINGANDTHEREISLIMITEDREPORTSONMAGNESIUMALLOYS1,15–18THEMAGNESIUMALLOYISEXTREMELYSUSCEPTIBLETOGALVANICCORROSIONTHATPITSEVERELYONTHEMETALRESULTINGINANUNATTRACTIVEAPPEARANCEASWELLASDECREASEDMECHANICALPROPERTIESTHEMOSTDIFFICULTPARTOFPLATINGMAGNESIUMISDEVELOPINGANAPPROPRIATEPRETREATMENTPROCESS,ONCEASUITABLEUNDERCOATINGISINPLACEMANYDESIRED2006ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDKEYWORDSCHROMIUMFREEPRETREATMENT;MAGNESIUMALLOY;CORROSIONRESISTANCE1INTRODUCTIONMAGNESIUMANDITSALLOYSPLAYANIMPORTANTROLEINMANYFIELDS,SUCHASAEROSPACE,ELECTRONICSANDAUTOMOBILEFIELDSTECHNIQUEISTHATGOODQUALITYDEPOSITSWITHUNIFORMITYCANBEOBTAINEDWITHOUTSPECIALREQUIREMENTSFORSUBSTRATEGEOMETRIESANDCAPABILITYOFDEPOSITINGONEITHERCONDUCTIVEORNONCONDUCTIVEPARTSAMONGTHEPLATINGMETALS,ELECTROLESSITSSTRUCTURE,MORPHOLOGY,MICROHARDNESSANDCORROSIONRESISTANCETHEPRETREATMENTLAYERONTHESUBSTRATENOTONLYREDUCESTHECORROSIONOFMAGNESIUMDURINGNI–PPLATINGPROCESS,BUTALSOREDUCESTHEPOTENTIALDIFFERENCEBETWEENTHEMATRIXANDTHESECONDPHASETHUS,ANI–PCOATINGWITHFINEANDDENSESTRUCTUREWASOBTAINEDONTHEAZ91DMAGNESIUMALLOY,WHICHSHOWSBETTERCORROSIONRESISTANCETHANTHENI–PWITHCHROMIUMOXIDEPLUSHFASPRETREATMENTELECTROLESSNI–PLAYERWITHONAZ91DMAGNESIUMWXZHANG,JGHE,ZHKEYLABORATORYOFAUTOMOBILEMATERIALSJILINUNIVERSITY,DEPARTMENTOFMATERIALSSCIENCEANDENGINEERING,RECEIVED1JULY2006;ACCEPTEDAVAILABLEONLINEABSTRACTAPHOSPHATEMANGANESECONVERSIONFILMWASPROPOSEDASTHEPRETREATMENTSUBSTRATE,TOREPLACETHETRADITIONALCHROMIUMOXIDEPLUSHFPRETREATMENT⁎CORRESPONDINGAUTHORDEPARTMENTOFMATERIALSSCIENCEANDENGINEERING,JILINUNIVERSITY,CHANGCHUN130025,CHINAEMAILADDRESSLIANJSJLUEDUCNJSLIAN02578972/SEEFRONTMATTER2006ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDDOI101016/JSURFCOAT200609312CHROMIUMFREEPRETREATMENTALLOYQJIANG,JSLIAN⁎MINISTRYOFEDUCATION,CHANGCHUN130025,CHINAJILINUNIVERSITY,CHANGCHUN130025,CHINAFORM28SEPTEMBER2006NOVEMBER2006LAYERBETWEENNI–PCOATINGANDAZ91DMAGNESIUMALLOYTHESUBSEQUENTNI–PDEPOSITEDONTHELAYERWASALSOCHARACTERIZEDBY20074594–4600WWWELSEVIERCOM/LOCATE/SURFCOATMAGNESIUMALLOYS1,15–18,THEMAGNESIUMALLOYWASETCHEDINASOLUTIONOFCHROMIUMOXIDEANDNITRICACIDANDSOAKEDINHFSOLUTIONTOFORMACONVERSIONFILMBEFOREELECTROLESSPLATINGNI–PNEVERTHELESS,METALFINISHINGINDUSTRIESHAVETOLOOKFORALTERNATIVEMATERIALSORSPECIFICALLYDEPOSITIONMETHODSTOREPLACETHEHEXAVALENTCHROMIUMCOMPOUNDS,WHICHAREPROGNICKELCOATINGFOR10MINAFTERTAKINGTHEFILTERPAPERAWAY,REDSPOTSORREDAREASWERENOTEDONTHESURFACEOFTHECOATINGTHEPOROSITYOFCOATINGWASEVALUATEDRELATIVELYBYTHERATIOOFREDSPOTAREATOTHEZONEAREAPREVIOUSLYPASTEDBYTHEFILTERPAPERTHEPRINCIPLESOFTHEMETHODWEREBRIEFLYEXPLAINEDINREF20ACIDIMMERSIONTESTTHETESTIN10HCLSOLUTIONATROOMTEMPERATUREWASCARRIEDOUTFORDIFFERENTTHICKNESSCOATINGSONAZ91DMAGNESIUMALLOYIFTHEREWEREMICROPORESINTHECOATINGS,THESOLUTIONWOULDERODETHESUBSTRATETHROUGHTHEPORESTHENTHEHINTHESOLUTIONWOULDBEREDUCEDBYTHEMAGNESIUMANDTURNEDINTOTHEHYDROGENGASBUBBLES21ELECTROCHEMICALMEASUREMENTSTHEPOLARIZATIONCURVESOFNI–PDEPOSITSWEREPERFORMEDONANELECTROCHEMICALANALYZERCHI800,SHANGHAI,CHINABYLINEARSWEEPVOLTAMMETRYTECHNIQUEATROOMTEMPERATUREINA3WTNACLAQUEOUSSOLUTIONUSINGACLASSICTHREEELECTRODECELLTHEWORKINGELECTRODEWASCLEANEDINACETONEAGITATEDULTRASONICALLYFOR10MINBEFORETESTINGTHECOATEDSAMPLESWEREMASKEDWITHEPOXYRESINEP651SOTHATONLY1CM2AREAWXZHANGETAL/SURFACECOATINGSRESSIVELYRESTRICTEDDUETOTHEIRHIGHTOXICITYONENVIRONMENT19ANDHFALSOEXHIBITSSTRONGCORROSIVETHATCANNOTBEEASILYCONTROLLEDTHUS,THEENVIRONMENTALANDHEALTHFRIENDLYTECHNOLOGYHAVEBEENEXTENSIVELYSTUDIEDTOEFFECTIVELYINHIBITTHEMAGNESIUMCORROSIONRECENTLY4–7MOREOVER,THENICKELIONSWEREPROVIDEDBYBASICNICKELCARBONATEINMOSTNI–PPLATINGBATHFORMAGNESIUMALLOYINOURPREVIOUSSTUDY,ANELECTROLESSNI–PDEPOSITIONONTHEAZ91DMAGNESIUMALLOYWASPROPOSED18FROMAPLATINGBATHCONTAININGSULFATENICKELAFTERTHEALLOYWASPICKLEDINAACIDSOLUTIONOFCHROMIUMOXIDEANDACTIVATEDINHFSOLUTIONTOFORMAMGF2FILMINTHEPRESENTWORK,ACHROMIUMFREESOLUTIONPRETREATMENTCHFPTECHNOLOGYONAZ91DMAGNESIUMALLOYISINVESTIGATEDTHENSUBSEQUENTNI–PPLATINGISREALIZEDINTHEPLATINGBATHWHERETHENICKELIONSAREPROVIDEDBYSULFATENICKEL18THEDEPOSITWASCHARACTERIZEDBYITSSTRUCTURE,MORPHOLOGY,CORROSIONCHARACTERISTICSANDMICROHARDNESSFORCOMPARISON,THENI–PALLOYPLATINGONTHEMAGNESIUMALLOYSUBSTRATEWITHTHEPRETREATMENTINHEXAVALENTCHROMIUMSOLUTIONANDHFSOLUTIONCHHFPWASALSOPROVIDED2EXPERIMENTALPROCEDURESTHESUBSTRATEWASAZ91DDIECASTMAGNESIUMALLOYWITHASIZEOF30MM30MM3MMTHECHEMICALCOMPOSITIONOFTHEALLOYWASGIVENINTABLE1THESUBSTRATEWASGROUNDWITHNO2000SICPAPERBEFORECHFPPROCESSESAFTERGRINDING,THESUBSTRATEWASCLEANEDINALKALINETOREMOVESOILSORGREASESONTHESURFACEOFMAGNESIUMALLOYANDRINSEDTHOROUGHLYINDEIONIZEDWATERTOREMOVEALLTHEALKALITHENTHEMAGNESIUMALLOYSAMPLEWASIMMERSEDINTHEPRETREATMENTBATHFOR2MIN,WHEREH3PO4ANDMNH2PO42WERETHEMAININGREDIENTSAFTERBEINGRINSEDINDISTILLEDWATER,THESAMPLEWASIMMERSEDINTHEELECTROLESSSOLUTIONFORPLATINGNI–PDEPOSITIONLAYERTHEELECTROLESSSOLUTIONWASTAKENINA1000MLGLASSBEAKER,WHICHWASKEPTATCONSTANTTEMPERATUREBYATHERMOSTATTHEBATHCOMPOSITIONANDALLOPERATIONPARAMETERSFORTHEPRETREATMENTANDELECTROLESSNI–PDEPOSITIONARELISTEDINTABLE2SURFACEMORPHOLOGIESWEREOBSERVEDBYSEMJSM5310,JAPANELECTRONICSTHEATTACHEDEDSINC250WASUSEDFORQUALITATIVEELEMENTALANALYSISOFTHECOATINGTHESTRUCTURESWERESTUDIEDBYTHEXRAYDIFFRACTOMETERXRD,RIGAKUDYMAX,JAPANWITHACUKΑRADIATIONΓ0154178NMANDAMONOCHROMATORAT50KVAND300MAWITHTHESCANNINGRATEANDSTEPBEING4/MINAND002,RESPECTIVELYTHEHARNESSESOFTHEMAGNESIUMALLOYBEFOREANDAFTERELECTROLESSDEPOSITIONWEREEVALUATEDUSINGAHXD1000MICROHARDNESSTESTERWITHVICKERSINDENTER,EMPLOYINGALOADOF200GFOR15STHETHICKNESSOFTABLE1THECOMPOSITIONSOFTHEAZ91DMAGNESIUMALLOYINWTALZNMNNIFECUCASIKMG877074018000100010001B001B001B001BALANCENI–PDEPOSITIONWASMEASUREDBYTHECROSSSECTIONOFEACHDEPOSITATDIFFERENTINTERVALSUSINGSEMCORROSIONRESISTANCETESTSWEREMEASUREDUNDERTHEFOLLOWINGCONDITIONSPOROSITYTESTTHETESTWASPROPOSEDTOEVALUATETHEPOROSITYOFTHENI–PCOATINGONMAGNESIUMALLOYCONSIDERINGTHATTHEDEPOSITIONCOATINGOFELECTROLESSNI–PISGENERALLYNOTVERYDENSE,WHICHAREMICROHOLESORGAPSBETWEENTHEMICROMETERCLUSTERSWHICHARECONSISTEDOFAMORPHOUSORNANOCRYSTALLINEGRAINS20THATIS,AFILTERPAPERAREA1CM2WASSOAKEDINAREAGENTSOLUTIONOF10G/LNACL,106G/LETHANOLAND01G/LPHENOLPHTHALEINDISSOLVEDINDISTILLEDWATERTHEFILTERPAPERWASTHENPASTEDONTOTHETABLE2COMPOSITIONANDOPERATINGCONDITIONSOFTHENI–PPLATINGONAZ91DMAGNESIUMALLOYTHESAMPLESWERECLEANEDTHOROUGHLYWITHDEIONIZEDWATERASQUICKLYASPOSSIBLEBETWEENANYTWOSTEPSOFTHETREATMENTSPROCESSOPERATIONPLATINGBATHCOMPOSITIONG/LCONDITION1GRINDINGNO2000SICSANDPAPER2ALKALINECLEANINGNAOH4565CNA3PO412H2O1020MINMNH2PO4205H3PO485V/V15MLROOMTEMPERATURE3PRETREATMENTC2H4O220ML1–3MINCH3CH2OH50MLHNO380V/V5ML4ELECTROLESSNI–PNISO46H2O1NAH2PO2H2O14NAC2H3O213PH6402HF40V/V12ML/LTEMPERATURE822CNH4HF28STABILIZER00014595TECHNOLOGY20120074594–4600WASEXPOSEDTOTHEELECTROLYTESAMPLESWEREALSODEGREASEDWITHACETONE,RINSEDINDEIONIZEDWATERBEFOREELECTROCHEMICALTESTBEFORETHEDYNAMICPOTENTIALSWEEPEXPERIMENTS,THESAMPLESWEREIMMERSEDINTOELECTROLYTEFORABOUT20MINTOSTABILIZETHEOPENCIRCUITPOTENTIALOCPE0THESCANNINGRATEWAS50MVMIN−1FORALLMEASUREMENTSTAFELPLOTWASTRANSFORMEDFROMTHERECORDEDDATAANDTHECORROSIONCURRENTDENSITYICORRWASDETERMINEDBYEXTRAPOLATINGTHESTRAIGHTLINESECTIONOFTHEANODICANDCATHODICTAFELLINES3RESULTSANDDISCUSSION31COMPOSITIONSANDMORPHOLOGYOFTHECOATINGSSINCEMAGNESIUMISONEOFTHEMOSTELECTROCHEMICALLYACTIVEMETAL,WHENCONTACTSWITHAIRORWATER,ANOXIDEANDHYDROXIDELAYERFORMSQUICKLYONTHESURFACE3,WHICHHAVEADETRIMENTALEFFECTONCOATINGADHESIONANDUNIFORMITYTHEQUASIPASSIVEFILMONMAGNESIUMISMUCHLESSSTABLETHANTHEUSUALPASSIVEFILMS,WHICHFORMONMETALSSUCHASALUMINUMANDSTAINLESSSTEELSTHISFILMPROVIDESONLYPOORPITTINGRESISTANCEFORMAGNESIUMMEANWHILE,THEAZ91DALLOYCONSISTEDOFPRIMARYΑMGGRAINSSURROUNDEDBYAEUTECTICMIXTUREOFΑANDΒMG17AL121THEREISINTERNALGALVANICCORROSIONCAUSEDBYTHESECONDPHASESORIMPURITIESTHEΒPHASEPRECIPITATEDALONGTHEGRAINBOUNDARIES,WHICHEXHIBITEDHIGHERCATHODICREACTIONACTIVITYANDLOWERCORROSIONCURRENTDENSITYTHANTHATOFΑ22THEREFORE,ASUITABLEPRETREATMENTISVERYNECESSARYTOINSURETHATDURINGTHESUCCESSIVEELECTROLESSDEPOSITIONTHEDEPOSITIONRATEOFMETALIONSISMUCHHIGHERTHANTHECORROSIONRATEOFMAGNESIUM,ESPECIALLYINTHEACIDICPLATINGBATH18ONCEASUITABLEBASECOATINGISINPLACEMANYDESIREDMETALSCANBEPLATEDONMAGNESIUMALLOYTHEXRDPATTERNSTAKENONTHEAZ91DMAGNESIUMALLOYSUBSTRATE,THECHFPSURFACEANDTHEELECTROLESSNI–PDEPOSITIONFIG1THEXRDPATTERNSOFTHEELECTROLESSNI–PDEPOSITIONONTHEAZ91DMAGNESIUMALLOYATDIFFERENTINTERVALSAAZ91DMAGNESIUMALLOYSUBSTRATE,BTHESUBSTRATEAFTERPRETREATMENT2MIN,ANDCTHEELECTROLESSPLATINGONTHEPRETREATMENTLAYERAFTER1H▪NI,▾MG,MG17AL124596WXZHANGETAL/SURFACECOATINGSTECHNOLOGY20120074594–4600FIG2SEMIMAGESOFTHEAZ91DMAGNESIUMALLOYSUBSTRATESURFACEAANDTHEPRETREATMENTTHEPRETREATMENTSURFACEBSCANNINGALONGTHELINELABELEDINTHEFIGURES2MINSURFACEBQUALITATIVECHEMICALANALYSISOFTHESUBSTRATEAANDWHICHARETHETRACEELEMENTSANDCOULDBEIGNOREDTHEREFORE,PHOSPHORUSANDMANGANESEELEMENTSADHEREDTOTHESUBSTRATEDUR
编号:201311171204266207    类型:共享资源    大小:820.07KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--用自由铬预先处理在 AZ91 D 镁合金上电镀 Ni-P层 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-96207.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:23次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5