外文翻译--香港土质技术的离心机的发展 英文版.pdf外文翻译--香港土质技术的离心机的发展 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

DEVELOPMENTOFAGEOTECHNICALCENTRIFUGEINHONGKONGCKSHEN,XSLI,CWWNGANDPAVANLAAKHONGKONGUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGY,CLEARWATERBAY,KOWLOON,HONGKONGBLKUTTERUNIVERSITYOFCALIFORNIA,DAVISUSAKCAPPELANDRCTAUSCHERTEAMCORPORATION,USAABSTRACTANADVANCED400GTONGEOTECHNICALCENTRIFUGEISBEINGDEVELOPEDFORTHEHONGKONGUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGYHKUSTTHENOMINAL8METREDIAMETERBEAMCENTRIFUGEWILLBEINSTALLEDATHKUSTINEARLY1998AFEATUREUNIQUETOTHISCENTRIFUGEISITSCAPABILITYTOSIMULATEDYNAMICPROBLEMSINTWOHORIZONTALDIRECTIONSUSINGANINFLIGHTBIAXIALHYDRAULICSHAKERFORSTATICTESTS,THECENTRIFUGECANBEOPERATEDATUPTO150G,WHEREASTHEBIAXIALSHAKERISDESIGNEDFORSHAKINGTESTSATUPTO75G1INTRODUCTIONTHEDECADEOFTHE90’SHASWITNESSEDAMARKEDINCREASEINCENTRIFUGEMODELLINGOFGEOTECHNICALSTRUCTURESFORRESEARCHANDENGINEERINGPRACTICECENTRIFUGEMODELLINGCONSTITUTESAPOWERFULTOOLFORTHESTUDYOFMANYPREVIOUSLYINTRACTABLEGEOTECHNICALPROBLEMS,ANDISUSEFULFORDEVELOPINGANUNDERSTANDINGOFTHEBASICMECHANICALBEHAVIOUROFLARGESCALEGEOTECHNICALSYSTEMS,BOTHTHROUGHDIRECTPHYSICALANALOGYSIMILITUDEANDSCALINGLAWSANDTHROUGHVERIFICATIONANDCALIBRATIONOFCOMPUTERPROGRAMSUSEDFORSUBSEQUENTANALYSISOFPROTOTYPESYSTEMSCENTRIFUGEMODELLINGALSOFINDSUTILITYASASUPPLEMENTTOCONVENTIONALDESIGNANDANALYSISTECHNIQUESSIGNIFICANTPROGRESSHASBEENMADEINRECENTYEARSTOIMPROVETHEARTANDSCIENCEOFGEOTECHNICALCENTRIFUGEMODELLINGHKUSTISDEVELOPINGITSNEWCENTRIFUGEFACILITYTOTAKEADVANTAGEOFTHESERECENTADVANCESININSTRUMENTATIONANDMODELLINGTECHNIQUESAND,INANEFFORTTOCONTRIBUTETOTHECONTINUINGEVOLUTIONOFCENTRIFUGETECHNOLOGY,HASUNDERTAKENTHEDEVELOPMENTOFANEWBIAXIALCENTRIFUGESHAKERWITHTHEINTENTOFDEVELOPINGASTATEOFTHEARTCAPABILITY,THECENTRIFUGEHASBEENDESIGNEDTOMEETTHEFOLLOWINGPERFORMANCEGOALSACCOMMODATIONOFLARGEMODELCONTAINERSTOPERMITMOREDETAILEDMODELLINGANDTOMAKEROOMFOREXTENSIVEINSTRUMENTATIONWITHINTHEMODEL,PROVISIONFOREXTENSIVEONARMINSTRUMENTATIONFORDETAILEDMEASUREMENTOFMODELPARAMETERSANDSIMULATIONOFFIELDLOADINGANDCONSTRUCTIONPROCESSES,IMPROVEMENTOFEARTHQUAKELOADINGSIMULATIONANDTHEABILITYTOGENERATEBIAXIALSHAKINGINTHEPLANEPERPENDICULARTOTHEGRAVITYFIELDTHEDESIGNANDPERFORMANCESPECIFICATIONSFORTHEHKUSTCENTRIFUGEWERECONCEIVEDAFTERTAKINGTHESEOBJECTIVESINTOCONSIDERATIONINTHISPAPER,AGENERALDESCRIPTIONOFTHECENTRIFUGEFACILITYALONGWITHSPECIFICATIONSANDDETAILSOFTHECENTRIFUGEANDTHEBIAXIALEARTHQUAKEHYDRAULICSHAKERAREGIVENFUNDINGFORTHEGEOTECHNICALCENTRIFUGEFACILITYWASPROVIDEDJOINTLYBYTHERESEARCHGRANTCOUNCILANDBYTHEUNIVERSITYTHECENTRIFUGEANDBIAXIALSHAKERWEREDESIGNEDANDSUPPLIEDBYTEAMCORPORATION,BURLINGTONWASHINGTON,USATHISCOMPANYHASMANYYEARSOFEXPERIENCEINSERVOHYDRAULICSANDHASPARTICIPATEDINTHEDEVELOPMENTOFSEVERALCENTRIFUGESHAKERSKETCHAM,1991;KUTTER,1994;VANLAAK,1996THISFACILITYISDEDICATEDTOSERVENOTONLYTHEUNIVERSITYBUTALSOTHEGEOTECHNICALCOMMUNITYINHONGKONGANDAROUNDTHEWORLD2THECENTRIFUGEATHKUSTTHECENTRIFUGEISINSTALLEDINANEWBUILDING,LOCATEDASHORTDISTANCEFROMTHEMAINCAMPUSTHEBUILDINGHOUSESTHEGEOTECHNICALCENTRIFUGEFACILITYGCFANDTHEWINDANDWAVETUNNELFACILITYWWTFFORSAFETYREASONS,THECENTRIFUGEISHOUSEDUNDERGROUNDINACIRCULARCHAMBERANETWORKOFSTEELCONDUITSISATTACHEDTOTHEINNERSURFACEOFTHECHAMBERWALL,THROUGHWHICHCHILLEDWATERISCIRCULATEDTOCOOLTHECHAMBERASNECESSARYDURINGCENTRIFUGEOPERATIONANELEVATIONANDFLOORPLANOFTHECENTRIFUGELABORATORYARESHOWNINFIGURES1AND2THECENTRIFUGEFACILITYHASATOTALOF255M2OFOFFICEANDGENERALLABORATORYSPACEINTHEMAINLABORATORYAREA,A20TONNECAPACITYOVERHEADGANTRYCRANEISAVAILABLETOMOVETHEPRECASTCONCRETEPANELSABOVETHECENTRIFUGEENCLOSUREANDTOLOADANDUNLOADTHECENTRIFUGEMODELCONTAINERSTHECRANEISALSOUSEDTOINTERCHANGETHESTATICPLATFORMANDSHAKERWHENREQUIREDTHEUNUSEDPLATFORMORSHAKERISSTOREDINARECESSINTHEFLOOROFTHECENTRIFUGEENCLOSURETHECENTRIFUGEISMONITOREDUSINGCCTVCAMERASANDMICROPHONES,ANDANINTERCOMISUSEDTOCOMMUNICATEBETWEENTHECENTRIFUGECHAMBERANDCONTROLROOMDURINGMODELCHECKOUTTHEHYDRAULICPOWERSUPPLYISLOCATEDBELOWTHEMAINLABORATORYAREAINAROOMADJACENTTOTHECENTRIFUGETABLE1SUMMARIESSOMEKEYSPECIFICATIONSFORTHECENTRIFUGEFORSTATICTESTS,THECENTRIFUGECANBEOPERATEDATUPTO150GWHEREASFORDYNAMICTESTS,THEBIAXIALSHAKERISDESIGNEDTOOPERATEATUPTO75GINTOTAL,THREESWINGINGPLATFORMSHAVEBEENMANUFACTUREDTWOPLATFORMSAREIDENTICALANDAREDESIGNEDFORNONSHAKINGTESTSEACHOFTHESE‘STATICPLATFORMS’CANACCOMMODATEAMODELOFUPTO15MX15MX1MINSIZEANDUPTO40,000NINWEIGHTTHETHIRDPLATFORMCOMPRISESTHEBIAXIALSHAKERANDASSOCIATEDSTRUCTURALSUPPORTS,HYDRAULICMANIFOLDSANDREACTIONMASSTHESHAKERSLIPTABLECANACCOMMODATEPAYLOADSOFUPTO06MX06MX04MANDUPTO3000NINWEIGHTDUETOTHELARGEMASSOFTHEDYNAMICPLATFORM,FORSTATICTESTSATHIGHERTHAN75GTHEDYNAMICPLATFORMMUSTBEREPLACEDWITHASTATICPLATFORM21MAINBEARINGANDDRIVEFIGURE3SHOWSANELEVATIONSECTIONOFTHECENTRIFUGETHECENTRIFUGEARMISSUPPORTEDONACONVENTIONALSHAFTRUNNINGINAPAIROFPRELOADEDTIMKENTAPEREDROLLERBEARINGSTHECENTRIFUGEISDRIVENBYAHYDRAULICRADIALPISTONMOTORDIRECTLYCOUPLEDTOTHELOWERENDOFTHEVERTICALDRIVESHAFTTHISDRIVEWASSELECTEDBECAUSETHETORQUEAPPLIEDTOTHEENDOFTHEARMBYTANGENTIALSHAKINGGREATLYEXCEEDSTHEREQUIREDDRIVETORQUEAGEAREDDRIVEWOULDBERAPIDLYDAMAGEDBYSUCHANOSCILLATINGTORQUEUNLESSANEXPENSIVEHYDRAULICCLUTCHWEREPROVIDEDTODISCONNECTTHEGEARBOXDURINGSHAKINGINORDERTOPREVENTDAMAGETOTHEHYDRAULICMOTORANDSHAFTCOUPLING,OILFLOWTOTHEDRIVEMOTORISBYPASSEDDURINGTHEBRIEFPERIODINWHICHTHESHAKERISOPERATED,INEFFECTPERMITTINGTHECENTRIFUGETOFREEWHEELUPONCOMPLETIONOFSHAKING,FLOWTOTHEDRIVEMOTORISREESTABLISHEDTHEMAXIMUMPERMISSIBLEIMBALANCEAT150GIS222KN,CORRESPONDINGTOAWEIGHTIMBALANCEOF149KGBALANCINGOFTHECENTRIFUGEISACCOMPLISHEDUSINGWEIGHTSOFVARIOUSSIZESPLACEDONTHEPLATFORMNOTUSEDFORCARRYINGTHEMODELCONTAINERCAREFULBOOKKEEPINGISUSEDTOENSURETHECENTRIFUGEISCLOSELYBALANCEDTOMAINTAINSTRESSESWITHINFIGURE1ELEVATIONVIEWOFTHECENTRIFUGEFACILITYATHKUSTTABLE1TECHNICALSPECIFICATIONSFORTHECENTRIFUGEKEYITEMSPECIFICATIONPAYLOADCAPACITY400GTONSARMRADIUS382MTOTHECENTREOFTHESWINGINGPLATFORMMAXIMUMACCELERATION150GPAYLOADSIZE15MX15MX1MFORSTATICTESTS,06MX06X04MFORDYNAMICTESTSFIGURE2PLANVIEWSTRUCTURALLIMITSANDTOPROLONGBEARINGLIFESTRAINGAUGESMOUNTEDONTHECENTRIFUGEAREUSEDTOMONITORQUASISTATICSTRUCTURALLOADSARISINGFROMCENTRIFUGALFORCESANDPAYLOADIMBALANCEASWELLASDYNAMICLOADSDURINGSHAKING22STRUCTURALARMANDMOUNTINGTHEBASEOFTHECENTRIFUGEISATAPEREDSTEELWELDMENTUSEDTOTRANSMITTHESTATICANDDYNAMICLOADSFROMTHEROTATINGARMTOTHEBUILDINGFOUNDATIONTHESTRUCTURALARMISASTEELWELDMENTRIGIDLYATTACHEDTOTHEMAINSHAFTITSMAINFUNCTIONISTOSUPPORTTHEFOURTENSIONSTRAPSANDTOTRANSMITTHEDRIVETORQUEFROMTHEMAINSHAFTTOTHEPLATFORMSTHETENSIONSTRAPSAREFIXEDTOTHESTRUCTURALARMATONEENDONLYANDARERESTRAINEDAGAINSTRADIALDISPLACEMENTSBYBEARINGSPLACEDALONGTHEIRLENGTHWITHTHISARRANGEMENT,ANYUNBALANCEDLOADSFROMTHETWOSWINGINGBUCKETSARETRANSMITTEDTOTHEMAINSHAFTTHROUGHTHESTRUCTURALARM,WHILEINTHEABSENCEOFUNBALANCEFORCESIEAPERFECTLYBALANCEDCONDITIONTHELARGECENTRIFUGALFORCESBETWEENTHEPAYLOADANDTHECOUNTERWEIGHTARETRANSMITTEDENTIRELYTHROUGHTHESETOFFOURTENSIONSTRAPS,ANDTHEBENDINGMOMENTAPPLIEDTOTHEMAINSHAFTISZEROAPARTFROMDYNAMICFORCESGENERATEDDURINGSHAKING,THEMAJORBENDINGMOMENTONTHEMAINSHAFTISDUETOTHEIMBALANCEFORCES23SUSPENSIONOFPLATFORMSTOAVOIDDELETERIOUSMATERIALPROPERTYCHANGESANDSTRESSRAISERS,THEHIGHLYSTRESSEDTENSIONSTRAPSAREMACHINEDFROMHIGHSTRENGTHSTEELWITHOUTWELDINGTHERELIANCEONUNWELDEDLOADPATHSISCONTINUEDINTHECONNECTIONBETWEENTHETENSIONSTRAPSANDTHEPLATFORMSTHESWINGINGPLATFORMISCARRIEDBYAMULTIPLICITYOFHIGHSTRENGTHRODSINSERTEDTHROUGHPIVOTBLOCKSTHROUGHWHICHPASSTHETRUNNIONSATTHEENDSOFTHETENSIONSTRAPSEACHOFTHESERODSISLOADEDBYNOMORETHAN133KN,WHICHGIVESAFACTOROFSAFETYOFABOUT3SINCETHEULTIMATESTRENGTHOFEACHISOVER40KNTHISSTRUCTURALSUBSYSTEMISVERYTOLERANTOFSLIGHTMISALIGNMENT,SUCHASTHATCAUSEDBYSMALLROTATIONSOFTHEPLATFORMSTRUCTUREFOURSETSOF20RODSEACHAREPROVIDEDTOACCOMMODATETHEREQUIREMENTOFTANGENTIALEXCITATIONOFTHESHAKETABLE,THERECOILOFTHEPLATFORMREQUIRESANEXTRADEGREEOFFREEDOMOFROTATIONINTHESUSPENSION,ACHIEVEDBYTHEINSERTIONOFASPHERICALJOINTBETWEENTHEPIVOTBLOCKINTHEMAINTRUNNION,ANDTHETWOPAIRSOFHINGEDBLOCKSATTHEEDGESOFTHEPLATFORMEACHPLATFORMISTHENALLOWEDTWODEGREESOFROTATIONALFREEDOM,INTHETWOORTHOGONALDIRECTIONSOFSHAKERDISPLACEMENTTHEDYNAMICMOMENTTRANSMITTEDFROMTHESHAKERTOTHECENTRIFUGEARMISTHEREFOREDETERMINEDBYTHESLIDINGFRICTIONINTHEPLATFORMSUSPENSIONPIVOTSALLSLIDINGSURFACESARETREATEDWITHAPROPRIETARYCOATINGWHICHRESULTSINAFRICTIONCOEFFICIENTOF003FIGURE3THEHKUST400GTONCENTRIFUGESINCETHETENSIONRODSARENOTSUITABLEFORTRANSMISSIONOFTHESHEARFORCESREQUIREDTOOVERCOMEPIVOTFRICTION,THEYAREENCASEDINRECTANGULARSTRUCTURALTUBINGMEMBERSWHICHARESLIDEABLYATTACHEDTOTHEPIVOTBLOCKS,BUTNOTTOTHEPLATFORM,SOTHATTHEYARENOTSTRESSEDINTENSIONWHENTHERODSSTRETCHUNDERLOAD24CENTRIFUGECONTROLSYSTEMTHECENTRIFUGEDRIVEUSESAVARIABLEVOLUMEPRESSURECOMPENSATEDPUMPDRIVENBY200HPELECTRICMOTORPRESSURIZEDOILFROMTHEMAINPUMPISCIRCULATEDTHROUGHTHEHYDRAULICRADIALPISTONMOTORINACLOSEDHYDRAULICCIRCUITTHEVOLUMEFLOWRATEOFTHEOILINTHISCIRCUITISCONTROLLEDBYASERVOVALVEWHICHCONTROLSTHEANGLEOFTHEPUMPSWASHPLATEANDDETERMINESTHEROTATIONALSPEEDOFTHECENTRIFUGETHEMAINDRIVEPUMPFORTHECENTRIFUGEOPERATESATANOMINALPRESSUREOF21MPA,WHILETHEPUMPUSEDFORPOWERINGTHESHAKERANDFORCONTROLLINGTHEDRIVEPUMPSWASHPLATEOPERATESAT35MPATHEHYDRAULICPUMPSFORTHECENTRIFUGEDRIVEANDSHAKETABLESHAREACOMMONRESERVOIRANDARELOCATEDINTHECENTRIFUGEPOWERROOMFIG1ANANALOGSIGNALPROPORTIONALTOTHEDESIREDROTATIONALSPEEDISAPPLIEDTOTHESERVOVALVEINTHEHIGHPRESSUREHYDRAULICCIRCUITATTACHEDTOTHEMAINPUMPSWASHPLATEINADDITIONTOMODULATINGTHEFLOWRATEOFOILTOTHECENTRIFUGEDRIVEMOTOR,THESWASHPLATEANGLEALSODETERMINESTHEOILPRESSUREWITHINTHEMAINDRIVECIRCUITSINCETHESWASHPLATEHASAVERYHIGHSLEWRATEWITHFULLTRAVELACHIEVABLEWITHINAFEWMILLISECONDS,THEPOTENTIALFOROVERPRESSURIZATIONOFTHEMAINDRIVELOOPEXISTSUNLESSTHEENTIREHYDRAULICDRIVESYSTEMISCAREFULLYCONTROLLEDINORDERTOMINIMIZETHETIMEREQUIREDTOREACHASTEADYSTATE,ASHAPEDSPEEDCOMMANDRATHERTHANALINEARRAMPISUSEDTHISPERMITSTHESPEEDTOBEINCREASEDQUICKLYWHENTHECENTRIFUGEISROTATINGSLOWLYANDTHEDRAGFORCESARESMALL,ANDLIMITSDERIVATIVESINSPEEDUNDERHIGHDRAGCONDITIONS,PREVENTINGEXCESSIVEOPERATINGTORQUESANDHYDRAULICPRESSURESADDITIONALLY,HYDRAULICPRESSUREINTHEDRIVECIRCUITISMEASUREDANDUSEDTOATTENUATETHEDRIVESIGNALTOPREVENTEXCESS
编号:201311171712147696    类型:共享资源    大小:131.44KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--香港土质技术的离心机的发展 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-97696.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:53次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • 专题外文资料翻译
 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5