外文翻译--响应曲面法在最优化切削条件下获得最小表面粗糙度的应用 英文版.pdf外文翻译--响应曲面法在最优化切削条件下获得最小表面粗糙度的应用 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

JOURNALOFMATERIALSPROCESSINGTECHNOLOGY170200511–16APPLICATIONOFRESPONSESURFACEMETHODOLOGYINTHEOPTIMIZATIONOFCUTTINGCONDITIONSFORSURFACEROUGHNESSHOKTEMA,∗,TERZURUMLUB,HKURTARANBADEPARTMENTOFMECHANICALENGINEERING,UNIVERSITYOFKOCAELI,41420KOCAELI,TURKEYBDEPARTMENTOFDESIGNANDMANUFACTURINGENGINEERING,GIT,41400GEBZE,KOCAELI,TURKEYRECEIVED16JULY2004;RECEIVEDINREVISEDFORM12MARCH2005;ACCEPTED12APRIL2005ABSTRACTTHISPAPERFOCUSESONTHEDEVELOPMENTOFANEFFECTIVEMETHODOLOGYTODETERMINETHEOPTIMUMCUTTINGCONDITIONSLEADINGTOMINIMUMSURFACEROUGHNESSINMILLINGOFMOLDSURFACESBYCOUPLINGRESPONSESURFACEMETHODOLOGYRSMWITHADEVELOPEDGENETICALGORITHMGARSMISUTILIZEDTOCREATEANEFFICIENTANALYTICALMODELFORSURFACEROUGHNESSINTERMSOFCUTTINGPARAMETERSFEED,CUTTINGSPEED,AXIALDEPTHOFCUT,RADIALDEPTHOFCUTANDMACHININGTOLERANCEFORTHISPURPOSE,ANUMBEROFMACHININGEXPERIMENTSBASEDONSTATISTICALTHREELEVELFULLFACTORIALDESIGNOFEXPERIMENTSMETHODARECARRIEDOUTINORDERTOCOLLECTSURFACEROUGHNESSVALUESANEFFECTIVEFOURTHORDERRESPONSESURFACERSMODELISDEVELOPEDUTILIZINGEXPERIMENTALMEASUREMENTSINTHEMOLDCAVITYRSMODELISFURTHERINTERFACEDWITHTHEGATOOPTIMIZETHECUTTINGCONDITIONSFORDESIREDSURFACEROUGHNESSTHEGAREDUCESTHESURFACEROUGHNESSVALUEINTHEMOLDCAVITYFROM0412H9262MTO0375H9262MCORRESPONDINGTOABOUT10IMPROVEMENTOPTIMUMCUTTINGCONDITIONPRODUCEDFROMGAISVERIFIEDWITHTHEEXPERIMENTALMEASUREMENT2005ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDKEYWORDSMILLING;CUTTINGCONDITIONS;SURFACEROUGHNESS;INJECTIONMOLDING;RESPONSESURFACEMETHODOLOGY;GENETICALGORITHM1TRIBMILLINGDUCINGPARTST6AIRCRAFTASTENSILETICOFFSURFFIRRE09240136/DOI101016/JJMATPROTEC200504096INTRODUCTIONRECENTDEVELOPMENTSINMANUFACTURINGINDUSTRYHAVECONUTEDTOTHEIMPORTANCEOFCNCMILLINGOPERATIONS1,2PROCESSISREQUIREDTOMAKEMOLDPARTSUSEDFORPROPLASTICPRODUCTSITISALSOPREFERREDINMACHININGMOLDMADEOFALUMINUM7075T6MATERIALALUMINUM7075MATERIALASCHOSENINTHISSTUDYISCOMMONLYUTILIZEDINANDDIE/MOLDINDUSTRIESDUETOSOMEADVANTAGESSUCHHIGHRESISTANCE,GOODTRANSMISSION,HEATTREATABLEANDHIGHSTRENGTH3,4THEQUALITYOFPLASTICPRODUCTSMANUFACTUREDBYPLASINJECTIONMOLDINGPROCESSISHIGHLYINFLUENCEDBYTHATMOLDSURFACESOBTAINEDFROMTHEMILLINGPROCESSSURACEQUALITYOFTHESEPRODUCTSISGENERALLYASSOCIATEDWITHACEROUGHNESSANDCANBEDETERMINEDBYMEASURINGSURACEROUGHNESS5SURFACEROUGHNESSISEXPRESSEDASTHEGULARITIESOFMATERIALRESULTEDFROMVARIOUSMACHINING∗CORRESPONDINGAUTHORTEL902627423290;FAX902627424091EMAILADDRESSHOKTEMKOUEDUTRHOKTEMOPERATIONSFSYMBOL,METICMEANANSURFTINGSUCHWDITIONSMACHININGTHISDITIONSSUCHMODELSTOOLINBEEN718–SEEFRONTMATTER2005ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDINQUANTIFYINGSURFACEROUGHNESS,AVERAGESURACEROUGHNESSDEFINITION,WHICHISOFTENREPRESENTEDWITHRAISCOMMONLYUSEDTHEORETICALLY,RAISTHEARITHAVERAGEVALUEOFDEPARTUREOFTHEPROFILEFROMTHELINETHROUGHOUTTHESAMPLINGLENGTH6RAISALSOIMPORTANTFACTORINCONTROLLINGMACHININGPERFORMANCEACEROUGHNESSISINFLUENCEDBYTOOLGEOMETRY,FEED,CUTCONDITIONSANDTHEIRREGULARITIESOFMACHININGOPERATIONSASTOOLWEAR,CHATTER,TOOLDEFLECTIONS,CUTTINGFLUID,ANDORKPIECEPROPERTIES7,11,16THEEFFECTOFCUTTINGCONFEED,CUTTINGSPEED,AXIAL–RADIALDEPTHOFCUTANDTOLERANCEONSURFACEROUGHNESSISDISCUSSEDINSTUDYSEVERALRESEARCHERSHAVESTUDIEDTHEEFFECTOFCUTTINGCONINMILLINGANDPLASTICINJECTIONMOLDINGPROCESSESASINVACUUMSEALEDMOLDINGPROCESS5ANALYTICALHAVEBEENCREATEDTOPREDICTSURFACEROUGHNESSANDLIFEINTERMSOFCUTTINGSPEED,FEEDANDAXIALDEPTHOFCUTMILLINGSTEELMATERIAL8,9ANEFFECTIVEAPPROACHHASALSOPRESENTEDTOOPTIMIZESURFACEFINISHINMILLINGINCONEL1012PROCESSINGFORSURFOPEDMETHODOLOGYMODELDEGENETICLEADINGISAXIAL–RADIALDICTEDEPRESENTTUREPOLYNOMIALNATESGASOPTIMIZATIONTIONS221THEMENTSESIDERINGAXIALINGCARRIEDCUTTINGISBASEDMILLINGCONDITIONSMILLINGFROM2210TLODESIGNCUTTINGFEED,CUTTINGAXIALRADIALMACHININGFIG1MOLDPARTISPVDALTINCOATEDWITHSOLIDCARBIDEITHASTHEHELIXANGLEOF45◦ANDRAKEANGLEOF10◦MACHININGEXPERIMENTSAREPERFORMEDINTHEMOLDCAVITYONALUMINUM7075T6BLOCKWITHDIMENSIONSOF120MM120MM50MMTHECHEMICALCOMPOSITIONOFWORKPIECEMATERIALISGIVENINTHEFOLLOWINGSPECIFICATIONWT16CU,25MG,023CR,540ZNTHEHARDNESSOFWORKPIECEISMEASUREDAS150BHNTHEMECHANICALPROPERTIESOFALUMINUMMATERIALARETENSILESTRENGTHOF570MPA,YIELDSTRENGTHOF505MPA,SHEARSTRENGTHOF330MPAANDELONGATIONOF11SURFACEROUGHNESSISMEASUREDWITHSURFTEST301PROHOKTEMETAL/JOURNALOFMATERIALSINTHISSTUDY,AFOURTHORDERRESPONSESURFACERSMODELPREDICTINGSURFACEROUGHNESSVALUESINMILLINGTHEMOLDACESMADEOFALUMINUM7075T6MATERIALISDEVELINGENERATINGTHERSMODELSTATISTICALRESPONSESURFACERSMISUTILIZEDTHEACCURACYOFTHERSISVERIFIEDWITHTHEEXPERIMENTALMEASUREMENTTHEVELOPEDRSMODELISFURTHERCOUPLEDWITHADEVELOPEDALGORITHMGATOFINDTHEOPTIMUMCUTTINGCONDITIONTOTHELEASTSURFACEROUGHNESSVALUECUTTINGCONDITIONREPRESENTEDWITHCUTTINGPARAMETERSOFFEED,CUTTINGSPEED,DEPTHOFCUTANDMACHININGTOLERANCETHEPREOPTIMUMCUTTINGCONDITIONBYGAISVALIDATEDWITHANXPERIMENTALMEASUREMENTTHERSMODELANDGADEVELOPEDANDUTILIZEDINTHISSTUDYSEVERALADVANTAGESOVEROTHERMETHODSINTHELITERATHERSMODELISAHIGHERORDERANDMORESOPHISTICATEDMODELWITHSUFFICIENTACCURACYTHEGAELIMITHEDIFFICULTYOFUSERDEFINEDPARAMETERSOFTHEEXISTINGDETAILSOFTHERSMODELGENERATIONBYRSMANDTHEPROCESSBYGAAREGIVENINTHEFOLLOWINGSECEXPERIMENTALPROCEDURESPLANOFEXPERIMENTSANIMPORTANTSTAGEOFRSMODELGENERATIONBYRSMISPLANNINGOFEXPERIMENTSINTHISSTUDY,CUTTINGEXPERIAREPLANNEDUSINGSTATISTICALTHREELEVELFULLFACTORIALXPERIMENTALDESIGNCUTTINGEXPERIMENTSARECONDUCTEDCONFIVECUTTINGPARAMETERSFEEDFT,CUTTINGSPEEDVC,DEPTHOFCUTAA,RADIALDEPTHOFCUTARANDMACHINTOLERANCEMTOVERALL35243CUTTINGEXPERIMENTSAREOUTLOW–MIDDLE–HIGHLEVELOFCUTTINGPARAMETERSINSPACEFORTHREELEVELFULLFACTORIALEXPERIMENTALDESIGNSHOWNINTABLE1RANGESOFCUTTINGPARAMETERSARESELECTEDONRECOMMENDATIONOFSANDVIKTOOLCATALOGUE12OPERATIONSAREPERFORMEDATTHEDETERMINEDCUTTINGONADECKELMAHODMU60PFIVEAXISCNCMACHINESURFACEROUGHNESSRAVALUESAREMEASUREDTHEMOLDSURFACESTOOLANDMATERIALCUTTINGTOOLUSEDINEXPERIMENTSHASTHEDIAMETEROFMMFLATENDMILLWITHFOURTEETHTHEMATERIALOFTHETOOLABLE1W–MIDDLE–HIGHLEVELSOFCUTTINGPARAMETERSINTHREELEVELFULLFACTORIALOFEXPERIMENTPARAMETERSTHREELEVELVALUESFTMM/TOOTH008–0105–013SPEED,VCM/MIN100–200–300DEPTHOFCUT,ARMM03–05–07DEPTHOFCUT,ARMM1–15–2TOLERANCE,MTMM0001–00055–001FILOMETERPLINGMATHEMATICALVASTIMESMODEL23THECATIONSUTILIZEDPOSITIONANDMINUMORTHOSEIS24MANUFGRATEDCNCFTECHNOLOGY170200511–16ATTRAVERSELENGTHOF25MMALONGCENTERLINEOFSAMCONVERTINGTHEMEASUREMENTINTOANUMERICALVALUE,DEFINITIONOFRAISUSEDSINCETHISWAYOFCONERSIONISCOMMONINTHELITERATUREITISADOPTEDINTHISSTUDYWELL7–9EACHRAMEASUREMENTISREPEATEDATLEASTTHREEAVERAGEOFTHREERAVALUESISSAVEDTOESTABLISHRSMOLDPARTSTHEMOLDPARTUSEDINTHISSTUDYISUTILIZEDTOPRODUCECOMPONENTSOFANORTHOSEPARTINBIOMECHANICALAPPLIITISSHOWNINFIG1ORTHOSEPARTSAREGENERALLYINWALKINGAPPARATUSTHATHOLDSHUMANLEGSINSTABLEDURINGWALKINGITBINDSTHEKNEECAPREGIONOFLEGISEQUIPPEDWITHCYLINDRICALBARSTHATAREMADEOFALUMATERIALINDIAMETEROF12MMANDLENGTHOF300MMPARTCONSISTSOFTHREEMAINCOMPONENTS;ONEOFTHEMEMPLOYEDASTHEWORKINGMODELINTHISSTUDYMANUFACTURINGTHECOMPONENTSOFORTHOSEPARTTHREEMACHININGPROCESSESAREIMPLEMENTEDINORDERTOACTUREEACHCOMPONENTOFTHEORTHOSEPARTINANINTEMANNERFIRSTLY,THESELECTEDCOMPONENTISMACHINEDINMILLINGMACHINERAVALUESARETHENTAKENFROMTHESURACESINTHEMOLDCAVITYSECONDLY,PLASTICPRODUCTISINJECTEDPROCESSINGINACETALMATERIALSITYVISCOSITYFINALLYINGILLUSTRATED3SURFSTATISTICALNIQUEPHASEHOKTEMETAL/JOURNALOFMATERIALSFIG2THEPARTSOBTAINEDFROMTHREEFIG3THESTAGESTAKENINCREATINGARESPONSESURFACEMODELBYRSMPLASTICINJECTIONMACHINEPRODUCEDBYARBURGPOLYPOMC9021MATERIALISUSEDTOINJECTTHEPOLYMERTHEPROPERTIESOFPOLYMERMATERIALHASTHEDENOFSOLUTION12G/CM3,THEEJECTEDTEMPERATUREOF165◦C,OF50PASANDMELTFLOWFILLRATEOF08CM3/MIN,NETCASTINGPROCESSISAPPLIEDFORPRODUCINGDIECASTPARTMOLDPART,PLASTICPRODUCTANDDIECASTINGPARTAREINFIG2RESPONSESURFACEMODELFORSURFACEROUGHNESSRSMODEL,WHICHISANANALYTICALFUNCTION,INPREDICTINGACEROUGHNESSVALUESISDEVELOPEDUSINGRSMRSMUSESDESIGNOFEXPERIMENTEXPERIMENTALDESIGNTECHANDLEASTSQUAREFITTINGMETHODINMODELGENERATIONITISSUMMARIZEDINFIG3RSMWASORIGINALLYDEVELOPEDANDISFWHEREOFTOMAINGALLMODELSGENERATEDBECREATINGMINEDFORDATATRAININGDATALIZEDVRATHERSETFROUGHNESSTHEFIG4COMPARISONOFEXPERIMENTALMEASUREMENTSTECHNOLOGY170200511–1613MACHININGPROCESSFORTHEMODELFITTINGOFPHYSICALEXPERIMENTSBYBOXDRAPER13ANDLATERADOPTEDINOTHERFIELDSRSMODELFORMULATEDASFOLLOWINGPOLYNOMIALFUNCTIONNSUMMATIONDISPLAYNSUMMATIONDISPLAYNSUMMATIONDISPLAYA0I1AIXII1J1AIJXIXJ1A0,AIANDAIJARETUNINGPARAMETERSANDNISTHENUMBERMODELPARAMETERSIEPROCESSPARAMETERSINTHISSTUDY,CREATERSMODEL,ACOMPUTERPROGRAMHASBEENWRITTENINTLABPROGRAMMINGLANGUAGETHERSPROGRAMDEVELOPEDHASTHECAPABILITYOFCREATRSPOLYNOMIALSUPTO10THORDERIFSUFFICIENTDATAEXISTCROSSTERMSIEINTERACTIONSBETWEENPARAMETERSINTHECANBETAKENINTOACCOUNTRSMODELSCANALSOBEINTERMSOFINVERSEOFPARAMETERSTHATIS,XICANREPLACEDAS1XIIEINVERSELYINRSMODELIFDESIRED,INTHERSMODELS,243SURFACEROUGHNESSVALUESDETERBASEDONTHREELEVELFULLFACTORIALEXPERIMENTALDESIGNFIVEPARAMETERSFT,VC,AA,ARANDMTAREUSEDTHE243SETSFORSURFACEROUGHNESSAREDIVIDEDINTOTWOPARTS;DATASETANDTHECHECKIETESTDATASETTRAININGSETINCLUDES236SURFACEROUGHNESSVALUESANDISUTIINMODELFITTINGPROCEDUREBECAUSEOFLARGENUMBEROFALUESANDTOSAVESPACE,TRAININGDATAISSHOWNINFIG4,THANINATABLEINFIG4,ABSCISSAINDICATESTHEDATANUMBERANDTHEORDINATEINDICATESTHECORRESPONDINGSURACEROUGHNESSVALUECHECKDATASETSINCLUDESEVENSURFACEVALUESANDAREUSEDINCHECKINGTHEACCURACYOFRSMODELCHECKDATASETSARESHOWNINTABLE2THEYWITHRSPREDICTIONFORSURFACEROUGHNESS14PROCESSINGTTHESET1234567TTHERECIPROCALAREINCHECKTOPROGRAMWITHTAOFRFITSTHEDATA205ACCURACCUTTING4R41SURFPOSSIBLEHOKTEMETAL/JOURNALOFMATERIALSABLE2DATASETUSEDFORCHECKINGTHEACCURACYOFRSMODELNUMBERCUTTINGCONDITIONSFTVCAAARMT010520007100010105200071500010105200031000550082000715000550081000720005500820003150010105200052001ABLE3ACCURACYERROROFSEVERALRSMODELSFLAGFIRSTORDERSECONDORDERTHIRDORDERFOURTHORDER000002774827001002597285829500001524109402991100027266348205011002597055255000115491053727111002587035725011102757059281111153031054727SELECTEDFROM243DATASETSTOSHOWAGOODDISTRIBUTIONTHECUTTINGPARAMETERS’SPACEANDTHEREBYTOHAVEAGOODONTHEACCURACYOFTHERSMODELINTHISSTUDY,RSMODELSOFVARYINGORDERSFROMFIRSTORDERFOURTHORDERARECREATEDANDTESTEDWITHTHEDEVELOPEDSEVERALRSMODELCREATEDAREDEMONSTRATEDALONGTHEIRACCURACYERRORSINTABL
编号:201311171122385850    类型:共享资源    大小:229.63KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--响应曲面法在最优化切削条件下获得最小表面粗糙度的应用 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-95850.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:20次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5