外文翻译--航空材料超声辅助车削的仿真与实验研究 英文版.pdf外文翻译--航空材料超声辅助车削的仿真与实验研究 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

OFG,ISPROCESSULTRASONICTHEULTRASONICKEYWORDSULTRASONICMACHINING;TURNING;FINITEELEMENTMODELLING;MICROSTRUCTURETHE‘EXISTENT,CONVENTIONALTURNINGCTTECHNOLOGYFREQUENCYULTRASONICVIBRATION,SUPERIMPOSEDONTHECONVENTIONALMOVEMENTOFTHECUTTINGTOOLFIG1,HASPROVEDTOBEEffECTIVEINMACHININGINTRACTABLEMETALALLOYSASWELLASBRITTLEMATERIALS,SUCHASCERAMICSANDCUTTINGFORCES7,8TROLSYSTEMTHISSYSTEMSTABILISESTHETURNINGPROCESSWITHULTRASONICVIBRATIONANDMAKESTHISPROCESSHIGHLYCONTROLLABLETHEDETAILEDDESCRIPTIONOFTHISNOVELCONTROLSYSTEMISGIVENIN9,10THEEXPERIMENTALPARTOFTHISPAPERSTUDIESUATWITHAUTORESONANTCONTROLINCOMPARISONTOCONVENTIONALTURNINGANOTHERIMPORTANTISSUECONCERNINGUATISTHECORRESPONDINGAUTHORTEL441509227504;FAX441509CONVENTIONALMACHININGOFMODERNNICKELANDTITANIUMBASEDSUPERALLOYS,USEDINAEROSPACEAPPLICATIONS,CAUSESHIGHTOOLTEMPERATURESANDSUBSEQUENTFASTWEAROFCUTTINGEDGESEVENATRELATIVELYLOWCUTTINGSPEEDSAGROWINGDEMANDFORMACHININGTHESEINTRACTABLEMATERIALSREQUIRESNEWADVANCEDTURNINGTECHNOLOGIESSUCHATECHNOLOGYWASINTRODUCEDIN1960SHIGHNEVERTHELESS,UPTOTHEPRESENTDAYUATHASNOTBEENWIDELYINTRODUCEDINTOINDUSTRIALENVIRONMENTTHEMAINREASONFORITISSENSITIVITYOFTHEUATPROCESSTOTHELOADAPPLIEDTOTHECUTTINGTIP,RESULTINGINTHELOSSOFCUTTINGEffiCIENCYWHENTHELOADCHANGESORADIffERENTTIPISUSEDHOWEVER,THISLIMITATIONHASRECENTLYBEENELIMINATEDWITHTHEINVENTIONOFTHEAUTORESONANTCON1INTRODUCTIONTURNINGISAMACHININGPROCESS,WHEREATHINSURFACELAYEROFTHETREATEDMATERIALISREMOVEDFROMAWORKPIECEBYASHARPWEDGESHAPEDCUTTINGTOOLFORMINGACYLINDRICALSURFACETHISTECHNOLOGYHASBEENUSEDFORCENTURIESMAINLYFORCUTTINGVARIOUSTYPESOFMETALLICMATERIALSHOWEVER,INTHERECENTYEARS,ARANGEOFNEWALLOYSANDCOMPOSITEMATERIALSHASBEENDEVELOPEDFORVARIOUSENGINEERINGAPPLICATIONSMANYOFTHESENEWMATERIALSBECOMEMUCHMOREDIffiCULTTOCUTWITHGLASSTHISTECHNOLOGY,CALLEDULTRASONICALLYASSISTEDTURNINGUAT,DEMONSTRATESARANGEOFBENEfiTSINMACHININGHARDMETALALLOYSADECREASEINCUTTINGFORCESOFUPTOSEVERALTIMES1–4,IMPROVEMENTINSURFACEfiNISHBYUPTO50COMPAREDTOCT5ANDNOISEREDUCTION6ASFORMACHININGOFBRITTLEMATERIALS,CERAMICSANDGLASSPRESENTLYREQUIREPROLONGEDANDEXPENSIVEPOSTPROCESSINGTOOBTAINTHESURFACEQUALITYREQUIREDFOROPTICALCOMPONENTS;UATALLOWSOBTAININGMIRRORSURFACEfiNISHINMACHININGTHESEMATERIALSASWELLASCONSIDERABLEREDUCTIONINTOOLWEARANDAVERAGEULTRASONICALLYASSISTEDTURNINGANDEXPERIMENTALVIBABITSKY,AVMITROFANOV,WOLFSONSCHOOLOFMECHANICALANDMANUFACTURINGENGINEERINABSTRACTULTRASONICALLYASSISTEDTURNINGOFMODERNAVIATIONMATERIALSAMPLITUDEAC2515LMSUPERIMPOSEDONTHECUTTINGTOOLMOVEMENTNONLINEARRESONANTMODEOFVIBRATIONTHROUGHOUTTHECUTTINGWORKPIECESMACHINEDCONVENTIONALLYANDWITHTHESUPERIMPOSEDPROCESSANDNANOINDENTATIONANALYSESOFTHEMICROSTRUCTUREOFMODELPROVIDESNUMERICALCOMPARISONBETWEENCONVENTIONALANDCUTTINGFORCESANDCONTACTCONDITIONSATTHEWORKPIECE/TOOLINTERFACEC2112004ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDULTRASONICS422004227502EMAILADDRESSVSILBERSCHMIDTLBOROACUKVVSILBERSCHMIDT0041624X/SEEFRONTMATTERC2112004ELSEVIERBVALLRIGHTSRESERVEDDOI101016/JULTRAS200402001AVIATIONMATERIALSSIMULATIONSSTUDYVVSILBERSCHMIDTLOUGHBOROUGHUNIVERSITY,LEICESTERSHIRELE113TU,UKCONDUCTEDWITHULTRASONICVIBRATIONFREQUENCYFC2520KHZ,ANAUTORESONANTCONTROLSYSTEMISUSEDTOMAINTAINTHESTABLEEXPERIMENTALCOMPARISONOFROUGHNESSANDROUNDNESSFORVIBRATION,RESULTSOFHIGHSPEEDfiLMINGOFTHETURNINGMACHINEDMATERIALAREPRESENTEDTHESUGGESTEDfiNITEELEMENTTURNINGOFINCONEL718INTERMSOFSTRESS/STRAINSTATE,81–86WWWELSEVIERCOM/LOCATE/ULTRASMECHANICSOFTHISPROCESSTHEREAREONLYAFEWSOURCESOFTHEWORKPIECEPARALLELTOTHEXAXIS,FIG1B,ORINTHEFEEDDIRECTION,IEALONGTHEAXISOFTHEWORKPIECEZAXIS,FIG1BASELFSUSTAINEDRESONANTMODEOFVIBRATIONOFTHISCUTTINGSYSTEMISIMPLEMENTEDVIATHEAUTORESONANTCONTROLSYSTEM,WHICHISDESCRIBEDINDETAILIN9,10ARANGEOFTURNINGTESTSHASBEENCONDUCTEDTOCOMPARETHEUSAGEOFUATANDCTFORMACHININGAVIATIONMATERIALSTHEDETAILEDDESCRIPTIONOFTHESETESTSCANBEFOUNDIN5AMONGTHEMATERIALSUSEDFORTHETESTSISINCONEL718–AHIGHGRADEHEATRESISTANTNIBASEDSUPERALLOYWIDELYUSEDINTHEAEROSPACEINDUSTRYTHISMATERIALISVERYABRASIVEANDCAUSESTHETOOLBLUNTINGANDHIGHCUTTINGTEMPERATURESWHENMACHINEDCONVENTIONALLYTHESURFACEQUALITYOBTAINEDBYTURNINGISONEOFTHECRUCIALFACTORSINMETALCUTTINGANDISEXTREMELYSENSITIVETOANYCHANGESINTHEMACHININGPROCESSTHESURFACEfiNISHOFSPECIMENSISCOMPAREDINTERMSOFAVERAGEROUGHNESSMEASUREMENTRAANDMEASUREMENTOFROUNDNESSTHEPEAKTOVALLEYMEASURE,USINGTHETAYS42200481–86FIG1EXPERIMENTALSETUPFORULTRASONICALLYASSISTEDTURNINGA,ANDASCHEMEOFRELATIVEMOTIONOFTHEWORKPIECEANDCUTTINGTOOL82VIBABITSKYETAL/ULTRASONICATTEMPTINGTODESCRIBETHEPROCESSESINTHEWORKPIECE/CUTTINGTOOLINTERACTIONZONEANDTHEIRINflUENCEONTHESTRUCTUREOFTHEMACHINEDMATERIAL3,6,11THESEWORKSSTUDYMOSTLYTHEDYNAMICSOFTHEULTRASONICMACHINEUNITANDNOTTHERESPONSEOFTHETREATEDMATERIALTOTHISTECHNOLOGY,WHILEACLEARUNDERSTANDINGOFMECHANICALPROCESSESINTHEMATERIALDURINGUATWOULDCERTAINLYALLOWAFURTHERDEVELOPMENTOFTHEUATTECHNOLOGYTHEMAINAIMOFTHISPAPERISTOSTUDYEXPERIMENTALLYANDNUMERICALLYTHEMATERIALMECHANICSOFTHEUATPROCESS2EXPERIMENTALSTUDIESTHEEXPERIMENTALSETUPUSEDTOSTUDYUATISSHOWNINFIG1THEWORKPIECEISCLAMPEDINTHECHUCKOFTHEUNIVERSALLATHEANDROTATESWITHACONSTANTSPEEDHIGHFREQUENCYELECTRICIMPULSES,FEDTOTHEINPUTOFTHEULTRASONICTRANSDUCER,EXCITEVIBRATIONINPIEZOCERAMICRINGSDUETOTHEPIEZOELECTRICEffECTTHEVIBRATIONAMPLITUDEISINTENSIfiEDINTHECONCENTRATORANDTRANSMITTEDTOTHETOOLHOLDERATTHETHINENDOFTHECONCENTRATORRESULTANTVIBRATIONOFTHECUTTINGTIPfiXEDINTHETOOLHOLDERREACHES15LMIE30LMPEAKTOPEAKATAFREQUENCYOFABOUT20KHZTHEVIBRATIONCANBEAPPLIEDEITHERINTHEDIRECTIONTANGENTIALTOTHESURFACEINORTHOGONALUATWITHTANGENTIALVIBRATIONBLORHOBSON–TALYSURF4SURFACEMEASUREMENTINSTRUMENTTHEFOLLOWINGCUTTINGPARAMETERSAREUSEDTOMACHINETESTEDSPECIMENSDEPTHOFCUTD08MM,FEEDRATES005MM/REV,ANDCUTTINGSPEEDV17M/MINTHESAMEPARAMETERSAREUSEDFORBOTHUATANDCT,WITHSUPERIMPOSEDULTRASONICVIBRATIONINTHEFEEDDIRECTIONAPPLIEDFORUATFIG2ASHOWSREPRESENTATIVEAXIALPROfiLESOFTHEMACHINEDSURFACEOFTHEINCONEL718ITISOBVIOUSTHATMAGNITUDESOFRAAREREDUCEDBYNEARLY50FORSPECIMENSMACHINEDWITHUATFURTHERMORE,THEREGULARITYOFTHESURFACEPROfiLEISGREATLYIMPROVED,ASTHESURFACEFIG2SURFACEQUALITYOFINCONEL718SPECIMENSMACHINEDWITHUATANDCTAXIALSURFACEPROfiLESA,ROUNDNESSPROfiLESBCUTTINGPARAMETERSD08MM,S005MM/REV,V17M/MINDIRECTIONAPPARENTLY,THEREASONFORTHESEIMPROVEMENTSISTHES42200481–8683CHANGEOFTHENATUREOFTHECUTTINGPROCESS,WHICHISTRANSFORMEDINTOTHEONEWITHMULTIPLEIMPACTHIGHFREQUENCYINTERACTIONBETWEENTHECUTTINGTOOLANDCHIPDUETOAPPLIEDULTRASONICVIBRATIONTHISLEADSTOCHANGESINMATERIALDEFORMATIONPROCESSESANDFRICTIONFORCES,ANDINCREASEINTHEDYNAMICSTIffNESSOFTHELATHETOOLWORKPIECESYSTEM6,11DUETOTHEVIBRATIONFREQUENCYLEVELSCONSIDERABLYEXCEEDINGITSNATURALFREQUENCYINADDITIONTOMEASUREMENTSOFTHESURFACEQUALITY,THEMICROSTRUCTUREOFTHEMACHINEDSURFACEHASBEENINVESTIGATEDINCONEL718WORKPIECESAREMACHINEDUNDERTHESAMECUTTINGCONDITIONSV36M/MIN,D01MM,S003MM/REVWITHAPPLICATIONOFULTRASONICVIBRATIONINTANGENTIALDIRECTIONANDWITHOUTITTHEN,NANOINDENTATIONANALYSESOFTHESURFACELAYERSAREPERFORMEDWITHTHENANOTESTPLATFORMMADEBYMICROMATERIALSLTDACCORDINGTOTHERESULTSOFTHESETESTS,THEWIDTHOFTHEHARDENEDSURFACELAYER,WHICHRESULTSFROMTHEEXTENSIVEDEFORMATIONANDHIGHTEMPERATUREPROCESSESDURINGTHETURNINGPROCEDURES,FORTHEULTRASONICALLYMACHINEDSPECIMENISHALFTHESIZETHATOFTHECONVENTIONALLYMACHINEDONE40AND80LM,RESPECTIVELYFURTHERMORE,THEAVERAGEHARDNESSOFTHISLAYERFORUATABOUT15GPAISAHALFOFTHATFORCTANDCONSIDERABLYCLOSERTOTHEHARDNESSOFTHEUNTREATEDMATERIALABOUT7GPATHEHARDNESSOFTHEMATERIALNONLINEARLYINCREASESWITHARISEINTHELEVELOFTHERESIDUALPLASTICSTRAINSHENCE,NANOINDENTATIONTESTSINDICATELOWERRESIDUALSTRAINSINTHESURFACELAYERFORWORKPIECESMACHINEDWITHUATANDACONCLUSIONCANBEDRAWNTHATTHEUATPROCEDUREISCONSIDERABLYMOREDELICATETOTHEWORKPIECEMATERIAL3NUMERICALANALYSISOFUATFINITEELEMENTFESIMULATIONSAREAMAJORTOOLFORMODELLINGOFMACHININGPROCESSESITHASBEENUSEDFORMODELLINGOFTURNINGFORSOME30YEARSTHEOVERVIEWOFTHESTATEOFTHEARTINMETALCUTTINGSIMULATIONSCANBEFOUNDIN13,14HOWEVER,UPTOTHEAUTHORS’KNOWLEDGE,NOMODELSFORUATHAVEBEENDEVELOPEDUNTILNOWTHETWODIMENSIONALFEMODELOFBOTHCTANDUATDEBECOMESSMOOTHERINTHEAXIALDIRECTIONACONSIDERABLEIMPROVEMENTISALSOOBTAINEDFORROUNDNESSOFMACHINEDWORKPIECESFIG2BAPEAKTOVALLEYVALUEOFROUNDNESSMEASURES420LMFORCT,WHEREASITATTAINSONLY189LMFORUATHENCE,THEROUNDNESSISIMPROVEDBY40WHENULTRASONICVIBRATIONISSUPERIMPOSEDUPONTHEMOVEMENTOFTHECUTTINGTOOLITISWORTHNOTICINGTHATSIMILARRESULTSHAVEBEENOBTAINEDBYOTHERRESEARCHERS7,12UTILISINGVIBRATIONINTHETANGENTIALVIBABITSKYETAL/ULTRASONICSCRIBEDINTHISPAPERISBASEDONTHECOMMERCIALFECODEMSCMARC15ANORTHOGONALTURNINGPROCESS,IETHECUTTINGPROCESSWHERETHETOOLEDGEISNORMALTOBOTHCUTTINGANDFEEDDIRECTIONS,WITHTANGENTIALVIBRATIONISCONSIDEREDFIG1BSHOWSASCHEMEOFTHEMODELLEDRELATIVEMOTIONOFTHEWORKPIECEANDCUTTINGTOOL;THEROTATIONAXISOFTHECYLINDRICALWORKPIECEISORTHOGONALTOTHEPLANEOFTHEfiGURETHEWORKPIECEMOVESWITHACONSTANTVELOCITY,WHEREASTHETOOLVIBRATESHARMONICALLYAROUNDITSEQUILIBRIUMPOSITIONWITHFREQUENCYF20KHZANDAMPLITUDEA15LM,CORRESPONDINGTOTHEVALUESUSEDINEXPERIMENTALSTUDIESOTHERPARAMETERSOFSIMULATIONSAREUNCUTCHIPTHICKNESST101MMWHICHCORRESPONDSTOTHEDEPTHOFCUT,RAKEANGLEOFTHETOOLC10C176,CUTTINGSPEEDV9M/MINSUCHPARAMETERSOFVIBRATIONANDOFTHECUTTINGPROCESSPROVIDESEPARATIONOFTHECUTTERFROMTHECHIPWITHINEACHCYCLEOFULTRASONICVIBRATIONTHEMATERIALCONSTANTSFORAGEDINCONEL718ARETAKENFROM16KINEMATICALBOUNDARYCONDITIONSFORTHEWORKPIECEAREAPPLIEDTOITSLEFT,RIGHTANDBOTTOMSIDESFIG1B,WHEREASITSTOPSURFACEISFREEVXJAHV;VXJFGV;VXJHGV;VYJHG0THERMALBOUNDARYCONDITIONSINCLUDECONVECTIVEHEATTRANSFERFROMTHEWORKPIECE,CHIPANDTOOLFREESURFACESTOTHEENVIRONMENTC0KOTONHTC0T1,WHEREKISTHECONDUCTIVITY,HISACONVECTIVEHEATTRANSFERCOEffiCIENT,T1ISTHEAMBIENTTEMPERATURETHETHERMALflUXPASSINGFROMTHECHIPTOTHECUTTERALONGTHECONTACTLENGTHLCFIG1BISDESCRIBEDASFOLLOWSQHTCHIPC0TTOOL,WHEREHISACONTACTHEATTRANSFERCOEffiCIENT,TCHIPANDTTOOLARECHIPANDTOOLSURFACETEMPERATURES,RESPECTIVELYTHEMODELTAKESINTOCONSIDERATIONTHEFOLLOWINGFACTORS,IMPORTANTFORMETALTURNINGSIMULATIONSANDAffECTINGSTRESSANDSTRAINGENERATION1CONTACTINTERACTIONANDFRICTIONATTHETOOLCHIPINTERFACE;2NONLINEARMATERIALBEHAVIOUR,INCLUDINGSTRAINRATEEffECTS,NAMELYTHEDEPENDENCEOFTHEMATERIAL’SYIELDSTRESSONSTRAINRATES;3THERMOMECHANICALCOUPLING,IEINTERCONNECT
编号:201311171211456278    类型:共享资源    大小:399.69KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--航空材料超声辅助车削的仿真与实验研究 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-96278.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:28次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5