外文翻译--铸造和铸造过程.doc外文翻译--铸造和铸造过程.doc

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

CASTINGANDITSPROCESSES11INTRODUCTIONMANUFACTURINGPROCESSCANBECLASSIFIEDINTOTWOGENERALGROUPSKNOWNASPRIMARYANDSECONDARYPROCESSESTHEPRIMARYPROCESSES,NAMELY,CASTING,FORGING,COLDHEADING,COLDEXTRUDING,BRAKEFORMING,ANDSOON,ARETHOSETHATCONVERTRAWMATERIALINTOSHAPESTHESEFORMINGMETHODSINCLUDEBOTHHOTANDCOLDWORKINGPROCESSESAND,INGENERAL,WILLSTILLREQUIREFURTHERFINISHINGOPERATIONSINORDERTOOBTAINANENDPRODUCTTHESECONDARYPROCESSESARETHOSETHATBRINGTHEPARTTOTHEDIMENSIONSANDSURFACEFINISHSPECIFIEDONEMAYALSOINCLUDEINTHESECONDARYPROCESSESSUCHOPERATIONSASHEATTREATINGANDSURFACETREATMENTSFORCORROSIONRESISTANCE,HARDNESS,ANDAPPEARANCESECONDARYPROCESSESAREPLANNING,TURNING,MILLING,DRILLING,BORING,REAMING,BROACHING,GRINDING,HONING,LAPPING,POLISHING,ANDSPECIALMETHODSOFMETALREMOVALSUCHASELECTROCHEMICALMACHININGOPERATIONSLIKESCREWCUTTING,TAPPING,THREADMILLING,GEARCUTTING,ANDSOON,ARESECONDARYPROCESSESTHATAREMERELYADAPTATIONSOFONEOFTHEAFOREMENTIONEDPROCESSESTHATAREMERELYADAPTIONOFONEOFTHEAFOREMENTIONEDPROCESSESACOMPLETEDISCUSSIONOFTHESEPROCEDURESISBEYONDTHESCOPEOFTHISTEXTTHEREFORE,WEWILLCONFINEOURSELVESTOSUCCINCTDESCRIPTIONSOFTHEMOSTPROMINENTTECHNIQUES12CASTINGSCASTINGSAREIDENTIFIEDBYTHETYPEOFMOLDORTHEFORCEREQUIREDTOYFILLTHEMOLDMOLDSAREEITHERPERMANENTOREXPENDABLETHEPATTERNOFSAND,SHELL,ANDPLASTERMOLDS,HOWEVER,CANBEUSEDREPEATEDLYFORMAKINGNEWMOLDSASTHEMETALCOOLS,ITTAKESTHESHAPEOFTHECAVITYTHEBASICCASTINGMETHODSAREDESCRIBEDBELOWSANDCASTINGS1THEGREENSANDPROCESSISONEINWHICHMOST,BONDEDSANDSPACKEDAROUNDAWOODORMETALPATTERNTHEPATTERNISTHENREMOVEDANDMOLTENMETALISPOUREDINTOTHECAVITYWHENTHEMETALSOLIDIFIES,THEMOLDISBROKENANDTHECASTINGISREMOVEDALMOSTANYMETALCANBEUSED,WITHVIRTUALLYNOLIMITASTOTHESIZEORSHAPEOFTHEPARTTHEMETHODPERMITSCASTINGCOMPLEXCOMPONENTSATALOWTOOLINGCOSTANDISTHEMOSTDIRECTROUTEFROMPATTERNTOCASTINGSOMEMACHININGISALWAYSNECESSARYWITHTHEGREENSANDPROCESS,ANDLARGECASTINGSHAVEROUGHSURFACEFINISHCLOSETOLERANCESAREDIFFICULTTOACHIEVE,ANDLONG,THINPROJECTIONSSHOULDNOTBECASTITISPOSSIBLE,HOWEVER,TODESIGNFORBOSSES,UNDERCUTSANDINSERTSTHEMINIMUMCOREHOLEDIAMETERADVISABLEAREALUMINUM,3|161|4IN;ANDTHEMINIMUMSECTIONTHICKNESSESADVISABLEAREALUMINUM,3|16IN;COOPER,3|32IN;IRON,3|32IN;MAGNESIUM,5|332IN;ANDSTEEL,1|41|2IN2THEDRYSANDPROCESSISSIMILARTOTHEGREENSANDPROCESSEXCEPTTHATCOREBOXESAREUSEDINPLACEOFPATTERNSTHISMETHODISUSUALLYLIMITEDTOSMALLERPARTSTHANMETHOD1THESANDISBONDEDWITHASETTINGBINDER,ANDTHECOREISTHENOVENBAKEDAT300400TOREMOVETHEMOISTURE3THECARBENDIOXIDESANDPROCESSISONEINWHICHTHESANDMOLDSAREBONDEDWHITSODIUMSILICATESOLUTIONSANDSETBYFORCINGCARBONDIOXIDEGASTHROUGHTHESANDTHISTYPEOFMOLDISSTRONGANDPERMITSTHEPRODUCTIONOFBETTERDIMENSIONALLYCONTROLLEDCASTINGSTHANEITHERMETHOD1OR24THECORESANDMOLDPROCESSISONEWHERETHEMOLDSAREPUTTOGETHERCOMPLETELYFROMOVENBAKEDCORESSETWITHORGANICBINDERSSUCHASOILORDEXTRINESSHELLMOLDCASTINGTHISISAPROCESSWHERETHEMOLDSAREMADEBYCOATINGTHESANDWITHATHERMOSETTINGPLASTICTHEMOLDISTHENSUPPORTEDONTHEOUTSAIDBYSANDORSHOT,ANDMOLTENMETALISPOUREDWHENTHEMETALHASSOLIDIFIED,THEMOLDISBROKENAWAYFROMTHEFINISHEDCASTINGSHELLMOLDINGPRODUCESCASTINGWITHSMOOTHSURFACES,UNIFORMGRAINSTRUCTURE,HIGHDIMENSIONALACCURACY,RAPIDPRODUCTIONRATEANDMINIMALAMOUNTOFFINISHINGOPERATIONSTHEMINIMUMSECTIONTHICKNISSCASTABLEIS1|161|4INBUTSECTIONDIFFERENCESWHERETHEMAXIMUM–MINIMUMRATIOISGREATERTHAN5TO1SHOULDBEAVOIDEDBOSSES,UNDERCUTSANDINSERTSAREEASILYCASTANDTHEMINIMUMCOREDHOLEDIAMETERIS1|81|4INTHEMETHODISRELATIVELYCOSTLYISLIMITEDTOFEWMETALSFULLMOLDCASTINGAPROCESSINWHICHAGREENSANDORCOLDSETTINGRESINBONDEDISPACKEDAROUNDAFOAMEDPLASTICPATTERNFOREXAMPLE,POLYSTYRENETHEPLASTICPATTERNISVAPORIZEDWITHTHEPOURINGOFTHEMOLTENMETALINTOTHEMOLDANIMPROVEDCASTINGSURFACECANBEOBTAINEDBYPUTTINGAREFRACTORYTYPEOFCOATINGONTHEPATTERNSURFACEBEFORESANDPACKINGTHEPATTERNCANBEONEPIECEORSEVERALPIECES,DEPENDINGUPONTHECOMPLEXITYOFTHEPARTTOBECASTTHEPLASTICPATTERNSAREHANDLEDEASILYTHEYDONOTREQUIREANYDRAFT,ANDPRODUCENOFLASHONTHECASTINGFORSMALLQUANTITYPRODUCTIONTHISMETHODCANBEEXPENSIVE,DEPENDINGUPONTHESIZEANDCOMPLEXITYOFTHECASTINGTHEMINIMUMRECOMMENDEDSECTIONTHICKNESSIS01IN,ANDTHEMAXIMUMSECTIONTHICKNESSISUNLIMITEDBOSSES,UNDERCUTS,ANDINSERTSPRESENTNOPROBLEMINTHISTYPEOFCASTINGTHEMINIMUMCOREDHOLEDIAMETERIS1|4INPERMANENTMOLDCASTINGSTHESEAREFORMEDBYAMOLDTHATCANBEUSEDREPEATEDLYSOMEAPPLICATIONSHAVEREPORTEDASMANYAS25000CASTINGSBEINGMADEFROMTHESAMEMOLDUSUALLY,THEMOLDREQUIRESSOMEREDRESSINGAFTERABOUT3000USESTHEMOLDSAREMACHINEDOFMETALFOREXAMPLE,GRAYIRONFORCASTINGNONFERROUSMETALSANDCASTITONSMACHINEDGRAPHITEMOLDSAREUSEDTOCASTSTEELTHISMETHODPRODUCESCASTINGSTHATHAVEAGOODSURFACEFINISHASWELLASAGOODGRAINSTRUCTURE,LOWPOROSITY,ANDHIGHDIMENSIONALACCURACYTHEINITIALMOLDCOSTISRELATIVELYEXPENSIVE,BUTCASTINGSWEIGHINGASLITTLEASSEVERALOUNCESTOCASTINGSARELIMITEDTORELATIVELYSIMPLESHAPESANDFORMSTHEMAXIMUMRECOMMENDEDSECTIONTHICKNESSISABOUT20INTHEMINIMUMTHICKNESS,HOWEVER,DEPENDSUOONTHEMATERIALBEINGCASTASFOLLOWS3|16INFORITON,3|321|8INFORALUMINUM,5|32INFORMAGNESIUM,AND3|32–5|16INFORCOPPERTHEMINIMUMCASTABLEHOLESARE3|161|4ININDIAMETERDIECASTINGAPROCESSUSEDEXTENSIVELYINTHEQUANTITYPRODUCTIONOFINTRICATELYSHAPEDZINC,ALUMIMUM,LEADANDMAGNESIUMALLOYSTHEMETHODISLIMITEDINUSEWITHTINANDCOPPERALLOYSCASTINGSAREFORMEDBYFORCINGMOLTENMETALUNDERPRESSURESOF150025000PSIINTOANACCURATELYMACHINEDSTEELDIETHESTEELDIE,WHICHISWATERCOOLED,ISHELDTOGETHERBYAHYDRAULICPRESSUNTILTHEMETALCASTINGSSOLIDIFIES,TOEASETHEEJECTIONOFTHECASTPARTS,ALUBRICANTISSPRAYEDONTHEDIEFORMINGSURFACEANDTHEEJECTIONPINSFORSMALLDIECASTCOMPONENTS,MULTIPLECAVITYDIESAREUSEDTHESURFACEFINISHOFTHERESULTINGCASTINGSISQUITESMOOTHANDHASEXCELLENTDIMENSIONALACCURACYALTHOUGHTHECOSTOFPRODUCTIONISRELATIVELYCHEAP,THEINITIALDIECOSTISHIGHDIECASTINGISLIMITEDTONONFERROUSMETALSANDBYTHESIZEOFTHEPARTTHATCANBECASTTHEMAXIMUMWALLSECTIONTHICKNESSISUSUALLYRESTRICTEDTO3|16INBUTCERTAINLYTONOGREATERTHAN050INPLASTERMOLDCASTINGTHESEAREMADEBYPOURINGANONFERROUSALLOYFOREXAMPLE,ALUMINUM,COPPER,ORZINCALLOYINTOAPLASTERMOLD,WHICHISTHENBROKENTOREMOVETHESOLIDIFIEDCASTINGTHECASTINGSPRODUCEDBYTHISPROCESSARESMOOTH,HAVEHIGHDIMENSIONALACCURACY,LOWPOROSITY,ANDCANBEMADEINMANYINTRICATESHAPESTHEMETHOD,HOWEVER,HASDISADVANTAGESINTHATISLIMITEDTONONFERROUSMETALS,SMALLCASTINGSANDALSOREQUIRESARELATIVELYLONGTIMETOMAKETHEMOLDSTHEMINIMUMWALLSECTIONTHICKNESSIS00400060INFORACASTAREATHATISLESSTHAN2SQINFORLARGERCASTAREAS,THEMINIMUMWALLTHICKNESSINCREASEDACCORDINGLYTHESHOWPROCESS,DEVELOPEDWITHINTHELASTDECADE,ISACOSTPROMISINGMETHODITEMPLOYSTHEUSEOFPLASTERMOLDSTHISPROCEDUREPRODUCESCASTINGSWITHFINEDETAILANDEXCELLENTDIMENSIONALACCURACYANDSURFACEFINISHCERAMICMOLDCASTINGTHISPROCESSUSESAMOLDMADEOFACERAMICPOWDER,BINDER,ANDGELLINGAGENTTHEMOLDCANALSOBEMADEOFACERAMICFACINGREINFORCEDWITHASANDBACKINGTHEMETHODISRESTRICTEDTOCASTINGINTRICATEPARTSREQUIRINGFINEDETAIL,CLOSETOLERANCES,ANDSMOOTHFINISHESTHEMINIMUMWALLTHICKNESSRECOMMENDEDIS00250050INTHEREIS,HOWEVER,NOLIMITTOTHEMAXIMUMWALLTHICKNESSINVESTMENTCASTINGTHESEAREMADEWHENPARTSAREDESIREDTHATAREINTRICATEINSHAPE,HAVEEXCELLENTSURFACEFINISH,ANDREQUIREAHIGHDEGREEOFDIMENSIONALACCURACYINADDITION,THISMETHODOFCASTINGPERMITSTHEUSEOFAVARIETYOFMETALALLOYSANDDOESNOTHAVEINADDITION,THISMETHODOFCASTINGPERMITSTHEUSEOFAVARIETYOFMETALALLOYSANDDOESNOTHAVEANYMETALFLASHINGTOBEREMOVEDFROMTHEFINISHESCASTINGTHETECHNIQUEOFINVESTMENTCASTINGREQUIRESCAREFULWORKMANSHIPANDEXPENSIVEPATTERNSANDMOTHSTHEMINIMUMCASTABLEWALLTHICKNESSISABOUT00250050INANDTHEMAXIMUMTHICKNESSSHOULDNOTEXCEED3INCENTRIFUGALCASTINGTHISISAMETHODOFCASTINGASHAPEBYPOUTINGTHEMOLTENMETALINTOAROTATINGFLADKCONTAININGTHEMOLDTHEMOLDSAREMADEOFSAND,METAL,ORGRAPHITEDEPENDINGONTHEMETALCASTANDAREROTATEDABOUTTHEIRAXIALCENTERSEITHERINAHORIZONTALORVERTICALPOSITIONRELATIVELYLARGEDIAMETERANDBULKYCOMPONENTSAREMADEAREPIPE,GUNBARRELS,HOLLOWSHAFTS,MACHINERYDRIVEROLLS,LONGSLEEVES,TUBING,ANDSOONWHERETHEDIAMETERTOLENGTHRATIOISRATHERLARGE,THEROTATIONALAXISCANBEVERTICALLYMOUNTEDMOLDS,THEMETHODISCALLEDSEMMICENTRIFUGALCASTING,ANDITISUSEDTOMAKEPARTSSUCHASWHEELS,TURBOSUPERCHARGERDIAPHRAGMS,DISKS,FLYWHEELS,ANDSOONFIGURE152SHOWSASCHEMATICSECTIONOFASEMICENTRIFUGALCASTINGOFACOREDFLYWHEELGENERALLY,THEMETHODOFCENTRIFUGALCASTINGISEXPENSIVEANDISALSOLIMITEDINTHESHAPESWHICHCANBECASTHOWEVER,THECASTINGSMADEBYTHISMEHODAREVERYSOUNDANDHAVEGOODDIMENSIONALACCURACYITSHOULDALSOBENOTEDTHATTHISMETHODISTHEONLYWAYTOOBTAINALARGECYLINDRICALPARTCONTINUOUSCASTINGTHISISAMETHODWHEREBYAMOLTENMETALISCONTINUOUSLYGRAVITYFEDFROMALADLEINTOANINGOTMOLDOFADESIREDSHAPEWHICHISOPENATBOTHENDSASTHEMETAL“FALLS”THROUGHTHEMOLD,ITTAKESITSSHAPE,ANDISRAPIDLYCOOLEDBYAWATERSPRAYITISTHENCUTTOSPECIFICLENGTHSTHECONTINUOUSCASTINGPROCESSHASTHEADVANTAGEOFBEINGLOWINCOSTANDHAVINGAHIGHRATEOFPRODUCTIONINADDITION,THISMETHODPERMITSCASTINGMATERIALSTHATCANNOTBEEXTRUDEDHOWEVER,CONTINUOUSCASTINGISRESTRICTEDTOSHAPESOFUNIFORMCROSSSECTIONTHATIS,INTHEDIRECTIONOFCASTING,THEMINIMUMWALLTHICKNESSDEPENDSONTHESHAPEBEINGCASTTHEMINIMUMSIZEOFCASTINGIS1|2INANDTHEMAXIMUMSIZEISABOUT9IN
编号:201311171349276362    类型:共享资源    大小:51.00KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--铸造和铸造过程.doc
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-96362.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:34次
淘宝运营上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • 专题毕业课程设计论文顺通助学中心
 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  copyright@ 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5