外文资料--Thermal analysis of locomotive wheel-mounted brake disc.pdf外文资料--Thermal analysis of locomotive wheel-mounted brake disc.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

IranC2112012ElsevierLtd.Allrightsreserved.applyingandlesssusceptibletobrakefade,whichlargelycontributedtotheirpopularity[1].Thethermalanalysisofbrakediscsisaprimarystageinthestudyofthebrakesystems;becausethetemperaturedeterminesthermo-mechanicalbehaviorofthestructure.Inthebrakingsurface,hightemperaturesandthermalgradientsareproduced.Thisgeneratesstressanddeationsinxstructureofeinthelocalheattransfercoefficientdistribution.Therefore,assumingaconstantvalueforheattransfercoefficientdoesnotseemtobelogical.Inthispaper,thermalanalysisofthewheel-mountedbrakediscR920KfortheER24PClocomotivewhichismanufacturedinMAPNALocomotiveEngineeringandManufacturingCompanyMLCincooperationwithSIEMENSAGisinvestigated.DrivingforceofER24PCLocoissuppliedusingadiesel-electricenginewiththemaximumspeedof160km/h.Thislocomotiveisusedtopullthepassengerwagons.Forcalculatingtheheattransfercoefficient,*Correspondingauthor.Tel.989197481360;fax982188013029.ContentslistsavailableatAppliedThermalEngineering512013948e952E-mailaddressBehnam.ghadimiut.ac.irB.Ghadimi.brakesinmanydifferenttypesofvehicles.Severaladvantagesofbrakediscsovershoesbrakesarereported,includingbetterstop-pingperancedisccooledreadily,easy-to-controlnotself-calculationsinbrakediscs[5,12,13].Asitisreportedintheexperimentalresults,CompletheventilatedtypebrakedisccausesagreatchangAsthespeedrestrictionoftrainscontinuestoexpand,over-heatingandthermaldeationonbrakesystemsaregoingtobecriticalforemergencybraking.Evenifdynamicbrakingsystemsareusedinnormalservicebraking,theirperancesarenotsuffi-cienttoensureanemergencybrakingathighspeed.Sofrictionbrakingsystemshavecrucialroleinemergencybraking.Forseveralyears,brakediscsincreasinglybecamemorepopularthanshoestransferonthetotalamountofdissipatedenergytothesurroundisinsignificant[3e7],andconductionandconvectionmodesofheattransferplayacrucialroleincontributionofheatexchangeofthebrakesystem.TheproblemofthefluidflowbetweenthefinsoftheventilatedtypeofbrakediscsisoftenanalyzedinindividualstudiesbasedontheCFD[8e11].Neverthelessoftenanaverage,constantvalueoftheheattransfercoefficientisusedattemperature1.Introductionwhichtheconsequencesaremanifestedbytheappearanceofcracks[2].Duringthenormalbraking,influenceoftheradiationheatarticleinfoArticlehistoryReceived17September2012Accepted29October2012Availableonline7November2012KeywordsWheel-mountedbrakediscPadHeattransferLocomotive1359-4311/eseefrontmatterC2112012ElsevierLtd.http//dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.10.05abstractInrecentdecadestheimprovementofthebrakingperancesarerequiredduetohighspeedoftrains.Thegeneratedfrictionalheat,duringbrakingoperationcausesseveralnegativeeffectsonthebrakesystemsuchasbrakefade,prematurewear,thermalcracksanddiscthicknessvariation.Itisthenimportanttodeterminethetemperaturefieldofthebrakedisc.Inthepresentwork,thermalanalysisofthewheel-mountedbrakediscR920KfortheER24PClocomotiveisinvestigated.Thebrakediscandfluidzonearesimulatedasa3Dmodelwithathermalcouplingboundarycondition.Thebrakingprocessissimulatedinlaboratoryandtheexperimentaldataareusedtoverifythesimulationresults.Duringthebraking,themaximumtemperaturewasobservedinthemiddleofbrakingprocessinsteadofthebrakingendpoint.Moreover,alargelaggingwasobservedforfinstemperaturewhichrendersnocoolingatthebeginningofthebraking.Discsurfacetemperaturesincreasedbrakingtime,andthendecreased.Laggingeffectrendersnocoolingatthebeginningofthebraking.withincreasingThermalanalysisoflocomotivewheel-mountedB.Ghadimia,*,F.Kowsarya,M.KhoramibaSchoolofMechanicalEngineering,CollegeofEngineering,UniversityofTehran,Tehran,bMechanicalEngineeringDepartment,MAPNALocomotiveCompany,Karaj,IranhighlightsAteachtimestepthelocalHTCwascalculated,andusedfordiscthermalNumericalresultscomparewellwithexperimentaldata.AppliedThermaljournalhomepagewww.elseviAllrightsreserved.1brakediscanalysis.SciVerseScienceDirectEngineeringer.com/locate/apthermengparts.IfthelocomotivestopscompletelyV2u20thenalltherotatingpartswillbeexpressedrelativetotherevolutionsofthewheel.Eq.1canberewrittenasfollowsEb12m1IR2wmV2112kcfmV212flywheelmassesandassemblyoflocowheel.lEngineering512013948e952949thefluidflowwithinthechannelwasmodeledusingtheFLUENTCFDsoftware.Ateachtimestep,duetothelocomotivespeedandtemperaturedistributioninthebrakedisc,thelocalheattransfercoefficientoffinswascalculatedandwasappliedasaboundaryconditionforthebrakediscthermalanalysis.Anexperimentaldataverifiedthemodelingresults.2.ExperimentalsetupArailwaybrakediscsystemistestedontheZF-DynamometerFig.1intheFaiveleyTransportCompanyandresultswerere-portedtoMLC[14].ZF-Dynamometerisabletorunwithspecificmissionprofilesindryandwetconditions.Thedynamometerhasanelectricmotorof536kWanduptofourcoupleableflywheelmassestosimulatevariousweightsandloadsofvehicles.Themeasurementoftemperatureisaveryimportantstepinthetestprocedure.Forthispurpose,aKTypeThermocouplein1.5mmthicknesswasused.odelingthebrakingphenomena,loco-motivewheelwasacceleratedwiththeconstantvalueof0.8m/s2andreachedtothedesiredvelocity,thenthebrakingstartedandcausedconstantdecelerationwiththerateof1.117m/s2.Duringthebraking,brakingsurfaceandfinswalltemperatureswererecordedandusedforvalidatingthenumericalresults.3.ModelingTheER24PClocomotiveconsistsoftwobogies.Eachbogiehasfourwheelswithonesetofwheel-mountedbrakediscswhichconsistsoftwobrakediscsarrangedonbothsidesofawheelandareboltedtogetherthroughthewheelwebFig.2.3.1.ThermalmodelingRegardingtotheunipressureortheconstantwearFig.1.ZF-dynamometerwithcoupleableB.Ghadimietal./AppliedThermaboundaryconditionatthecontactsurface,twosareavail-ableforcalculatingthebrakingheatgenerationrate.Unipressuredistributioninthecontactregionisoftenvalidwhenthepadisnew.Howeverafterbrakingforseveraltimes,assumptionofuniwearismorepragmatic.Inthisstudy,thepadwasusedseveraltimesanduniwearbetweenpadandbrakediscisstabilized,hencetheheatfluxisjustafunctionoftimeanditisindependenceofthespatialvariables[5].ForavehiclewhichisdeceleratingonalevelsurfacefromahighervelocityV1toalowervelocityV2thebrakingenergyEbcanbewrittenasEb12mC16V21C0V22C1712IC16u21C0u22C171whereIisrelatedtothemassmomentofinertiaoftherotatingparts,mlocomotivemassanduistheangularvelocityofrotatingFig.2.aWheel-mountedbrakedisc,bwheel-mountedbrakediscR920K,set,mounted.wherelistheheatgenerationratio,q00dandq00paretheheatfluxabsorbedbythebrakedisc,andpad,rrepresentsdensity,Cisthespecificheat,kthethermalconductivityandtheindexdandpindicatediscandpad,respectively.UsingEq.4and5,theheatTable1BrakediscR920Kdata.Brakingmassperbrakedisckg5456.5Wheeldiameteroriginmm1100Brakediscouterdiametermm920Brakediscinnerdiametermm640Widthofringmm24Widthoffinsmm30Densityofbrakediscmaterialkg/m37246SpecificheatofbrakediscmaterialJ/kgK500ThermalconductivityofbrakediscmaterialW/mK58Densityofbrakepadkg/m32180SpecificheatofbrakepadJ/kgK1090ThermalconductivityofbrakepadW/mK1.67Averagefrictioncoefficientm0.32AmbienttemperatureC14C55StarttemperatureofbrakediscC14C55Decelerationofvehicleaveragem/s21.177Engineering512013948e952B.Ghadimietal./AppliedThermal950wherekcfisthecorrectionfactorforrotatingmassesandRwisthewheelradius.BrakingpowerPbisequaltobrakingenergydividedbythebrakingtimet,orPbdEbdt3Forconstantdeceleration,Eq.2andEq.3yieldthebrakepowerasPbkcfmaV1C0at4whereaisthedecelerationofthelocomotive.Thedistributionofbrakingenergybetweenpadanddisccannotbepredictedreadily.Generally,thermalconductivityofthebrakepadsissmallerthanthedisckpkd,soonecanconsiderthatthetotalamountofthebrakingheatwillbecompletelyabsorbedbythebrakedisc.Thisassumptionleadstohighertemperatureestimationforbrakedisc.Toavoidthisissue,supposethatthebrakingoper-ationtimeisshort,hencethepadandbrakecanbeconsideredassemi-infinitesolidsandtheheatgenerationratiocanbecalculatedasfollows[15]lq00dq00prdCdkdrpCpkp125Fig.3.Meshconstruction,abrakedisc,bfluidregion.fluxonthebrakingsurfacecanbefoundq00dlAl1kcfmaV1C0at6whereAisthediscandpadcontactarea.3.2.ModelingandboundaryconditionsForFEMandCFDanalysis,three-dimensional3DconstructionsofbrakediscandcoolingairdomainweremodeledFig.3.Forsolvingthecontinuity,momentumandenergyequations,FLUENTunsteadysolverwasusedwithSIMPLEalgorithmforpressureandvelocitycouplingandkC0εrealizablemodelforviscousflowmodeling.PhysicalpropertiesofbrakediscandboundaryconditionsforanalysisaregiveninTable1.HeatfluxinthebrakingsurfaceiscalculatedfromEq.6.Ateachtimestep,accordingtotheloco-motivespeedanddistributionoftemperatureinthebrakedisc,theFig.4.ThermalsimulationofbrakediscR920K,onestopsfrom154[km/h].lEngineering512013948e952951B.Ghadimietal./AppliedThermalocalheattransfercoefficientoffinsiscalculatedbysolvingtheRANSandEnergyequationsinthefluidzone,andusedasaboundaryconditionforthebrakediscthermalanalysis.Thentheenergyequationwassolvedinthebrakediscandtemperaturedistributionatthesubsequenttimestepwascalculated.Thisprocedurecontinuesuntilthelocomotivecametoastop.4.ResultsanddiscussionThethermalanalysisofwheelmountedbrakediscofMAPNALocoER24PCwasconducted,inthecaseofoneemergencystopfrom154km/h.Fig.4showsnumericalresultsingoodcomparisonwithexperimentaldata.Fromthisfigure,itisseenthatthediscsurfacetemperaturewillincreasewithincreasingbrakingtimeandthenitdecreasesduetoasignificantreductioninheatgenerationvalueoverthebrakesurface.Duetotheheatconductioneffects,itispossibletoseealargedelayortimelaginfinstemperature.Thislaggingeffectrendersnocoolingatthebegin-ningofthebraking,sothesurfacetemperaturewillincreasesharply.Afterafewseconds,theheatfluxaffectsthefinsandfinstemperatureincreases.Byconvectioncoolingofthefins,brakingheatdissipatestotheair,andtherateofincreasinginsurfacetemperaturewillbereduced.TemperaturedistributiononthebrakediscinthreedifferenttimesispresentedinFig.5.Duetonon-unicoolingofthefinsintheirlength,themaximumtemperaturewasobservedinthedifferentregionsinthedifferenttimes.FromFig.5itisobviousthatthetemperaturueatthetopofthefinsisgreaterthanthetemperaturuebetweenthefins.Toelaboratethisbehavior,thedistributionofvelocityvectoratt20.5sispresentedinFig.6.LinearandrotationalvelocityeffectsFig.5.Temperaturedistributionsoftheontheairflowthroughthediscareclearlyvisibleinthisfigure.Stagnationandwakeregionregionaatthetopofthefins,andhighairvelocityabout22m/scanbeseenbetweenthefinsregionb.Stagnationregioncausedlowlocalheattransfercoefficientatregiona,whichleadstoareductioninheattransferanditcausesahighertemperaturue.Additionally,higherairvelocitybetweenthefinsleadstohighheattransfercoefficientbrakediscatdifferenttimes.Fig.6.Velocityvectordistributionatt20.5s.
编号:201311071000213302    类型:共享资源    大小:1.43MB    格式:PDF    上传时间:2013-11-07
  
1
关 键 词:
外文资料 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文资料--Thermal analysis of locomotive wheel-mounted brake disc.pdf
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-93302.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:108次
英****上传于2013-11-07

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

精品推荐

相关阅读

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文档上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   

备案号:苏ICP备12009002号-5