会员注册 | 登录 | 微信快捷登录 QQ登录 微博登录 | 帮助中心 人人文库renrendoc.com美如初恋!
站内搜索 百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

便携式手机充电器上盖的注塑模设计论文[带图纸].doc便携式手机充电器上盖的注塑模设计论文[带图纸].doc -- 45 元

宽屏显示 收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

编号无锡太湖学院毕业设计(论文)题目便携式手机充电器上盖的注塑模设计信机系机械工程及自动化专业学号学生姓名指导教师(职称讲师)(职称)2013年5月25日无锡太湖学院本科毕业设计(论文)诚信承诺书本人郑重声明所呈交的毕业设计(论文)便携式手机充电器上盖的注塑模设计是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果,其内容除了在毕业设计(论文)中特别加以标注引用,表示致谢的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他个人、集体已发表或撰写的成果作品。班级机械95学号0923225作者姓名2013年5月25日I摘要本课题研究的是便携式手机电源充电器上盖注塑模设计。本设计对手机电源充电器上盖零件进行了工艺分析,确定了手机电源充电器上盖的分型面及成型方法。塑件的材料采用ABS,同时根据生产纲领,设计了一模两腔的注塑模具,然后重点阐述塑料手机电源充电器上盖零件注塑模的主要内容部分,主要有根据年产量等确定型腔数目及校核,注塑机类型和规格选择及有关工艺参数的校对,浇注系统的设计,成型零件设计,脱模机构设计,导向机构设计,侧抽芯机构,冷却机构设计以及排气系统设计。并对模具结构与注塑机的规格进行了匹配校核。完成便携式手机电源充电器上盖板的注塑模具总体装备结构设计和相关主要零件的设计。关键词便携式手机电源充电器上盖侧浇口注塑模具IIAbstractThistopicisthestudyoftheportablemobilepowerchargercoverinjectionmolddesign.Inthispaper,themobilepowerchargercoverpartsareanalyzedintechnology,determinedthemobilepowerchargercoverformingmethod,usingABSplasticpartsmaterial,atthesametimeaccordingtotheproductionprogram,designamoldtwocavityinjectionmouid,andthenemphasisonmobilepowerchargercoverplasticpartsinjectionmolddesign,mainlyincludedeterminethecavitynumberandchecking,accordingtotheannualselectiontypesandspecificationsofinjectionmoldingmachineandrelevantprocessparametersofproofreading,thedesignofthegatingsystem,moldingpartsdesign,mechanismdesign,demouldingmechanism,coolingmechanismdesignandtheexhaustsystemdesign.Matchingofmouldstructureandinjectionmoldingmachineforchecking.Completeportablemobilephonepowerchargercoveroverallequipmentstructuredesignofinjectionmoldandpartsdesign.KeywordportabletypeMobilepowerchargeronthecoversidegateplasticinjectionmouldIII目录摘要............................................................................................................................IAbstract.........................................................................................................................II目录..........................................................................................................................III1绪论............................................................................................................................11.1本课题的研究内容和意义.................................................................................11.2国内外的发展概况1..........................................................................................11.3本课题应达到的要求.........................................................................................22塑件材料与工艺分析................................................................................................32.1塑件工艺分析.....................................................................................................32.1.1设计塑件时必须考虑的问题2...................................................................32.1.2尺寸和精度..................................................................................................32.1.3塑件的图形..................................................................................................32.1.4塑件材料......................................................................................................42.2型腔数目的确定.................................................................................................42.3型腔数目的校核.................................................................................................43塑件的体积估算和注射机型号的选择....................................................................63.1塑件体积.............................................................................................................63.2注射机的类型和规格选择3..............................................................................63.3注射机有关工艺参数的校对.............................................................................73.3.1注塑量..........................................................................................................73.3.2锁模力..........................................................................................................73.3.3注射机压力的校核......................................................................................74浇注系统的设计........................................................................................................84.1主流道的设计4..................................................................................................84.2冷料井和拉料杆的设计.....................................................................................84.3分流道的设计.....................................................................................................84.4浇口的设计.........................................................................................................95成型零部件的设计..................................................................................................115.1分型面的确立...................................................................................................115.2排气槽的设计...................................................................................................115.3成型零件的结构设计.......................................................................................115.3.1凹模的结构设计........................................................................................125.3.2凹模的工作尺寸计算................................................................................125.3.3凹模的外形尺寸计算................................................................................155.3.4凸模的结构设计........................................................................................175.3.5凸模的外形尺寸计算................................................................................18
编号:201312101145081769    大小:1.26MB    格式:DOC    上传时间:2013-12-10
  【编辑】
45
关 键 词:
教育专区 毕业设计 精品文档 便携式手
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:10次
毕业设计定做上传于2013-12-10

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

相关资源

相关搜索

教育专区   毕业设计   精品文档   便携式手  
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2015-2017 人人文库网网站版权所有
苏ICP备12009002号-5