外文翻译--发动机零件泄漏检测技术及应用.doc外文翻译--发动机零件泄漏检测技术及应用.doc

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

英文原文ENGINEPARTSLEAKDETECTIONTECHNOLOGYANDAPPLICATIONFIRST,ANOVERVIEWOFTHEVOICELEAKDETECTIONTECHNIQUES,SOMETIMESREFERREDTOASTHETESTTECHNOLOGYORSEALINGLEAKAGEDETECTIONTECHNOLOGYINRECENTYEARSHASBEENWIDELYUSEDINAUTOMOBILEMANUFACTURINGINDUSTRY,SUCHASTHECYLINDERBLOCKWATERJACKET,WATERSETOFCYLINDERHEAD,CRANKSHAFTOILHOLES,ETC,INADDITION,THEREARECLEARANCEVOLUMEMEASUREMENTANDENGINEASSEMBLYTESTING,ETCWITHTHEAPPLICATIONANDDEVELOPMENTOFLEAKDETECTIONTECHNOLOGY,ALSOHASFORMEDAPROFESSIONALMANUFACTURERS,MOREPRESTIGIOUSMANUFACTURERSSUCHASGERMANY,FRENCHATEQJWFROEHLICHCOMPANY,INC,UNITEDSTATESOFTHEUSONCOMPANY,COSMINTERTECHCORPORATION,INADDITIONTOJAPAN,TOKYOMICROCTROLVANTYPESTRAINSCOMMUNE,ITALY,ETCLEAKINGTESTMACHINEISMADEUPOFLEAKDETECTIONINSTRUMENT,MECHANICALSEALINGCLAMP,UPDOWNMATERIALMECHANICALPARTSANDELECTRICCONTROLSYSTEMCOMPOSITIONANDSOONSOMEMANUFACTURERSSUCHASGERMANY,AFLORIDACOMPANY,NOTONLYCANPROVIDEALLKINDSOFLEAKDETECTIONEQUIPMENT,ANDCANPROVIDETRYLEAKAGEORLEAKAGEAUTOMATICLINEINTHELEAKDETECTIONTECHNOLOGY,THEFIRSTTOPOINTOUTISLEAKINGANDNOTLEAKISJUSTARELATIVECONCEPT,ISNOLEAKAGEINTHEORY,ONLYWHENTHELEAKAGEQUANTITYDOESNOTEXCEEDCERTAINLIMITS,WETHINKTHATISNOTLEAK,ORQUALIFIEDSECOND,FUNDAMENTALKNOWLEDGEOFLEAKAGE11THEFLOWOFTHEFLUIDALEAKISCONTENTBYALIMITEDSPACETORUNTOTHEEXTERNALOROTHERSUBSTANCESBYSPACEOUTSIDEINTOTHEINSIDECONTENTSCANBEGAS,LIQUIDORSOLIDLIMITEDSPACECANMAKEALLKINDSOFEXPLANATION,SUCHASENGINECYLINDERBODYWASSEALEDCHANNELISALIMITEDSPACELEAK,INSHORT,ISAKINDOFFLUIDFLOWPHENOMENONINGENERAL,ISFLUIDFLOWSTHROUGHTHEHOLESONTHEOBJECTORTHEFLUIDFLOW,LIKETHEFLOWOFTHEELECTRIC,ELECTRONICMOBILEBECAUSEAPOTENTIALOFHIGHANDLOW,ASLONGASTHEPOTENTIALDIFFERENCEBETWEENTHECONDUCTORS,THEREWILLBEAFLOWOFELECTRICCHARGEMOVEMENTOFMATERIALMUSTHAVEMOTIVEPOWER,THEELECTRICPOTENTIALDIFFERENCEISTHEDRIVINGFORCELEAKAGE,LEAKAGEAMOUNTDEPENDSONTHESIZEOFTHEPRIMEMOVER,AVAILABLEUNDERTYPESAIDQFDELTA,WHEREQSAIDLEAKAGE,DELTASAIDIMPULSION,FISTHEFUNCTIONFISACOMPLEXFUNCTIONNORMALLY,ITISVERYDIFFICULTTODETERMINETHESIZEOFTHE,IFWESEEITONLYASAKINDOFEXTREMELYPUREPROPORTIONALRELATIONSHIP,ANDALSOONLYTOAPRESSUREDIFFERENCEDELTA,TYPEONTHEQCP1,P2,THEPROPORTIONALITYCONSTANTCTYPE,P1,P2,SAIDTHESPACEBOTHINSIDEANDOUTSIDEPRESSURE,LEAKAGEOFTHEPRIMEMOVERISLIKECURRENTELECTROMOTIVEFORCE,CISLIKECONDUCTANCE,SOCANBECSAIDASCONDUCTIONALEAKAGEISREFERSTOTHEFLUIDTHROUGHTHEHOLESTHROUGHTHEPHENOMENON,THROUGHTHEQUANTITYISRELATEDTOPRESSUREDIFFERENCEONBOTHSIDESOFTHEHOLE,ALSOWITHTHEEASEOFFLOWTHROUGH,NAMELY,CONDUCTION12FLUIDMOTIONACCORDINGTOFLUIDMECHANICSTHEORY,THEFLOWOFTHEFLUIDARETWOKINDSOFSTATE,THELAMINARFLOWANDTURBULENTFLOWWHENLAMINARVISCOUSFORCEPLAYSALEADINGROLE,THEPARTICLEISGOVERNEDBYVISCOUSFLUID,NOTVOLUNTARYMOVEMENT,THEINERTIALFORCEPLAYSALEADINGROLEWHENTURBULENTFLOW,FLUIDPARTICLEINHIGHSPEEDMOTIONVISCOSITYNOLONGERBINDITINTHEVACUUMTECHNOLOGY,CANBEDIVIDEDINTOLAMINARVISCOUSFLOWANDMOLECULARFLOWACCORDINGTOTHETHEORYOFGASMOLECULARMOTION,FORTHROUGHTHEGASCYLINDER,WHENTHEGASWHENTHEMEANFREEPATHISLARGERTHANTHEDIAMETEROFTHECYLINDER,ASMOLECULARFLOWONTHEOTHERHAND,THEMEANFREEPATHOFGASHOURS,THANTHEDIAMETEROFTHECYLINDERISVISCOUSFLOW13THEPIPELINERESISTANCEANDCONDUCTIONWITHTHECONDUCTIONOFELECTRICITYNEEDSACONDUCTOR,THECONDUCTORISTHEPIPELINEFORTHELEAKITSELF,WHETHERITISASMALLHOLEORCRACK,CANBEREGARDEDASAKINDOFPIPEINTHETYPE,QCP1,P2,CONDUCTIONCASTHERECIPROCALOFRESISTANCETHEREFORE,CANBECALCULATEDINTHEPIPELINETRANSMISSIONPIPELINERESISTANCEFLUIDFLOWISFARMORECOMPLICATEDTHANTHEELECTRICCONDUCTION,WHENCALCULATINGTHECVALUE,SHOULDBEACCORDINGTOTHESIZE,SHAPE,PRESSUREPIPE,FLUIDCHARACTERISTICS,SUCHASSPECIFICCONDITIONSTOCALCULATEIFACONTAINERUNDERACERTAINPRESSURELEAK,BUTITDOESNOTLEAKCOULDGET,FROMWEHAVETALKEDABOUTTHEFORMULASOFGASANDLIQUIDINTHESAMEPIPELINETRANSMISSIONISNOTTHESAME21LEAKAGEOFFORMCONTAINERLEAKPHENOMENON,SUCHASWATERLEAKAGEOFTHEENGINECYLINDER,USUALLYISMAINLYDUETOTHELOCALTISSUELOOSEONTHEBLANKCASTINGQUALITY,CASTINGORMACHININGERRORCAUSETHEHOLEWALLISTOOTHINANDPROCESSCAUSEDBYUNEQUALSEALANTPLUGGINGPLACEDAUBREASONINFACT,FORLEAKAGETECHNOLOGY,THEREISNONEEDFORACCURATEUNDERSTANDINGOFTHELEAKAGEOFVARIOUSFORMS,BUTITISALSOIMPOSSIBLELEAKDETECTIONBELONGSTOAKINDOFNONDESTRUCTIVETESTING,METALLOGRAPHICANALYSISOFITISDIFFERENTFROMTHEMATERIALTHEREFORE,WECANDOISDETERMINELEAKAGEINORDERTOBETTERUNDERSTANDTHELEAKAGEPHENOMENON,ITISNECESSARYTOKNOWSOMESIMILARDIFFUSIONANDTHROUGHTHEPHENOMENONTOLEAKPHENOMENONTHESEPHENOMENAINTHEGASFLOWTHROUGHSOLIDTHISPOINT,ANDTHELEAKAGEOFTHERESULTISTHESAMEDIFFUSIONPHENOMENONREFERSTOBOTHSIDESOFTHEGASINAVEHICLEWITHADIFFERENTIALPRESSURE,ORPRESSUREDIFFERENCEGASFROMHIGHPRESSUREORHIGHPRESSURETOLOWINTHEDIRECTIONOFTHEFLOWDIRECTIONTHISPHENOMENONISSIMILARTOLEAKWHENTHEVEHICLEISSOLID,GASFROMMEDIUMFLOWSTHROUGHTHEHOLES,ORSPREADTOTHEVEHICLEVEHICLENOLEAKHOLEFLOWAFTERTHEPASTINBOTHCASESISBELONGTOWHICHKINDOF,SOMETIMESITISDIFFICULTTOJUDGETHROUGHREFERSTOGASFROMASOLIDPASSEDDISSOLVEDTHEMATERIALFIRST,INCREASINGCONCENTRATION,FINALLYINTHEWEEHOURS22THELEAKAGETHEREARETHREEKINDSOFLEAKAGEOFREPRESENTATION1INSIZE,SUCHASROUNDANDSTRAIGHTSHAPE,INNERDIAMETERANDLENGTHISHOWMUCHFOREACHPLEASEINDICATEASSAIDACTUALLYTHISSIZEMEASUREMENTISVERYDIFFICULTTODOIT,EVENCANTDOSO,THISMETHODISNOTPRACTICAL2USINGLEAK,SAIDTOTHEDIFFICULTYOFTHETRANSMISSIONBOXTHISWAYISNOTSAIDLEAKAGESHAPEITSELF,BUTSAIDTHESIZEOFTHEGASPATHWAY3EXPRESSEDINGASFLOWTHISMETHODHASBEENWIDELYUSED,BECAUSEITISEASYTOUSEINSTRUMENTTOMEASURETHEFLOWOFGAS,ORGASFLOWMEASUREMENTWITHACOLLECTIONOFBUBBLESMETHOD31THECLASSIFICATIONOFTESTMETHODTOONEDEVICETOKNOWTHELEAKS,ANDWILLKNOWHOWMUCHITSLEAKAGE,MUSTEXERTAPRIMEMOVER,IELETTHEDEVICEPRODUCESAPRESSUREDIFFERENCEBETWEENINSIDEANDOUTSIDE,SOCANTHEDEVICECOMPRESSIONORDECOMPRESSIONTWOWAYSINADDITION,CANALSOBECLASSIFIEDACCORDINGTOTHELEAKDETECTIONPROCESS,ONEKINDISPLACED,ANOTHERFORDYNAMICMETHODALSOHAVEACCORDINGTOTHEDETERMINATIONOFOBJECTCLASSIFICATION,CANBEDIVIDEDINTOTHEAMOUNTOFGASORLIQUIDQUANTITYMEASUREMENTANDPRESSUREMEASUREMENTDIRECTLYORPARTIALPRESSUREMEASUREMENTINTHEABOVEDETECTIONMETHOD,PRESSUREMETHODISUSEDFORTHEDETECTIONOFCOMMONLYUSEDMETHODSPRESSUREMETHODISUSEDFORTHEDETECTIONOFCOMMONLYUSEDMETHODSPLACEPRESSUREMETHODANDPRESSUREMETHODANDPRESSUREDYNAMICMETHODDECOMPRESSIONMETHODISCOMMONLYREFERREDTOASVACUUMMETHOD,THISMETHODISNOCOMPRESSIONMETHODUSEDWIDELY,BUTITHASHIGHDETECTIONACCURACY,ANDEASYINTHEWORKPIECETOBEMEASUREDHAVETOSEALVACUUMPROCESS,LIKEPRESSURE,VACUUMANDVACUUMDYNAMICPLACEMENTSUCHASVACUUMDIFFERENTIALPRESSUREMETHOD,LIQUIDCOATINGMETHOD,ETCANDMETHODSUSEDINTHEVACUUMCONDITIONSTHANTHEKINDSOFPRESSUREUNDERTHECONDITIONOFTHEKINDSOFDETECTIONMETHODS32SELECTIONOFLEAKTESTINNUMEROUSDETECTIONMETHODS,EACHMETHODHASITSDIFFERENTFEATURESCHOICESSHOULDCONSIDERWHOISSUITABLEFOR,THOSEWHODONTFITACCORDINGTOTHEDIFFERENTFEATURESOFVARIOUSDETECTIONMETHODSTOCHOOSEFROMTHEFOLLOWINGASPECTSINTOCONSIDERATIONPRINCIPLE1IRRESPECTIVEOFTHEAPPROACH,DONTFULLYUNDERSTANDTHEPRINCIPLEOFTHEMETHOD,WILLNOTGETGOODRESULT2THESENSITIVITYTHEMINIMUMLEAKAGECANBEMEASUREDSHOULDCONSIDERWHICHMETHODISUSEDTOMEASUREOFTHELEVELTOWHICHTHELEAKAGE3DETECTIONTIMEIRRESPECTIVEOFTHEDETECTIONMETHOD,ITTAKESACERTAINTIMEFORPLACEMENTTESTING,FROMRICHARDWILLEXTENDTHEPLACEDTIMEWILLIMPROVETHESENSITIVITYANDTHEDETECTIONOFANARTIFACTOFTHELEAKAGETAKESALONGTIME,OBVIOUSLYCANNOTBEUSEDFORONLINEDETECTIONOFENGINEPARTS4TESTENVIRONMENTOFVARIOUSTESTMETHODSISDIFFERENTTOTHEREQUIREMENTOFTESTENVIRONMENTIFADOPTTHEMETHODOFMEASURINGPRESSUREVALUE,ITISFOLLOWTHEIDEALGASEQUATIONOFSTATE,SOTHETEMPERATURE,HUMIDITYANDOTHERFACTORSONTHEMEASURINGRESULTSISLARGER,THEINFLUENCEOFTHECHOICEISMUSTBETAKENINTOACCOUNT5LEAKAGEPOSITIONJUDGMENTINALLKINDSOFDETECTIONMETHODS,SOMECANONLYGIVETOTHELEAKAGE,LEAKAGECANDETERMINEWHETHERARTIFACTS,BUTITCANTLEAK,SOMECANREFLECTTHEWORKPIECEISLEAKING,ANDDETERMINELEAK,BUTTHESPECIFICLEAKAGEITISDIFFICULTTOGET,ANDCANGIVELEAKAGE,CANDETERMINETHESPECIFICLEAKAGAINIFWANTTOREPAIRTHELEAKAGEOFTHEWORKPIECE,THELEAKOFTHEJUDGMENTISNECESSARY6RELIABILITYLEAKDETECTIONBELONGSTOAMEASURINGTECHNIQUE,THEMEASUREMENTMUSTBECREDIBLEANDRELIABLEALLKINDSOFMETHODISUSUALLYACCOMPANIEDBYHUMANEYEDETECTION,DUETOTHEFACTORSTHAT,ITSCONSISTENCYISPOOR,BUTISSTABLEANDRELIABLEANDVARIOUSINSTRUMENTMETHOD,ALTHOUGHBETTERCONSISTENCY,BUTITSSTABILITYANDRELIABILITYOFTHEINSTRUMENT,ANDMANYOTHERFACTORSINFLUENCEALLLANDOWNERSECONOMYDETECTIONEFFICIENCYWHENCHOOSINGMETHODOFMEASUREMENTISALSOAFACTORTOCONSIDERTHEABOVEITEMSISOURSTARTINGPOINTOFHOWTOCHOOSEWHATKINDOFTESTMETHODINSPECIFICCHOICES,THEYSHOULDBEANDOTHERFACTORS,SUCHASTESTS,THEINFLUENCEOFWORKPIECETOSEALTHEEASEOFCOMBINATIONOFCONSIDERATION,ANDCHOOSETHEBESTMETHODFORLEAKDETECTION4SEVERALMAJORLEAKDETECTORANDTHEDETECTIONMETHODINTHELEAKDETECTIONTECHNOLOGY,ATPRESENTTHEMAINLEAKAGEDETECTORANDTHEDETECTIONMETHODHASAABSOLUTEPRESSURETYPELEAKAGEDETECTORBDIFFERENTIALPRESSURETYPELEAKAGEDETECTORCMASSFLOWLEAKDETECTOR41THEABSOLUTEPRESSURETYPELEAKDETECTORANDTHEDETECTIONMETHODCOMMONLYUSEDISTHESTEPDOWNMETHOD,ALSOCANUSEBOOSTERANDTHEVACUUMISMEASUREDTHETESTPROCEDURECANBEROUGHLYDIVIDEDINTOPREINFLATABLE,INFLATABLE,VOLTAGEREGULATOR,MEASUREMENTEXHAUSTFIVESTAGES;1OPENTHEVALVE,AIRINFLATEDTOTHEPRESSUREP,FILLINGSTAGEANDCANBEBROKENDOWNINTOPREAERATIONANDAERATIONSTEPORTWOSTABLESTAGE1VALVECLOSED,THISPHASEISTOPROVIDETHESTABLEGASANDHEATEXCHANGEOFTIME,ITISNECESSARYFORPRECISEMEASUREMENT,THESTABLEPHASEOVERTHEINSTANTANEOUSPRESSUREVALUEASAREFERENCEPRESSURESTORAGEPHASESMEASUREMENTSYSTEMFORMEASURINGTOMONITORTHEFINALPRESSURE,ANDCOMPARINGWITHREFERENCEVALUE,MEASURETHEΔPVALUES,ΔPVALUESINEXCESSOFTHEPRESCRIBEDTHRESHOLDFORUNQUALIFIED,LEAKRATECANBEOBTAINEDBYΔPVALUEV;EXHAUSTPHASETHEARTIFACTSINTHEGASFROMTHEATMOSPHERE,USUALLYADOPTSLOOSEBLOCKINGARTIFACTSTOEXHAUST42THEDIFFERENTIALPRESSURETYPELEAKDETECTORANDTHEDETECTIONMETHODINTHEABSOLUTEPRESSURETYPETESTINGINSTRUMENT,SENSITIVEELEMENTUSESTHEPRESSURESENSOR,DIFFERENTIALPRESSURETYPELEAKAGEDETECTORISUSEDINTHEDIFFERENTIALPRESSURESENSORDIFFERENTIALPRESSURETYPEOFLEAKDETECTORMEASUREMENTPROCESSBASICALLYISDIVIDEDINTOFIVESTAGESTHEDIFFERENCEISINFLATABLESTAGE1,2VALVEAREOPENEDBYGASPHASEINTOTHESTABLEBALANCE,1OFFVALVE,THEVALVEOPEN2,SOTHEBALANCEATTHEENDOFTHESTAGE,BACKPRESSURECHAMBERHANDLPRESSUREEQUALTOTHEPRESSUREROOM,ΔP0WHENENTEREDTHEMEASURE
编号:201311171552367002    类型:共享资源    大小:112.50KB    格式:DOC    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--发动机零件泄漏检测技术及应用.doc
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-97002.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:36次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5