外文翻译英文版文版---关于经旋压成型生产的高强度薄壁钢管缺陷发展的研究.pdf外文翻译英文版文版---关于经旋压成型生产的高强度薄壁钢管缺陷发展的研究.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

69PRACTICALFAILUREANALYSISVOLUME15OCTOBER2001ANINVESTIGATIONOFTHEDEVELOPMENTOFDEFECTSDURINGFLOWFORMINGOFHIGHSTRENGTHTHINWALLSTEELTUBESKMRAJANANDKNARASIMHANSUBMITTED12JUNE2001;INREVISEDFORM6AUGUST2001FLOWFORMINGTECHNOLOGYHASEMERGEDASAPROMISING,ECONOMICALMETALFORMINGTECHNOLOGYDUETOITSABILITYTOPROVIDEHIGHSTRENGTH,HIGHPRECISION,THINWALLEDTUBESWITHEXCELLENTSURFACEFINISHTHISPAPERPRESENTSEXPERIMENTALOBSERVATIONSOFDEFECTSDEVELOPEDDURINGFLOWFORMINGOFHIGHSTRENGTHSAE4130STEELTUBESTHEMAJORDEFECTSOBSERVEDAREFISHSCALING,PREMATUREBURST,DIAMETRALGROWTH,MICROCRACKS,ANDMACROCRACKSTHISPAPERANALYZESTHEDEFECTSANDARRIVESATTHECAUSATIVEFACTORSCONTRIBUTINGTOTHEVARIOUSFAILUREMODESKEYWORDSMETALFORMING,INCLUSIONS,EXPERTSYSTEM,MICROSTRUCTURE,SURFACEFINISHPFANF8200156976ASMINTERNATIONALINTRODUCTIONFLOWFORMINGISAPROMISING,ECONOMICALMETALFORMINGTECHNOLOGYTHATCANMEETTHECHALLENGINGREQUIREMENTSOFHIGHSPECIFICSTRENGTH,CLOSEDIMENSIONALTOLERANCES,ANDEXCELLENTSURFACEFINISHDEMANDEDBYTHEDEFENSEANDAEROSPACEINDUSTRIESTHERELATIVELYLOWTOOLINGCOSTANDREMARKABLEMATERIALUTILIZATIONDUETOCHIPLESSMETALFORMINGPROVIDEECONOMICDRIVERS,WHILETHEABILITYTOACHIEVEHIGHSTRENGTHFINISHEDPRODUCTFROMLOWSTRENGTHSTARTINGMATERIALISDUETOSTRAINHARDENINGFLOWFORMINGISANINCREMENTALFORMINGPROCESSTHATUSESA3DVARIATIONOFBASICROLLINGPROCESSESANDCOMBINESROLLING,SHEARING,ANDBENDINGINTOONEOPERATIONITISSIMILARTONEITHERUPSETTINGNORSWAGINGESSENTIALLYAPOINTDEFORMATIONMETALFORMINGPROCESS,FLOWFORMINGRESULTSINAPARTHAVINGAHIGHLYDEFORMEDMICROSTRUCTURESIGNIFICANTINCREASESINYIELDSTRENGTH,ULTIMATETENSILESTRENGTH,ANDHARDNESS,ANDACORRESPONDINGREDUCTIONINDUCTILITY,ACCOMPANYTHEFLOWFORMINGPROCESSCONVENTIONALLY,TUBESAREPRODUCEDBYHOTEXTRUSIONFOLLOWEDBYDRAWINGORPILGERINGHOWEVER,ITISNOTPRACTICALTOHOTEXTRUDETHINWALLTUBESBEYONDASPECIFIEDLIMITDRAWINGISANEASIERANDLESSEXPENSIVEPROCESSTHANEXTRUSION;THEREFORE,ATHICKWALLTUBEISCOLDEXTRUDEDANDFINISHEDONADRAWBENCHORPILGERMILLTHEDRAWINGPROCESSISESSENTIALLYATENSILEPROCESSMICROCRACKSANDOTHERDEFECTSINSIDETHEMATERIALTENDTOPROPAGATEDURINGTHEDRAW,LEADINGTOFAILURETHEAREAREDUCTIONISTYPICALLYLIMITEDTO10FOREACHDRAWOFAHARDMATERIAL,ANDTHETOTALREDUCTIONMAYREQUIREANUMBEROFANNEALINGCYCLES1ANINCREASEINTHENUMBEROFDRAWING/ANNEALINGCYCLESINCREASESTHECOSTOFPRODUCTIONITISOBVIOUSLYVERYEXPENSIVETOUSEDRAWINGOPERATIONSTOPRODUCECOMPONENTSFROMHARDTOWORKMATERIALSHOWEVER,IFDIMENSIONALTOLERANCESARENOTCRITICAL,ITISADVISABLETOUSECHEAPCONVENTIONALCOLDDRAWNSTEELCDSTUBEFLOWFORMING,THEREFORE,OFFERSSEVERALADVANTAGESOVERCONVENTIONALTUBEMAKINGMETHODSTHEFLOWFORMINGPROCESSFLOWFORMINGISUSEDTOPRODUCEASEAMLESSTUBEWITHTIGHTDIMENSIONALTOLERANCESSEAMLESSTUBING,THEORETICALLY,MAYREPRESENTTHEULTIMATEINRELIABILITY2AMETALBLANKORPREFORMISFORMEDOVERAROTATINGMANDRELTHEMETALBLANKANDTHEMANDRELWHICHARELOCKEDTOGETHERROTATE,ANDTHEFORMINGROLLERFOLLOWSTHEMANDRELATAPRESETTHATHASBEENPROGRAMMEDINTOACNCFLOWFORMINGMACHINETHEPREFORMMETALISPLASTICIZEDBYTHELOCALAPPLICATIONOFHEAVYCOMPRESSIVEFORCESEXERTEDBYCONICALROLLERSTHEDEFORMEDMETALTAKESTHESHAPEOFTHEMANDREL,ANDPROPERWALLTHICKNESSISACHIEVEDBYCONTROLOFTHEGAPBETWEENTHEROLLERSANDTHEMANDRELFLOWFORMINGCANBEDIVIDEDINTOTWODISTINCTPROCESSESFORWARDFLOWFORMINGANDREVERSEFLOWFORMINGINFORWARDFLOWFORMING,ROLLERFEEDANDDEFORMEDMATERIALMOVEMENTAREINTHESAMEDIRECTIONTHEFORMEDMATERIALISUNDERTENSION,ANDTHEKMRAJAN,ARMAMENTRESEARCHANDDEVELOPMENTESTABLISHMENT,PUNE411021,INDIAKNARASIMHAN,DEPARTMENTOFMETALLURGICALENGINEERINGANDMATERIALSSCIENCE,IIT,BOMBAY400076,INDIACONTACTEMAILNARAMETIITBACINANINVESTIGATIONOFTHEDEVELOPMENTOFDEFECTSDURINGFLOWFORMINGCONTINUED70PRACTICALFAILUREANALYSISVOLUME15OCTOBER2001MATERIALUNDERTHEROLLEREXPERIENCESCOMPRESSIVESTRESSINREVERSEFLOWFORMING,ROLLERFEEDANDMATERIALMOVEMENTAREINOPPOSITEDIRECTIONSTHEMATERIALUNDERTHEROLLERISINACOMPRESSEDSTATEWHILETHEFORMEDPARTISSTRESSFREEAREVERSEFLOWFORMINGTECHNIQUEWASUSEDFORTHEPRESENTSTUDYANDISSCHEMATICALLYILLUSTRATEDINFIG1OBJECTIVESTHISPAPERDESCRIBESANINVESTIGATIONOFTHECAUSEOFDEFECTSANDFAILURESDURINGFLOWFORMINGOFTHINWALLHIGHSTRENGTHTUBESFROMAISI4130STEELTHEINVESTIGATIONINCLUDESSTUDYOFTHEVARIOUSMETALLURGICALAND/ORMACHINEPARAMETERSLIKELYTOCAUSETHESEPROBLEMSTHECOMMONDEFECTSREPORTEDFORFLOWFORMINGOFTUBESAREDIAMETRALGROWTH,PREMATUREBURST,BUILDUP,FISHSCALING,ANDBELLMOUTHING3OTHERTYPESOFDEFECTSINCLUDEUNEVENWALLTHICKNESS,MICROCRACKS,ANDMACROCRACKS4,5ADVANCEDCNC3ROLLERFLOWFORMINGMACHINESAREABLETOMANUFACTUREHIGHQUALITYPRECISIONTUBESHOWEVER,METALLURGICALORMATERIALDEFECTSSUCHASINCLUSIONSANDNONUNIFORMGRAINSTRUCTUREMAYAFFECTTUBEQUALITYADDITIONALLY,SELECTIONOFUNSUITABLEFORMINGPARAMETERSMAYALTERTHEQUALITYOFTHETUBINGPRODUCEDTHISPAPERRELATESTHEMETALLURGICALQUALITYOFTHESTEELTOTHEABILITYTOACHIEVEHIGHQUALITYTHINWALLEDFLOWFORMEDTUBING5,6EXPERIMENTALOBSERVATIONSBECAUSEOFITSAVAILABILITY,LOWCOST,ANDREASONABLYGOODCOLDFORMABILITY,SAE4130STEELWASSELECTEDFORTHEMANUFACTUREOFTHINWALL,HIGHSTRENGTHSEAMLESSTUBESINPRESSUREVESSELAPPLICATIONSREVERSEFLOWFORMINGWASUSEDFORTHESEPRESSUREVESSELSTHEDEVELOPMENTWORKDESCRIBEDINTHISPAPERUSEDSAE4130STEELTHATWASNOTELECTROSLAGREMELTEDTHEINCLUSIONRATINGSOFTHISGRADEOFSTEEL,BASEDONASTME45,AREASFOLLOWSSULFIDESALUMINASILICATESGLOBULAROXIDESTHINTHICKTHINTHICKTHINTHICKTHINTHICK15052510151505THEDISSOLVEDOXYGEN,NITROGEN,ANDHYDROGENINTHESTEEL,ASDETERMINEDBYANALYSIS,WAS22PPMOXYGEN,110PPMNITROGEN,AND3PPMHYDROGENA4AXISCNCFLOWFORMINGMACHINEWITHA3ROLLERCONFIGURATIONWASUSEDFORTHEEXPERIMENTALWORKAPHOTOMICROGRAPHOFTHEFLOWFORMINGMACHINEISSHOWNINFIG2THEPREFORMATHICKWALLEDSTARTINGMATERIALFORFLOWFORMINGWASFABRICATEDBYFORGINGBOTHUPSETTINGANDDRAWING,PIERCINGWITHTAPEREDPUNCHES,ANDMANDRELFORGING,FOLLOWEDBYHARDENINGANDTEMPERINGTHEFLOWFORMINGOPERATIONWASCOMPLETEDINTHREEPASSESWITHOUTANYINTERMEDIATEANNEALTHEFIG1SCHEMATICDIAGRAMOFREVERSEFLOWFORMINGPROCESSFIG2FOURAXISCNCFLOWFORMINGMACHINEWITHA3ROLLERFIG3TRIMMINGANDCUTTINGOFTENSILESPECIMENFROMFULLYFORMEDTUBEMANDREL71PRACTICALFAILUREANALYSISVOLUME15OCTOBER2001HARDNESSANDPERCENTAGETHICKNESSREDUCTIONASSOCIATEDWITHEACHPASSARESHOWNINTABLE1THEFLOWFORMEDTUBE,AFTERUNDERGOINGATOTALPERCENTAGETHICKNESSREDUCTIONOFABOUT88,WASTRIMMED,ANDTENSILETESTSAMPLESWERETAKENFROMAFULLYFORMEDEXTRALENGTHOFTHETUBEASPERASTMA370FIG3THESPECIFIEDANDACHIEVEDMECHANICALPROPERTIESANDDIMENSIONALACCURACIESAREPRESENTEDINTABLE2PROOFPRESSURETESTINGTUBESTHATSATISFIEDTHESPECIFIEDMECHANICALPROPERTIESANDDIMENSIONALACCURACYREQUIREMENTSWERESUBJECTEDTO100HYDRAULICTESTINGTHETUBESWERESUBJECTEDTOAPRESSURE10ABOVETHEMAXIMUMEXPECTEDOPERATINGPRESSUREFORABOUTONEMIN,THENCHECKEDFORPERMANENTSET,IFANY,ANDPREMATUREFAILURENOTESTINGININDUCEDFAILUREORPERMANENTSETWASACCEPTEDAFTERPASSINGTHISTEST,THETUBESWERESUBJECTEDTOBURSTTESTINGBURSTPRESSURETESTINGONETUBEOUTOFEACHGROUPMANUFACTUREDFROMTHESAMEHEATOFSTEELANDLOTOFPROCESSEDPREFORMSWASRANDOMLYSELECTEDANDSUBJECTEDTOBURSTPRESSURETESTINGTHEBURSTPRESSURETESTCONFIRMSTHEMARGINOFSAFETYOVERTHEMAXIMUMEXPECTEDOPERATINGPRESSUREAFEWBURSTTUBESARESHOWNINFIG4DEFECTSDEFECTSINTHEFLOWFORMEDTUBESMAYCAUSEFAILUREINTHEPROOFORTHEBURSTTESTSTHETYPESOFDEFECTSANDASSOCIATEDFAILURESCANBECATEGORIZEDASMICROCRACKS,MACROCRACKS,DIAMETRALGROWTH,OVALITY,FISHSCALING,ANDPREMATUREBURSTINGTHEFLOWFORMINGPROCESSOCCASIONALLYINTRODUCESWAVINESSORBULGESONTHEOUTERFACEOFTUBESSUCHDEFECTSOCCURONLYUNDERCERTAINWORKINGCONDITIONSTHISPHENOMENONISCALLED“PLASTICFLOWINSTABILITY”5KOBAYASHI7ANALYZEDINSTABILITYINCONESPINTABLE2MECHANICALPROPERTIESANDDIMENSIONALTOLERANCESOFFLOWFORMEDTUBEMECHANICALPROPERTIESDIMENSIONALTOLERANCESUTS02YIELDSTRENGTHEIOVALITYSTRAIGHTNESSSURFACEROUGHNESSMPAMPAMMMMCLAMSPECIFIED1200MIN900MIN6MIN02MAX015MAXACTUAL1250135095011007801502001015N5N6TABLE1FLOWFORMINGSEQUENCEWITHTHICKNESSANDHARDNESSVARIATIONSINEACHPASSPASSNOINITIALTHICKNESSFINALTHICKNESSINITIALHARDNESSFINALHARDNESSTHICKNESSOFPREFORMMMMMHRCHRCREDUCTION119509752128502975487528305034875200303160FIG4BURSTPRESSURETESTEDFLOWFORMEDTUBEANINVESTIGATIONOFTHEDEVELOPMENTOFDEFECTSDURINGFLOWFORMINGCONTINUED72PRACTICALFAILUREANALYSISVOLUME15OCTOBER2001NINGANDCONCLUDEDTHATWRINKLINGONTHEPRESPUNFLANGEOFTHECONEISCAUSEDBYRELIEFOFTHERESIDUALCOMPRESSIVESTRESSTHATARISESINTHETRACTIONFREEFLANGETHECONESPINNINGINSTABILITYISSIMILARTOTHEWRINKLINGPHENOMENONINDEEPDRAWINGOPERATIONSGURANDTIROSH5STUDIEDTHEPLASTICFLOWINSTABILITYINTUBESPINNINGANDFOUNDTHATINSTABILITYOCCURSIFTHECIRCUMFERENTIALLENGTHOFCONTACTSOFTHEROLLERISMUCHLONGERTHANTHEAXIALLENGTHOFCONTACTL,IE,IFTHERATIOSLISVERYHIGHHIGHSLRATIOSHELPMAINTAINACIRCULARCROSSSECTIONINTHETUBE,WHILELOWRATIOSLEADTOGEOMETRICINACCURACIESDUETOHIGHCONSTRAINTFORFLOWINTHEAXIALDIRECTIONTHESEINSTABILITIES,WAVINESSBULGES,ANDOVALITYARERELATEDTOCONTROLOFPRESSUREVARIABLES,NOTTHEMATERIALQUALITYAND,HENCE,SHOULDNOTBECONSIDEREDMETALLURGICALDEFECTSCRACKINGAFULLYFLOWFORMEDTUBEFROMTHENONELECTROSLAGREMELTGRADESAE4130STEELWITHATOTALREDUCTIONOF90THICKNESSOFTENCRACKEDAFTERPRESSURETESTINGANDDIMENSIONALINSPECTIONALONG,SHARP,LONGITUDINALTHROUGHWALLCRACKDEVELOPEDINTHETUBEASSHOWNINFIG5METALLURGICALINVESTIGATIONOFTHEFAILEDTUBEREVEALEDTHEPRESENCEOFALARGENUMBEROFINCLUSIONSINTHEMATERIALINCLUSIONSANDSTRINGERSCREATEDLARGESTRESSCONCENTRATIONSATHARDPARTICLEMATRIXINTERFACESTHEMECHANICALBONDBETWEENTHEFIG5THROUGHANDTHROUGHSHARPLONGITUDINALCRACKINAFLOWFORMEDTUBEFIG6MICROCRACKSINFLOWFORMEDTUBEFIG7SAMPLEINDICATINGINCLUSIONS100FIG8FLOWFORMEDTUBEWITHFISHSCALESAFTERFINALPASS
编号:201311171434096603    类型:共享资源    大小:612.85KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
专业文献 学术论文 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译英文版文版---关于经旋压成型生产的高强度薄壁钢管缺陷发展的研究.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-96603.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:34次
淘宝运营上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

精品推荐

相关阅读

人人文库
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5