外文翻译--关于食品加工中机械输送系统的设计和制造的一项研究 英文版.pdf外文翻译--关于食品加工中机械输送系统的设计和制造的一项研究 英文版.pdf

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

DOI101007/S0017000318433ORIGINALARTICLEINTJADVMANUFTECHNOL200525551–559SHMASOODBABBASESHAYANAKARAANINVESTIGATIONINTODESIGNANDMANUFACTURINGOFMECHANICALCONVEYORSSYSTEMSFORFOODPROCESSINGRECEIVED29MARCH2003/ACCEPTED21JUNE2003/PUBLISHEDONLINE23JUNE2004SPRINGERVERLAGLONDONLIMITED2004ABSTRACTTHISPAPERPRESENTSTHERESULTSOFARESEARCHINVESTIGATIONUNDERTAKENTODEVELOPMETHODOLOGIESANDTECHNIQUESTHATWILLREDUCETHECOSTANDTIMEOFTHEDESIGN,MANUFACTURINGANDASSEMBLYOFMECHANICALCONVEYORSYSTEMSUSEDINTHEFOODANDBEVERAGEINDUSTRYTHEIMPROVEDMETHODOLOGYFORDESIGNANDPRODUCTIONOFCONVEYORCOMPONENTSISBASEDONTHEMINIMISATIONOFMATERIALS,PARTSANDCOSTS,USINGTHERULESOFDESIGNFORMANUFACTUREANDDESIGNFORASSEMBLYRESULTSOBTAINEDONATESTCONVEYORSYSTEMVERIFYTHEBENEFITSOFUSINGTHEIMPROVEDTECHNIQUESTHEOVERALLMATERIALCOSTWASREDUCEDBY19ANDTHEOVERALLASSEMBLYCOSTWASREDUCEDBY20COMPAREDTOCONVENTIONALMETHODSKEYWORDSASSEMBLYCOSTREDUCTIONDESIGNDFADFMMECHANICALCONVEYOR1INTRODUCTIONCONVEYORSYSTEMSUSEDINTHEFOODANDBEVERAGEINDUSTRYAREHIGHLYAUTOMATEDCUSTOMMADESTRUCTURESCONSISTINGOFALARGENUMBEROFPARTSANDDESIGNEDTOCARRYPRODUCTSSUCHASFOODCARTONS,DRINKBOTTLESANDCANSINFASTPRODUCTIONANDASSEMBLYLINESMOSTOFTHEPROCESSINGANDPACKAGINGOFFOODANDDRINKINVOLVECONTINUOUSOPERATIONSWHERECARTONS,BOTTLESORCANSAREREQUIREDTOMOVEATACONTROLLEDSPEEDFORFILLINGORASSEMBLYOPERATIONSTHEIROPERATIONSREQUIREHIGHLYEFFICIENTANDRELIABLEMECHANICALCONVEYORS,WHICHRANGEFROMOVERHEADTYPESTOFLOORMOUNTEDTYPESOFCHAIN,ROLLERORBELTDRIVENCONVEYORSYSTEMSINRECENTYEARS,IMMENSEPRESSUREFROMCLIENTSFORLOWCOSTBUTEFFICIENTMECHANICALCONVEYORSYSTEMSHASPUSHEDCONVEYORMANUFACTURERSTOREVIEWTHEIRCURRENTDESIGNANDASSEMBLYMETHODSANDLOOKATANALTERNATIVEMEANSTOMANUFACTUREMOREECONOMICALANDRELIABLECONVEYORSFORTHEIRCLIENTSATPRESENT,SHMASOODA117BABBASESHAYANAKARAINDUSTRIALRESEARCHINSTITUTESWINBURNE,SWINBURNEUNIVERSITYOFTECHNOLOGY,HAWTHORN,MELBOURNE3122,AUSTRALIAEMAILSMASOODSWINEDUAUMOSTMATERIALHANDLINGDEVICES,BOTHHARDWAREANDSOFTWARE,AREHIGHLYSPECIALISED,INFLEXIBLEANDCOSTLYTOCONFIGURE,INSTALLANDMAINTAIN1CONVEYORSAREFIXEDINTERMSOFTHEIRLOCATIONSANDTHECONVEYORBELTSACCORDINGTOTHEIRSYNCHRONISEDSPEEDS,MAKINGANYCHANGEOVEROFTHECONVEYORSYSTEMVERYDIFFICULTANDEXPENSIVEINTODAY’SRADICALLYCHANGINGINDUSTRIALMARKETS,THEREISANEEDTOIMPLEMENTANEWMANUFACTURINGSTRATEGY,ANEWSYSTEMOPERATIONALCONCEPTANDANEWSYSTEMCONTROLSOFTWAREANDHARDWAREDEVELOPMENTCONCEPT,THATCANBEAPPLIEDTOTHEDESIGNOFANEWGENERATIONOFOPEN,FLEXIBLEMATERIALHANDLINGSYSTEMS2HOANDRANKY3PROPOSEDANEWMODULARANDRECONFIGURABLE2DAND3DCONVEYORSYSTEM,WHICHENCOMPASSESANOPENRECONFIGURABLESOFTWAREARCHITECTUREBASEDONTHECIMOSAOPENSYSTEMARCHITECTUREMODELITISNOTEDTHATTHERESEARCHINTHEAREAOFIMPROVEMENTOFCONVEYORSYSTEMSUSEDINBEVERAGEINDUSTRYISVERYLIMITEDMOSTOFTHEPUBLISHEDRESEARCHISDIRECTEDTOWARDSIMPROVINGTHEOPERATIONSOFCONVEYORSYSTEMSANDINTEGRATIONOFSYSTEMTOHIGHLYSOPHISTICATEDSOFTWAREANDHARDWARETHISPAPERPRESENTSARESEARCHINVESTIGATIONAIMEDATIMPROVINGTHECURRENTTECHNIQUESANDPRACTICESUSEDINTHEDESIGN,MANUFACTURINGANDASSEMBLYOFFLOORMOUNTEDTYPECHAINDRIVENMECHANICALCONVEYORSINORDERTOREDUCETHEMANUFACTURINGLEADTIMEANDCOSTFORSUCHCONVEYORSAPPLYINGTHECONCEPTOFCONCURRENTENGINEERINGANDTHEPRINCIPLESOFDESIGNFORMANUFACTURINGANDDESIGNFORASSEMBLY4,5,SEVERALCRITICALCONVEYORPARTSWEREINVESTIGATEDFORTHEIRFUNCTIONALITY,MATERIALSUITABILITY,STRENGTHCRITERION,COSTANDEASEOFASSEMBLYINTHEOVERALLCONVEYORSYSTEMTHECRITICALPARTSWEREMODIFIEDANDREDESIGNEDWITHNEWSHAPEANDGEOMETRY,ANDSOMEWITHNEWMATERIALSTHEIMPROVEDDESIGNMETHODSANDTHEFUNCTIONALITYOFNEWCONVEYORPARTSWEREVERIFIEDANDTESTEDONANEWTESTCONVEYORSYSTEMDESIGNED,MANUFACTUREDANDASSEMBLEDUSINGTHENEWIMPROVEDPARTS2DESIGNFORMANUFACTURINGANDASSEMBLYDFMAINRECENTYEARS,RESEARCHINTHEAREAOFDESIGNFORMANUFACTURINGANDASSEMBLYHASBECOMEVERYUSEFULFORINDUSTRIESTHATARECON552SIDERINGIMPROVINGTHEIRFACILITIESANDMANUFACTURINGMETHODOLOGYHOWEVER,THEREHASNOTBEENENOUGHWORKDONEINTHEAREAOFDESIGNFORCONVEYORCOMPONENTS,ESPECIALLYRELATEDTOTHEISSUEOFINCREASINGNUMBERSOFDRAWINGDATAANDREENGINEERINGOFTHEPROCESSOFCONVEYORDESIGNBASEDONTRADITIONALMETHODSAVASTAMOUNTOFPAPERSHAVEBEENPUBLISHEDTHATHAVEINVESTIGATEDISSUESRELATEDTODFMAANDAPPLIEDTOVARIOUSMETHODOLOGIESTOACHIEVERESULTSTHATPROVEDECONOMICAL,EFFICIENTANDCOSTEFFECTIVEFORTHECOMPANIESUNDERINVESTIGATIONTHEMAINCLASSIFICATIONSOFDFMAKNOWLEDGECANBEIDENTIFIEDAS1GENERALGUIDELINES,2COMPANYSPECIFICBESTPRACTICEOR3PROCESSANDORRESOURCESPECIFICCONSTRAINTSGENERALGUIDELINESREFERTOGENERALLYAPPLICABLERULESOFTHUMB,RELATINGTOAMANUFACTURINGDOMAINOFWHICHTHEDESIGNERSHOULDBEAWARETHEFOLLOWINGLISTHASBEENCOMPILEDFORDFMGUIDELINES6DESIGNFORAMINIMUMNUMBEROFPARTSDEVELOPAMODULARDESIGNMINIMISEPARTVARIATIONSDESIGNPARTSTOBEMULTIFUNCTIONALDESIGNPARTSFORMULTIUSEDESIGNPARTSFOREASEOFFABRICATIONAVOIDSEPARATEFASTENERSMAXIMISECOMPLIANCEDESIGNFOREASEOFASSEMBLYMINIMISEHANDLINGDESIGNFORHANDLINGPRESENTATIONEVALUATEASSEMBLYMETHODSELIMINATEADJUSTMENTSAVOIDFLEXIBLECOMPONENTSTHEYAREDIFFICULTTOHANDLEUSEPARTSOFKNOWNCAPABILITYALLOWFORMAXIMUMINTOLERANCEOFPARTSUSEKNOWNANDPROVENVENDORSANDSUPPLIERSUSEPARTSATDERATEDVALUESWITHNOMARGINALOVERSTRESSMINIMISESUBASSEMBLIESFIG1LAYOUTOFCONVEYORSYSTEMFORLABELLINGPLASICBOTTLESEMPHASISESTANDARDISATIONUSETHESIMPLESTPOSSIBLEOPERATIONSUSEOPERATIONSOFKNOWNCAPABILITYMINIMISESETUPSANDINTERVENTIONSUNDERTAKEENGINEERINGCHANGESINBATCHESTHESEDESIGNGUIDELINESSHOULDBETHOUGHTOFAS“OPTIMALSUGGESTIONS”THEYTYPICALLYWILLRESULTINAHIGHQUALITY,LOWCOST,ANDMANUFACTURABLEDESIGNOCCASIONALLYCOMPROMISESMUSTBEMADE,OFCOURSEINTHESECASES,IFAGUIDELINEGOESAGAINSTAMARKETINGORPERFORMANCEREQUIREMENT,THENEXTBESTALTERNATIVESHOULDBESELECTED7COMPANYSPECIFICBESTPRACTICEREFERSTOTHEINHOUSEDESIGNRULESACOMPANYDEVELOPS,USUALLYOVERALONGPERIODOFTIME,ANDWHICHTHEDESIGNERISEXPECTEDTOADHERETOTHESEDESIGNRULESAREIDENTIFIEDBYTHECOMPANYASCONTRIBUTINGTOIMPROVEDQUALITYANDEFFICIENCYBYRECOGNISINGTHEOVERALLRELATIONSHIPSBETWEENPARTICULARPROCESSESANDDESIGNDECISIONSCOMPANIESUSESUCHGUIDELINESASPARTOFTHETRAININGGIVENTODESIGNERSOFPRODUCTSREQUIRINGSIGNIFICANTAMOUNTSOFMANUALASSEMBLYORMAINTENANCENOTETHATMOSTOFTHEMETHODOLOGIESAREGOODATEITHERBEINGQUICKANDEASYTOSTARTORBEINGMOREFORMALANDQUANTITATIVEFOREXAMPLE,GUIDELINESBYBOOTHROYDANDDEWHURST8ONDFAARECONSIDEREDASBEINGQUANTITATIVEANDSYSTEMATICWHEREASTHEDFMGUIDELINES,WHICHAREMERELYRULESOFTHUMBDERIVEDFROMEXPERIENCEDPROFESSIONALS,AREMOREQUALITATIVEANDLESSFORMAL93CONVENTIONALCONVEYORSYSTEMDESIGNDESIGNANDMANUFACTURINGOFCONVEYORSYSTEMSISAVERYCOMPLEXANDTIMECONSUMINGPROCESSASEVERYCONVEYORSYSTEMISACUSTOMMADEPRODUCT,EACHPROJECTVARIESFROMEVERYOTHERPROJECTINTERMSOFSIZE,PRODUCTANDLAYOUTTHESYSTEMDESIGN553ISBASEDONCLIENTREQUIREMENTSANDPRODUCTSPECIFICATIONSMOREOVER,THESYSTEMLAYOUTHASTOFITINTHESPACEPROVIDEDBYTHECOMPANYTHEPROCESSOFDESIGNINGALAYOUTFORACONVEYORSYSTEMINVOLVEREVISIONSANDCOULDTAKEFROMDAYSTOMONTHSORINSOMEINSTANCESYEARSONEWITHTHEMINIMUMCOSTANDMAXIMUMCLIENTSUITABILITYISMOSTLIKELYTOGETAPPROVALFIGURE1SHOWSASCHEMATICLAYOUTOFATYPICALCONVEYORSYSTEMINSTALLEDINAPRODUCTIONLINEUSEDFORLABELLINGOFPLASTICBOTTLESDIFFERENTSECTIONSOFTHECONVEYORSYSTEMAREIDENTIFIEDBYSPECIFICTECHNICALNAMES,WHICHARECOMMONLYUSEDINSIMILARINDUSTRIALAPPLICATIONTHE“SINGLIZER”SECTIONENABLESTHEPRODUCTTOFORMINTOONELANEFROMMULTIPLELANESTHE“SLOWDOWNTABLE”REDUCESTHESPEEDOFPRODUCTONCEITEXITSFROMFILLER,LABELLER,ETCTHE“MASSFLOW”SECTIONISUSEDTOKEEPUPWITHHIGHSPEEDPROCESS,EG,FILLER,LABELLER,ETCTHE“TRANSFERTABLE”TRANSFERSTHEDIRECTIONOFPRODUCTFLOWTHEPURPOSEOFTHESEDIFFERENTCONVEYORSECTIONSISTHUSTOCONTROLTHEPRODUCTFLOWTHROUGHDIFFERENTPROCESSINGMACHINESATYPICALMECHANICALCONVEYORSYSTEMUSEDINFOODANDBEVERAGEAPPLICATIONSCONSISTSOFOVERTWOHUNDREDMECHANICALANDELECTRICALPARTSDEPENDINGONTHESIZEOFTHESYSTEMSOMEOFTHECOMMONBUTESSENTIALCOMPONENTSTHATCOULDBESTANDARDISEDANDACCUMULATEDINTOFAMILIESOFTHECONVEYORSYSTEMARESIDEFRAMES,SPACERBARS,ENDPLATES,COVERPLATES,INSIDEBENDPLATES,OUTSIDEBENDPLATES,BENDTRACKSANDSHAFTSDRIVE,TAILANDSLAVETHESIZEANDQUANTITYOFTHESEPARTSVARYACCORDINGTOTHELENGTHOFCONVEYORSECTIONSANDNUMBEROFTRACKSCORRESPONDINGTOTHEWIDTHANDTYPESOFCHAINSREQUIREDTHEPROBLEMSANDSHORTCOMINGSINTHECURRENTDESIGN,MANUFACTURINGANDASSEMBLYOFMECHANICALCONVEYORSAREVARIED,BUTINCLUDEOVERDESIGNOFSOMEPARTSHIGHCOSTOFSOMECOMPONENTSLONGHOURSINVOLVEDINASSEMBLY/MAINTENANCEUSEOFNONSTANDARDPARTSTABLE1CONVEYORCRITICALPARTSBASEDONPARTSCOSTANALYSISPRODUCTDESCRIPTIONQTYMATERIALUSEDCOSTIMPROVEMENTPOSSIBLEYES/NOLEGSET∗68PLASTICLEGSSTUBE2022YESSIDEFRAME∗8025MMSS1607YESSUPPORTCHANNEL∗400CCHANNELSS1500YESBENDTRACKS8PLASTIC1436NORTROLLERSHAFT∗13920DIASSSHAFT670YESTAILSHAFT3935DIASTAINLESSSTEEL627NOSPACERBAR∗13550X50X6SS543YESSUPPORTWEARSTRIP∗4004010MMPLASTIC536YESSUPPORTSIDEWEARSTRIP∗132PLASTIC301YESENDPLATE3925MM/SS188YESCOVERPLATE3916MMS/S157NOBENDPLATES825MM/SS129YESTORQUEARMBRACKET186MMS/SPLATE121YESSLOTCOVER97STAINLESSSTEEL097YESINSIDEBENDPLATE825MM/SS066YESTOTAL10000∗CRITICALPARTS4AREASOFIMPROVEMENTINORDERTOIDENTIFYTHEAREASOFCOSTREDUCTIONINMATERIALANDLABOUR,ACOSTANALYSISOFALLMAINCONVEYORPARTSWASCONDUCTEDTOESTIMATETHEPERCENTAGEOFCOSTOFEACHPARTINRELATIONTOTHETOTALCOSTOFALLSUCHPARTSTHEPURPOSEOFTHISANALYSISWASTOIDENTIFYTHECRITICALPARTS,WHICHAREMAINLYRESPONSIBLEFORINCREASINGTHECOSTOFTHECONVEYORANDTHEREBYINVESTIGATEMEANSFORREDUCINGTHECOSTOFSUCHPARTSTABLE1SHOWSTHECOSTANALYSISOFA50SECTIONCONVEYORSYSTEMTHEANALYSISREVEALSTHAT12OUTOF15PARTSCONSTITUTE79OFTHETOTALMATERIALCOSTOFTHECONVEYORSYSTEM,WHEREFURTHERIMPROVEMENTSINDESIGNTOREDUCETHECOSTISPOSSIBLEOUTOFTHESE,SEVENPARTSWEREIDENTIFIEDASCRITICALPARTSSHOWNBYANASTERISKINTABLE1CONSTITUTINGMAXIMUMNUMBEROFCOMPONENTSINQUANTITYANDCOMPRISINGOVER71OFOVERALLMATERIALCOSTAMONGTHESE,THREECOMPONENTSLEGSET,SIDEFRAMEANDSUPPORTCHANNELWEREFOUNDTOACCOUNTFOR50OFTHETOTALCONVEYORMATERIALCOSTADETAILEDANALYSISOFEACHOFTHESE12PARTSWASCARRIEDOUTCONSIDERINGTHEPRINCIPLESOFCONCURRENTENGINEERING,DESIGNFORMANUFACTUREANDDESIGNFORASSEMBLY,ANDANEWIMPROVEDDESIGNWASDEVELOPEDFOREACHCASE10DETAILSOFDESIGNIMPROVEMENTOFSOMESELECTEDMAJORCOMPONENTAREPRESENTEDBELOW5REDESIGNOFLEGSETASSEMBLYINACONVEYORSYSTEM,THELEGSAREMOUNTEDONTHESIDEFRAMETOKEEPTHEENTIRECONVEYORSYSTEMOFFTHEFLOORTHEEXISTINGDESIGNOFCONVEYORLEGSWORK,BUTTHEYARECOSTLYTOMANUFACTURE,THEYHAVESTABILITYPRO
编号:201311171541016904    类型:共享资源    大小:301.59KB    格式:PDF    上传时间:2013-11-17
  
5
关 键 词:
教育专区 外文翻译 精品文档 外文翻译
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:外文翻译--关于食品加工中机械输送系统的设计和制造的一项研究 英文版.pdf
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-96904.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:63次
英文资料库上传于2013-11-17

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

相关资源

 • 专题毕业课程设计论文顺通助学中心
 • Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)Thomas_Calculus_13th(托马斯微积分 13版)
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊2016】借助于电缆驱动系统改进工业机器人的静态性-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】最小化模式下料问题科林麦克迪尔米德-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】组合机床行业现状与发展思考-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】自行航水器真正自治-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模具的设计与热分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】注塑模的单浇口优化-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】主轴平衡力和曲轴弯曲应力的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】轴对称降落伞形状的研究-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】中国乘用车燃料经济性标准的组成和影响-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】指垫和平面之间的动态交互作用:实验和分析-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】直线电机高速数控切断机的发展-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-中文翻译
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】支持机床系统的面向对象设计-外文文献
 • [机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译[机械模具数控自动化专业毕业设计外文文献及翻译]【期刊】振动镗孔与振动钻孔的研究-中文翻译
 • 精品推荐

  相关阅读

  人人文库
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

  网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

  [email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

  经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5